847

 

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-820/1177-A/10/2001/II/MB

Wrocław, dnia 13 czerwca 2001 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 22 stycznia 2001 r.

Cukrowni "Głogów" Spółka Akcyjna

z siedzibą w Głogowie,

posiadającej statystyczny numer identyfikacyjny REGON 390361997,

zwanej w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, i ustalić:

1) średnią jednoskładnikową cenę ciepła w wysokości 14,11 zł/GJ,

2) średnią jednoskładnikową stawkę opłat za usługi przesyłowe w wysokości 2,17 zł/GJ,

3) termin obowiązywania cen i stawek opłat, o których mowa w pkt 1 i 2 niniejszej decyzji, do dnia 31 lipca 2002 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Cukrowni "Głogów" Spółka Akcyjna z siedzibą w Głogowie, posiadającej koncesje z dnia 12 listopada 1998 r. nr WCC/498/1177/U/OT--6/98/JM na wytwarzanie ciepła i nr PCC/524/1177/U/OT-6/98/JM na przesyłanie i dystrybucję ciepła, w dniu 25 stycznia 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła, ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ustawy - Prawo energetyczne, oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części "rozporządzeniem taryfowym".

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

W cenach i stawkach opłat zawartych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją uwzględnione zostały współczynniki korekcyjne Xw, o których mowa w § 26 ust. 3 rozporządzenia taryfowego, w wysokości adekwatnej do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmiany warunków prowadzenia przez Przedsiębiorstwo danego rodzaju działalności w okresie obowiązywania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Antymonopolowego - za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI
POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY
z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

Wincenty Rękas

 

Cukrownia "Głogów" S.A.

TARYFA DLA CIEPŁA

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 13 czerwca 2001 r. nr OWR-820/1177-A/10/2001/II/MB

I. Pojęcia stosowane w taryfie

ustawa - ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

rozporządzenie taryfowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

rozporządzenie przyłączeniowe - rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),

taryfa - zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca - Cukrownia "Głogów" S.A. z siedzibą w Głogowie, prowadząca działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła,

odbiorca - każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

źródło ciepła - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do sprzedawcy,

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego,

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

liczba punktów pomiarowych - łączna liczba układów pomiarowo-rozliczeniowych zainstalowanych w przyłączach do węzłów cieplnych,

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiektach,

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, która powinna uwzględniać moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniająca utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie,

  1. zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,
  2. układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

warunki obliczeniowe - obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło,

nielegalne pobieranie ciepła - pobieranie ciepła bez zawarcia umowy ze sprzedawcą lub niezgodnie z umową.

II. Zakres działalności związanej z zaopatrzeniem

w ciepło

Cukrownia "Głogów" S.A. z siedzibą w Głogowie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenie gminy Głogów.

Cukrownia "Głogów" posiada udzielone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki koncesje na:

- wytwarzanie ciepła nr WCC/498/1177/U/OT-6/
/98/JM z dnia 12 listopada 1998 r.,

- przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/524/1177/ /U/OT-6/98/JM z dnia 12 listopada 1998 r.

III. Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego, w ni-niejszej taryfie wyodrębnia się jedną grupę odbiorców ciepła, którzy są zasilani ze źródła ciepła sprzedawcy za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i węzłów cieplnych sprzedawcy.

IV. Rodzaj cen i stawek opłat

1. Ceny i stawki opłat

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen i stawek opłat - netto

Wysokość cen i stawek opłat - brutto

1

2

3

4

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

14 351,49

1 195,96

17 508,82

1 459,07

Cena ciepła

zł/GJ

12,57

15,34

Cena nośnika ciepła

zł/m3

5,00

6,10

cd. tabeli

1

2

3

4

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata miesięczna

2 450,00

204,17

2 989,00

249,08

Stawka opłat zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

1,80

2,20

Stawka opłaty abonamentowej

zł/punkt

pomiarowy/rok

rata miesięczna

60,00

5,00

73,20

6,10

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%.

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączania nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późn. zm.), obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-
-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

V. Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla grupy taryfowej.

Opłata za ciepło - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe - pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozli-
czeniowego, zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej - pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla grupy taryfowej.

VI. Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

 

W przypadkach:

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII. Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzaniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

 

PREZES ZARZĄDU

DYREKTOR NACZELNY

JANUSZ GĘBKA

WICEPREZES ZARZĄDU

DYREKTOR SUROWCOWY

STANISŁAW KUTA