992

UCHWAŁA RADY POWIATU BOLESŁAWIECKIEGO

z dnia 21 czerwca 2001 r.

w sprawie zmiany statutu powiatu bolesławieckiego

       Na podstawie art. 12 pkt 1 i art. 40 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 578 ze zm.) oraz art. 2 pkt 7, w związku z art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o samorządzie województwa, o administracji rządowej w województwie oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 45, poz. 497) Rada Powiatu Bolesławieckiego uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

W części I statutu powiatu po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu: „12 a.

1.  Działalność organów powiatu jest jawna, a jej ograniczenie może wynikać wyłącznie z ustaw.

2.  Jawność działania organów powiatu, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskania informacji, wstępu na sesje Rady Powiatu i posiedzenia komisji Rady oraz dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji Rady Powiatu.

3.  Udostępnianie dokumentów, o których mowa w ust. 2, obejmuje:

   umożliwianie przeglądania dokumentów, sporządzania z nich odpisów i notatek,

   uwierzytelnianie sporządzonych odpisów lub wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów – z wyłączeniem objętych ochroną tajemnicy państwowej, służbowej i ochroną danych osobowych,

4.  Starosta Bolesławiecki udostępnia dokumenty, o których mowa w ust. 2, w tym celu:

   przyjmuje wnioski obywateli o udostępnienie dokumentów,

   udostępnia dokumenty do przeglądania i sporządzania odpisów oraz notatek,

   zapewnia sporządzanie i wydawanie uwierzytelnionych odpisów dokumentów, które nie mogą być udostępniane do przeglądania ze względu na treści będące przedmiotem wyłączenia,

   odmawia udostępnienia dokumentów objętych ochroną tajemnicy państwowej, służbowej i ochroną danych osobowych”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Przewodnicząca

Rady Powiatu

 

Janina Urszula Piestrak-Babijczuk