829

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w granicach administracyjnych gminy Wałbrzych

i ustalenia zasad ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 71, poz. 838) oraz § 3 ust. 1, § 4, § 5, § 6, § 7 i § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad wprowadzania opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych (Dz. U. Nr 51, poz. 608) Rada Miejska Wałbrzycha uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dla uporządkowania systemu postoju pojazdów, zmniejszenia deficytu miejsc postojowych oraz zwiększenia rotacji parkujących pojazdów wprowadza się opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na terenie gminy Wałbrzych.

2. Opłaty pobierane są za parkowanie pojazdów samochodowych na:

a) płatnych miejscach postojowych,

b) zastrzeżonych płatnych miejscach postojowych (tzw. “kopertach”).

3. Na płatnych miejscach postojowych i zastrzeżonych płatnych miejscach postojowych opłaty pobierane są za parkowanie:

a) samochodów osobowych – za które uważa się pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu i zarejestrowane jako samochody osobowe,

b) samochodów osobowo-ciężarowych – za które uważa się pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą,

c) samochodów ciężarowych – za które uważa się pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu ładunków,

d) autobusów – za które uważa się pojazdy samochodowe przeznaczone konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

4. Dostępność miejsc do parkowania dla poszczególnych kategorii pojazdów samochodowych określa oznakowanie drogowe na płatnych miejscach postojowych i zastrzeżonych płatnych miejscach postojowych.

5. Miejsca, o których mowa w ust. 2, są niestrzeżone.

§ 2

1. Opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych pobierane są od poniedziałku do soboty w godzinach określonych w projektach organizacji ruchu.

2. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w I Obszarze wynosi:

a) dla samochodów osobowych:

– 0,70 zł za pierwsze ˝ godziny,

– 1,50 zł za pierwszą godzinę,

– 2,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę,

b) dla samochodów osobowo-ciężarowych:

– 1,00 zł za pierwsze ˝ godziny,

– 2,00 zł za pierwszą godzinę,

– 3,50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę,

c) dla samochodów ciężarowych i autobusów:

– 1,50 zł za pierwsze ˝ godziny,

– 3,00 zł za pierwszą godzinę,

– 4,50 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

3. Opłata za parkowanie pojazdów samochodowych w rejonach płatnych miejsc postojowych w II Obszarze wynosi:

a) dla samochodów osobowych:

– 0,50 zł za pierwsze ˝ godziny,

– 1,00 zł za pierwszą godzinę,

– 1,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę,

b) dla samochodów osobowo-ciężarowych, samochodów ciężarowych i autobusów:

– 1,00 zł za pierwsze ˝ godziny,

– 2,00 zł za pierwszą godzinę,

– 2,00 zł za każdą następną rozpoczętą godzinę.

4. Opłata za pierwszą godzinę pobierana jest, gdy czas postoju wynosi co najmniej 31 minut i nie dolicza się do niej opłaty za pierwsze ˝ godziny.

5. Bilety jednorazowe obowiązujące w I Obszarze są sprzedawane przez inkasentów po zakończeniu czasu postoju danego pojazdu samochodowego, natomiast kierowcy korzystający z płatnych miejsc postojowych w II Obszarze zobowiązani są do zakupu biletów w punktach sprzedaży z uwzględnieniem postanowień § 4 ust. 3 i 4.

6. Kierowca parkujący w rejonie płatnych miejsc postojowych położonym w II Obszarze jest zobowiązany:

a) zaznaczyć na bilecie jednorazowym początek czasu parkowania pojazdu samochodowego,

b) w sposób widoczny umieścić bilet jednorazowy za przednią szybą pojazdu.

7. Bilet parkingowy dla II Obszaru jest ważny we wszystkich rejonach II Obszaru przez okres czasu, na jaki został wykupiony.

8. Stawką podstawową obowiązującą w danym obszarze dla danego rodzaju pojazdu jest opłata za jedną godzinę parkowania pojazdu samochodowego określona w ust. 2 i 3 jako opłata obowiązująca za każdą rozpoczętą godzinę.

§ 3

1. Dla osób, które nie podlegają zwolnieniu zgodnie z zasadami określonymi w § 5, wprowadza się opłatę abonamentową za parkowanie samochodów osobowych:

a) w I Obszarze:

– miesięczną w wysokości 150 zł,

– kwartalną w wysokości 400 zł,

b) w II Obszarze:

– miesięczną w wysokości 100 zł,

– kwartalną w wysokości 250 zł.

2. Miesięczne i kwartalne opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 1, dotyczą jednego samochodu osobowego.

3. Na awersie druku opłaty abonamentowej wpisywany będzie numer rejestracyjny samochodu osobowego.

4. Zryczałtowane opłaty abonamentowe, o których mowa w ust. 1, nie przysługują na samochody osobowo-ciężarowe, samochody ciężarowe i autobusy.

