989

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLONOŚLĄSKIEGO

z dnia 4 lipca 2001 r.

w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Wójtowice,
             miasto i gmina Bystrzyca Kłodzka, w powiecie kłodzkim

       Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dziennik Ustaw Nr 91, poz. 577 ze zmianami), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 i 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tj. Dziennik Ustaw z 1999 r. Nr 66, poz. 752) zarządza się, co następuje:

 

 

 


§ 1

W związku ze stwierdzeniem wścieklizny u lisa wolno żyjącego w miejscowości Wójtowice, teren miejscowości Wójtowice uznaję za obszar, na którym występuje choroba zakaźna – wścieklizna.

§ 2

Miejscowości: Młoty, Huta, Zalesie, Szczawina, Szklarka, Stara Bystrzyca, Nowa Bystrzyca, Spalona, Wyszki, Stara Łomnica, Nowa Łomnica oraz tereny obwodów łowieckich o numerach; 68,69,73,74 uznaję za obszar zagrożony wystąpieniem choroby zakaźnej – wścieklizny.

 

§ 3

Na obszarze zagrożonym zakazuję na okres 1 miesiąca

urządzania polowań.

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

 

WITOLD KROCHMAL