1003

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie utworzenia Międzygminnego Związku Celowego, Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim

Na podstawie § 7 i § 8 zarządzenia nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych (M.P. Nr 33, poz. 266) informuję, iż w dniu 26 czerwca 2001 r. wpisano do Rejestru Związków pod pozycją 223 Międzygminny Związek Celowy, Powołany dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim z siedzibą w Kłodzku, i zarządzam ogłoszenie statutu Międzygminnego Związku Celowego, Powołanego dla Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami w Powiecie Kłodzkim o następującej treści:

 

S T A T U T

Międzygminnego Związku Celowego, Powołanego dla

Stworzenia Wspólnego Systemu Gospodarki Odpadami

w Powiecie Kłodzkim

 


Część I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Tworzy się Międzygminny Związek Celowy ds. Gospodarki Odpadami.

2.         Siedzibą Związku jest Kłodzko.

§ 2

Członkami Związku są gminy:

1.         Kudowa Zdrój

2.         Duszniki Zdrój

3.         Lądek Zdrój

4.         Szczytna

5.         Polanica Zdrój

§ 3

Związek został utworzony na czas nieokreślony.

§ 4

Związek zyskuje osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu w Rejestrze Związków.

§ 5

Związek tworzy się w celu rozwiązywania problemów usuwania, składowania, segregacji, utylizacji odpadów i surowców wtórnych.

§ 6

Zadaniem Związku jest:

1.  Ustalenia lokalizacji i realizacji wspólnej inwestycji w celu rozwiązania problemów segregacji, utylizacji i składowania odpadów, a po zakończeniu inwestycji dalsze prowadzenie powstałego Zakładu.

2.  Prowadzenie i finansowanie inwestycji oraz innych form zadośćuczynienia na rzecz mieszkańców i środowiska, gdzie powstanie składowisko i Zakład Utylizacji Odpadów w celu zrekompensowania im niedogodności wynikających z faktu budowy tych obiektów.

3.  Pozyskiwanie środków inwestycyjnych na rzecz realizacji inwestycji proekologicznych.

4.  Reprezentowanie wspólnych interesów gmin, szczególnie w zakresie realizacji zadań związanych z ekologią.

§ 7

Związek realizuje swoje cele i zadania poprzez:

1.  Współpracę z organizacjami państwowymi, samorządowymi, społecznymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi w kraju i za granicą, mogącymi udzielić pomocy w zakresie wykonywania zadań statutowych Związku.

2.  Podejmowanie działalności gospodarczej poprzez tworzenie i przystępowanie do innych jednostek organizacyjnych oraz zawieranie umów z innymi podmiotami.

Część II

Organy Związku, ich struktura, zakres i tryb działania

§ 8

Organami Związku są:

1.  Zgromadzenie Związku (zwany dalej Zgromadzeniem), będące organem kontrolnym i stanowiącym.

2.  Zarząd Związku (zwany dalej Zarządem), będący organem wykonawczym.

3.  Komisja Rewizyjna, będąca organem kontrolnym Związku.

§ 9

1.  W skład Zgromadzenia wchodzą burmistrzowie/ wójtowie gmin będących członkami związku.

2.  Poza osobami wymienionymi w ust. 1 w skład Zgromadzenia dodatkowo wchodzą przedstawiciele gmin: po jednej osobie z każdej gminy, delegowanej przez Zarząd Gminy, a z gmin powyżej dwudziestu tysięcy mieszkańców po dwie osoby delegowane również przez Zarząd Gminy.

3.  Po uzgodnieniu lokalizacji Zakładu w skład Zgromadzenia będzie wchodzić dodatkowo 1 osoba z gminy, na której terenie zlokalizowany będzie zakład utylizacji i składowisko.

4.  Jedna osoba może być przedstawicielem tylko jednej gminy.

5.  Każdy przedstawiciel ma w Zgromadzeniu jeden głos.

§ 10

1.  Kadencja Zgromadzenia równa jest kadencji Rad Gmin.

2.  Przedstawiciele ustępujący w wyniku upływu kadencji pełnią swe obowiązki do czasu ukonstytowania się Zgromadzenia w nowym składzie.