§ 4

1. Opłaty, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, uiszczane są w formie biletów jednorazowych.

2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 1, uiszczane są w formie biletów miesięcznych i biletów kwartalnych.

3. Bilety jednorazowe obowiązujące w I Obszarze są sprzedawane przez inkasentów zatrudnionych przez jednostki organizacyjne, z którymi Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu zawrze umowy na prowadzenie płatnych miejsc postojowych.

4. Bilety jednorazowe obowiązujące w II Obszarze są rozprowadzane przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu oraz innych przedsiębiorców, z którymi Zarząd Dróg i Komunikacji zawrze stosowne umowy.

5. W przypadku jednorazowego zakupu przez przedsiębiorców, o których mowa w ust. 4, 100 sztuk biletów jednorazowych obowiązujących w II Obszarze lub ich wielokrotności udziela się marży do wysokości 10% wartości zakupionych biletów.

6. Zasady udzielania marży określa umowa zawarta pomiędzy Zarządem Dróg i Komunikacji a przedsiębiorcami, o których mowa w ust. 4.

7. Bilety, o których mowa w ust. 2, są rozprowadzane przez Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu w siedzibie Zarządu we wtorki i czwartki od godz. 800 do godz. 1000 i od godz. 1330 do godz. 1500.

§ 5

1. Z opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, zwolnieni są właściciele samochodów osobowych zamieszkujący w bezpośrednim sąsiedztwie wyznaczonych rejonów płatnych miejsc postojowych i nie- dysponujący garażem.

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje do danego mieszkania wyłącznie na jeden samochód osobowy.

3. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje na samochody osobowo-ciężarowe, samochody ciężarowe i autobusy.

4. Dokumentem potwierdzającym prawo do bezpłatnego parkowania jest karta bezpłatnego parkowania.

5. Na awersie druku karty bezpłatnego parkowania wpisywany będzie numer rejestracyjny samochodu osobowego i numer rejonu, w którym można parkować.

6. Karty bezpłatnego parkowania wydawane są przez Zarząd Dróg i Komunikacji na pisemny wniosek właściciela samochodu osobowego potwierdzający prawo do bezpłatnego parkowania.

7. Właściciele samochodów osobowych, o których mowa w ust. 1, zobowiązani są do uiszczenia jednorazowej opłaty za wydrukowanie karty bezpłatnego parkowania w wysokości 2 zł.

8. Karty bezpłatnego parkowania wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej uchwały obowiązują do 31.12.2001 r.

§ 6

Z opłat o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, zwolnione są oznakowane pojazdy:

1) Policji, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej oraz Pogotowia Ratunkowego w czasie wykonywania zadań statutowych,

2) służb komunalnych i ratownictwa w czasie wykonywania zadań statutowych,

3) służb utrzymania dróg w czasie wykonywania zadań statutowych.

§ 7

Zgodnie z warunkami określonymi w projektach organizacji ruchu w I i II Obszarze w rejonach płatnych miejsc postojowych na miejscach oznakowanych znakami drogowymi D-18 z tabliczką T-29 mogą bezpłatnie parkować pojazdy przewożące lub kierowane przez osoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się.

§ 8

Kontrolę uiszczania opłat, o których mowa w § 2
ust. 2 i ust. 3 oraz w § 3 ust. 1, będą prowadzić jednostki organizacyjne, z którymi Zarząd Dróg i Komunikacji zawrze stosowne umowy, oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej Gminy Wałbrzych.

§ 9

W razie stwierdzenia niewniesienia opłat, o których mowa w § 2 ust. 2 i ust. 3, pobierana będzie opłata podwyższona w wysokości dziesięciokrotności stawki podstawowej obowiązującej w danym obszarze.

§ 10

1. Miesięczna opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na zastrzeżonym płatnym miejscu postojowym wynosi:

a) w I Obszarze:

– od godz. 800 do 1800 – 400 zł,

– od godz. 1800 do 800 – 120 zł,

– opłata całodobowa – 440 zł,

b) w II Obszarze:

– od godz. 800 do 1800 – 300 zł,

– od godz. 1800 do 800 – 90 zł,

– opłata całodobowa – 330 zł.

2. Stanowisko zastrzeżonego płatnego miejsca postojowego wyznacza się na wniosek zainteresowanego na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 1 rok.

3. Opłatę za korzystanie z zastrzeżonego płatnego miejsca postojowego pobierać będzie Zarząd Dróg i Komunikacji w Wałbrzychu.

4. Ilość zastrzeżonych płatnych miejsc postojowych w jednym rejonie płatnych miejsc postojowych nie może przekraczać 20% ogólnej liczby miejsc postojowych w tym rejonie.

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Wałbrzycha.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2001 r., po uprzednim opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i prasie lokalnej.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

BOGUSŁAW DYSZKIEWICZ