846

POROZUMIENIE

zawarte w dniu 25 maja 2001 r. w Ząbkowicach Śląskich pomiędzy Zarządem Miejskim w Ziębicach, zwanym dalej “Zarządem Miejskim”, w imieniu którego działają:

1) Burmistrz – Tadeusz Wolski

2) Zastępca Burmistrza – Tadeusz Mazurek

a Zarządem Powiatu Ząbkowickiego, zwanym dalej “Zarządem Powiatu”, w imieniu którego działają:

1) Starosta – Tadeusz Bielecki

2) Wicestarosta – Zygmunt Kazimierczak

o treści następującej:

§ 1

Porozumienie niniejsze zawarte zostaje na podstawie:

1) art. 5 ust. 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

2) art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie oświatowym (Dz. U. Nr 91, poz. 579 z późn. zm.),

3) uchwały nr XXX/220/01 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie przekazania jednego ciągu nauczania w Gimnazjum Publicznym w Ziębicach do Liceum Ogólnokształcącego w Ziębicach,

4) uchwały nr XXVI/163/2001 Rady Powiatu Ząbkowickiego z dnia 26 kwietnia 2001 r. w sprawie przejęcia zadań samorządu gminnego w zakresie prowadzenia szkolnictwa gimnazjalnego,

5) pozytywnej opinii Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu wyrażonej w piśmie z dnia 7 marca 2001 r. nr KO/KPS-014/19/01.

§ 2

1. Zarząd Miejski przekazuje a Zarząd Powiatu przejmuje jako zadanie powierzone prowadzenie szkolnictwa gimnazjalnego z dniem 1 września 2001 r.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, nastąpi poprzez przejęcie w roku szkolnym 2001/2002 z Gimnazjum w Ziębicach jednego ciągu nauczania klas I i II z liczbą 30 uczniów w klasie.

3. Pełna realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, będzie miała miejsce w roku szkolnym 2002/2003, kiedy to nastąpi dopełnienie do szkoły pełnociągowej.

§ 3

1. Strony porozumienia wyrażają wolę na utworzenie z dniem 1 września 2001 r. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ziębicach.

2. Organizację prowadzenia zespołu, sposób finansowania zespołu oraz tryb jego rozwiązania określi odrębne porozumienie stron.

§ 4

Strony ustalają, iż przejęcie przez Zarząd Powiatu zadań, o których mowa w § 2 ust. 2, zobowiązuje Zarząd Powiatu do przejęcia 2 (dwóch) nauczycieli gimnazjum.

§ 5

Powierzenie stanowiska dyrektora zespołu, o którym mowa w § 3 ust. 1, dokona organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami w tym zakresie.

§ 6

1. Zarząd Miejski zobowiązuje się do przekazania z budżetu gminy dotacji na realizację przez Zarząd Powiatu zadania, o którym mowa w § 2 ust. 1. Dotacja będzie równa odpowiedniej części subwencji oświatowej przypadającej na uczniów gimnazjum, ustalonej zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej.

2. Środki finansowe, o których mowa w § 6 ust. 1, przekazywane będą w okresach miesięcznych do dnia 10 każdego miesiąca. W przypadku braku środków w zakreślonym terminie Zarząd Powiatu naliczać będzie odsetki ustawowe.

3. Środki, o których mowa w § 7 ust. 1, przekazywane będą na rachunek Starostwa Powiatowego w Ząbkowicach Śl. w Banku Spółdzielczym w Ząbkowicach Śl. Nr 95330004-26260-3600-11.

§ 7

1. Dotacja rozliczona będzie przez Zarząd Powiatu w terminie do dnia 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

2. Dotacja niewykorzystana lub wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na rzecz Zarządu Miejskiego.

§ 8

1. Zarząd Powiatu odpowiada za zgodną z prawem realizację powierzonego zadania.

2. Nadzór merytoryczny nad realizacją powierzonego zadania sprawują odpowiednie organy nadzoru pedagogicznego.

§ 9

1. Niniejsze porozumienie zawarto na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane za obopólną zgodą w uzgodnionym przez strony czasie.

3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron za uprzednim 6 miesięcznym wypowiedzeniem ze skutkiem na 31 sierpnia.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych porozumieniem zastosowanie mają przepisy:

1) ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm.),

2) Kodeksu cywilnego.

§ 11

Spory wynikłe na tle realizacji porozumienia rozstrzygane będą na drodze sądowej.

§ 12

1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 13

Porozumienie sporządzono w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach po 2 (dwa) dla każdej strony.

 

Zarząd Miejski

BURMISTRZ

TADEUSZ WOLSKI

 

Zarząd Powiatu

STAROSTA

TADEUSZ BIELECKI

 

ZASTĘPCA BURMISTRZA

TADEUSZ MAZUREK

 

WICESTAROSTA

ZYGMUNT KAZIMIERCZAK

 

Z up. SKARBNIKA GMINY

Gł. Księgowy UMiG

JANINA OSIADACZ

 

SKARBNIK POWIATU

URSZULA RABIEJ