§ 11

Kompetencje Zgromadzenia:

1.  Wybór i odwołanie Zarządu oraz poszczególnych jego członków.

2.  Uchwalanie regulaminu obrad Zgromadzenia oraz dokonywania w nim zmian.

3.  Uchwalenie rocznego planu finansowego.

4.  Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i udzielanie Zarządowi absolutorium.

5.  Nabywanie i zbywanie nieruchomości, zaciąganie pożyczek.

6.  Uchwalanie wysokości diet za udział w posiedzeniu Zgromadzenia i Zarządu oraz zwrotu kosztów podróży.

7.  Podejmowania uchwał o pozbawieniu członkostwa w Związku i przyjęciu nowych członków.

8.  Wybór Komisji Rewizyjnej.

9.  Wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Zgromadzenia.

10.  Wybór przewodniczącego i zastępców przewodniczącego Zarządu.

11.  Tworzenie, likwidacja i reorganizacja zakładów i innych jednostek organizacyjnych Związku w celu realizacji jego zadań.

12.  Uchwalanie regulaminu organizacyjnego jednostek Związku.

13.  Uchwalanie regulaminu organizacyjnego biura Związku.

14.  Powołanie skarbnika Związku.

15.  Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Związku przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości,

b) przyjmowania lub odrzucania darowizn i zapasów,

c)  zaciąganie pożyczek i kredytów,

d) tworzenie i przystępowania do spółek oraz rozwiązywania ich i występowania z nich,

e) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach przez Zarząd.

16.  Określenia wysokości sumy, do której Zarząd ma prawo samodzielnie zaciągać zobowiązania.

17.  Ustalanie zasad wyznaczania wysokości składek członkowskich.

§ 12

1.  Zgromadzenie obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

2.  Posiedzenie zwyczajne zwołuje przewodniczący co najmniej raz na kwartał.

3.  Posiedzenie nadzwyczajne zwołuje przewodniczący na żądanie Zarządu lub na pisemny wniosek co najmniej trzech członków (gmin) Związku, w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany porządek posiedzenia.

4.  Termin, miejsce i porządek obrad ustala Zarząd, powiadamiając o tym przedstawicieli co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia.

5.  Obradom przewodniczy przewodniczący Zgromadzenia.

6.  W przypadku niemożności wykonania obowiązków przez przewodniczącego Zgromadzenia, wszystkie jego kompetencje przejmuje zastępca.

7.  Pierwsze posiedzenie Zgromadzenia organizuje i przewodniczy obradom do czasu wyboru przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia przedstawiciel gminy Duszniki Zdrój.

8.  Kolejne posiedzenie po upływie kadencji rad gmin zwołuje dotychczasowy przewodniczący Zgromadzenia w ciągu 1 miesiąca od daty wyborów do rad gmin.

9.  Posiedzenia Zgromadzenia są protokołowane. Protokół winien być odczytany i przyjęty przez Zgromadzenie na następnym posiedzeniu.

§ 13

Szczegółowe zasady prowadzenia obrad Zgromadzenia określa „Regulamin obrad” uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 14

1.  Zgromadzenie wybiera i odwołuje przewodniczącego Zarządu oraz Zarząd Związku, zwany dalej Zarządem, w głosowaniu tajnym.

2.  W skład Zarządu wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego i czterech członków Zarządu.

3.  Członkowie Zarządu urzędują do czasu wyboru nowego Zarządu.

4.  Członkowie Zarządu, poza jego przewodniczącym i zastępcą przewodniczącego, pełnią swoje funkcje honorowo, pobierają oni jedynie diety za udział
w posiedzeniu Zarządu w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie i zwrot kosztów podróży.

5.  Funkcji przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego Zgromadzenia nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie.

