835

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 marca 2001 r.

w sprawie wysokości opłat za wystawianie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt i znakowania zwierząt

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 7 ust. 3, 4, 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 752 z późn. zm.) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dla właścicieli zwierząt z terenu gminy i miasta Środa Śląska opłaty:

1) za wystawienie jednego świadectwa pochodzenia zwierząt w kwocie 3 zł – niezależnie od ilości zwierząt,

2) za znakowanie zwierzęcia znaczkiem identyfikacyjnym w kwocie 4 zł od 1 sztuki.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w  Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI