836

UCHWAŁA RADY MIASTA I GMINY PROCHOWICE

z dnia 29 maja 2001 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokalu mieszkalnego

i socjalnego

Na podstawie art. 26 i 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120, poz. 787, Nr 162, poz. 1119 z 1998 r., z 1999 r. Nr 111, poz. 1281, z 2000 r. Nr 5, poz. 67, Nr 83, poz. 946, Nr 122, poz. 1317, Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 4, poz. 27) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496, Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775, z 1998 r., Nr 155, poz. 1014, Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 26, poz. 306, Nr 88, poz. 985, Nr 62, poz. 718, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009) Rada Miasta i Gminy Prochowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Stawkę czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego ustala się w wysokości określonej w za-łączniku do uchwały przy uwzględnieniu stawki podstawowej wynoszącej 2,20 zł (słownie: dwa złote 20/100).

§ 2

Stawka czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu socjalnego stanowi 50% stawki podstawowej czynszu za lokal mieszkalny i wynosi 1,10 zł (słownie: jeden złoty 10/100).

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Prochowice.

§ 4

Traci moc uchwała nr XVII/93/99 Rady Miasta i Gminy Prochowice z dnia 17 grudnia 1999 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany stawek czynszu za najem lokalu mieszkalnego i socjalnego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem pierwszego miesiąca następującego po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA I GMINY

CZESŁAW KOCLĘGA