6.  Dopuszcza się wybór członków Zarządu spoza członków Zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu Związku.

§ 15

Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Związku niezastrzeżone do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia, a w szczególności:

1. Realizacja zadań określonych w § 6.

2. Wykonywanie uchwał Zgromadzenia Związku.

3.  Opracowywanie programów wieloletnich, planów rozwojowych oraz zasad ekonomicznego funkcjonowania Związku.

4.  Przygotowywanie projektów uchwał na posiedzenie Zgromadzenia.

5.  Ustalenie terminu, miejsca i porządku obrad Zgromadzenia.

6.  Składanie sprawozdań rocznych z działalności Zarządu.

7. Nadzór nad działalnością Zakładów Związku.

8. Gospodarowanie mieniem Związku.

9.  Sporządzanie planów finansowych i rocznych bilansów Związku.

§ 16

Przewodniczący Zarządu:

1.  Organizuje pracę Zarządu i przewodniczy jego obradom.

2. Reprezentuje Związek na zewnątrz.

3.  Prowadzi korespondencję i podpisuje pisma, dokumenty i ogłoszenia Związku.

4.  Zatrudnia pracowników biura Związku oraz pracowników zakładów Związku.

§ 17

1.  Posiedzenie Zarządu odbywa się co najmniej 1 raz w miesiącu.

2. Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół.

3.  Uchwały Zarządu zapadają zwykła większością głosów, w obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków Zarządu.

4.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Zarządu.

§ 18

1.  Organem kontrolnym Zgromadzenia Związku jest Komisja Rewizyjna.

2.  Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybieranych przez Zgromadzenie.

3.  W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie Zarządu Związku oraz przewodniczący i zastępca przewodniczącego Zgromadzenia Związku.

§ 19

1.  Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu Związku, występuje z wnioskiem do Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi.

2.  Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez Zgromadzenie w zakresie kontroli.

§ 20

1.  Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodniczący, który zwołuje posiedzenia komisji i ustala ich porządek.

2.  Wnioski komisji podejmowane są w formie uchwał zwykłą większością głosów.

§ 21

Sprawozdania z działalności komisja przedstawia Zgromadzeniu raz w roku.

§ 22

1.  O podjęciu czynności kontrolnych komisja zawiadamia na piśmie przewodniczącego Zgromadzenia i przewodniczącego Zarządu.

2.  Z przebiegu kontroli komisja sporządza protokół z wnioskami pokontrolnymi, które przekłada przewodniczącemu Zgromadzenia Związku i przewodniczącemu Zarządu.

§ 23

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i zastępca przewodniczącego wybierani są bezpośrednio przez członków komisji.

Część III

Majątek i gospodarka Związku

§ 24

1.  Majątek Związku jest odrębny od majątku członków Związku.

2.  Gospodarka finansowa Związku jest prowadzona odrębnie od gospodarki finansowej członków Związku.

§ 25

Dochodami Związku są:

1.         Dotacje, darowizny i zapisy.

2. Składki i inne świadczenia członków Związku uchwalone przez Zgromadzenie.

3.         Dochody z majątku Związku.

4.         Dochody z zakładów Związku.

5.         Wpływy ze sprzedaży części majątku Związku.

§ 26

Nabycie mienia Związku następuje:

1.         W wyniku przekazania mienia przez członków Związku.

2.         Z dochodów z majątku Związku.

3.         Ze składek członkowskich, corocznie ustalonych przez Zgromadzenie, proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy.

4.         Z darowizn, zapisów i spadków.

5.         Z innych źródeł.

§ 27

1.  Członkowie Związku uczestniczą w kosztach działalności Związku proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy reprezentowanej w Związku. Podstawą wyliczeń udziału w kosztach działalności Związku będzie zapis liczby mieszkańców w poszczególnych gminach, zgodny z porozumieniem z dnia 18 sierpnia 2000 r. podpisanym dla stworzenia wspólnego systemu gospodarki odpadami w powiecie kłodzkim.

§ 28

1.  Pierwszeństwo w korzystaniu z zakładów Związku mają gminy będące członkami Związku na jednakowych zasadach.

2.  Szczegółowe zasady korzystania z zakładów (urządzeń) Związku określi regulamin uchwalony przez Zgromadzenie.

§ 29

1.  Za prawidłowa gospodarkę Związku, odpowiada Zarząd Związku, a za prowadzoną księgowość skarbnik Związku.

2.  Związek samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie planu finansowego Związku.

3.         Rokiem budżetowym jest rok kalendarzowy.

§ 30

1.  Projekt planu finansowego Związku przygotowuje Zarząd.

2.  Projekt planu finansowego Zarząd przedkłada Zgromadzeniu najpóźniej do 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

3.  Plan finansowy jest uchwalony do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. W uzasadnionych wypadkach plan finansowy może być uchwalony do 31 marca danego roku budżetowego.

4.  W ciągu czterech miesięcy po upływie roku budżetowego Zarząd składa Zgromadzeniu sprawozdanie finansowe z wykonania planu finansowego.

§ 31

1.  Oświadczenie woli w imieniu Związku w zakresie zarządu mieniem, a także w zakresie zobowiązań pieniężnych składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba upoważniona przez Zarząd (pełnomocnik).

2.  Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika Związku.

§ 32

1.  Do gospodarki finansowej wiązku stosuje się odpowiednio przepisy o gospodarce finansowej gmin.

2.  Związek nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania o charakterze użyteczności publicznej.

Część IV

Zmiany w składzie Związku i rozwiązanie Związku

§ 33

O przyjęciu nowego członka rozstrzyga Zgromadzenie w drodze uchwały określającej liczbę przedstawicieli w Związku i wysokość świadczeń na rzecz Związku.

§ 34

1.  Z wnioskowaniem o przystąpienie do Związku występuje Rada Gminy.

2.  Warunkiem przyjęcia do Związku jest podjęcie przez przystępującą gminę uchwały Rady tej gminy w sprawie przystąpienia do Związku i przyjęcia jego statutu oraz zgody na przekazanie świadczeń na rzecz Związku w określonej wysokości.

§ 35

1.  Zmiana granic gminy nie powoduje utraty członkostwa w Związku.

2.  Gmina ma obowiązek zawiadomić Związek o zmianie granic.

3.  Rada Gminy może wystąpić o zmianę wysokości swoich świadczeń na rzecz Związku, jeżeli zmiana granicy wpłynęła na zmniejszenie świadczeń Związku na rzecz gminy lub zainteresowania gminy działalnością Związku. Decyzja w tym przedmiocie należy do Zgromadzenia.

§ 36

Członkostwo w Związku ustaje w razie:

1. Wystąpienia członka ze Związku.

2.  Pozbawienia członkostwa w Związku (usunięcia ze Związku).

3.  Likwidacji jednostki samorządu terytorialnego będącej członkiem Związku.

§ 37

Zmiany statutu wynikającej ze zmiany liczby członków dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego ustanowienia.

§ 38

Związek może usunąć członka w następujących przypadkach:

1.         Udowodnionego działania na szkodę Związku.

2. Niewykonywania zobowiązań statutowych na rzecz Związku.

§ 39

Uchwałę o usunięciu ze Związku Zgromadzenie podejmuje na wniosek Zarządu lub 50% przedstawicieli Zgromadzenia.

§ 40

Występującemu lub usuniętemu ze Związku członkowi należy zwrócić równowartość tego, co wniósł w postaci świadczeń na rzecz Związku, potrącając wartość świadczeń na rzecz członka.

§ 41

Rozwiązanie Związku następuje w wyniku zgodnych uchwał wszystkich członków Związku na wniosek Zgromadzenia.

§ 42

W przypadku rozwiązania Związku majątek pozostały po zaspokojeniu wierzycieli podlega podziałowi pomiędzy gminy będące członkami Związku w dniu rozwiązania, proporcjonalnie do wniesionych świadczeń.

§ 43

Przeprowadzenie likwidacji Związku należy do Zarządu, o ile Zgromadzenie nie wyznaczy likwidatora.

§ 44

Plan likwidacji zatwierdza Zgromadzenie Związku.

§ 45

Zatwierdzony plan likwidacji Związku wywiesza się w siedzibie Związku i przesyła do wiadomości Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Sejmiku Województwa Dolnośląskiego.

Część V

Przepisy końcowe

§ 46

Organami nadzoru nad Związkiem są:

1.         Wojewoda Dolnośląski.

2. Regionalna Izba Obrachunkowa – zakresie spraw finansowych.

§ 47

Zakres i sposób nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

§ 48

Zmiana statutu następuje w trybie przyjętym dla jego uchwalenia.

§ 49

Prawnymi podstawami działania Związku są:

1.  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późn. zm.).

2.  Ustawa z dnia 26.11.1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.).

§ 50

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 51

Statut wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

 

WITOLD KROCHMAL