825

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W SOBÓTCE

z dnia 7 marca 2001 r.

w sprawie uchwalenia statutu gminy Sobótka

Na podstawie art. 3 ust. 1, w związku z art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 1996 r. Dz. U. Nr 13, poz. 74 ze zmianami) Rada Miejska w Sobótce uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Uchwala się statut gminy Sobótka w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 3

Tracą moc uchwały:

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

JOANNA KWIATEK

Załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Sobótce z dnia 7 marca 2001 r. (poz. 825)

 

STATUT

GMINY SOBÓTKA

 

R o z d z i a ł I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Na podstawie art. 1 cyt. ustawy mieszkańcy gminy i miasta Sobótka tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową zwaną dalej gminą.

2. Użyte w statucie gminy sformułowania oznaczają:

Statut – statut gminy Sobótka

Gmina – gmina i miasto Sobótka

Rada – Rad Miejska w Sobótce

Przewodniczący Rady – Przewodniczący Rady Miejskiej w Sobótce

Wiceprzewodniczący – Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sobótce

Zarząd – Zarząd Miasta i Gminy w Sobótce

Burmistrz – Burmistrz Miasta i Gminy w Sobótce

Zastępca burmistrza – Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Sobótce

Członek Zarządu – członek Zarządu Miasta i Gminy w Sobótce.

§ 2

Gmina obejmuje obszar w granicach określonych w planie (mapie) stanowiącym załącznik nr 1 do statutu.

§ 3

1. Herbem miasta Sobótka jest św. Jakub Starszy, zwany też Większym, przedstawiony jako pielgrzym z sakwą, laską oraz w kapeluszu, który obrazuje załącznik nr 2 do statutu.

2. Barwy herbu: pole tarczy – koloru zielonego. Postać św. Jakuba w białej szacie, w czerwonej pelerynie, w czerwonym kapeluszu i w czerwonych butach oraz z laską i sakiewką, a także w aureoli w kolorze złotym.

3. Herb jest znakiem chronionym.

4. Komercyjne rozpowszechnianie herbu wymaga zgody Zarządu. Zgody Zarządu nie wymaga rozpowszechnianie herbu przez środki społecznego przekazu.

5. Pieczęcią urzędową gminy w sprawach własnych jest pieczęć okrągła z wizerunkiem herbu gminy zgodnie ze wzorem w załączniku nr 3.

R o z d z i a ł II

Organizacja i tryb pracy Rady

§ 4

1. Rada składa się z 22 radnych.

2. Rada wybiera i odwołuje ze swego grona przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczących nie można łączyć z funkcją członka Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§ 5

1. Do właściwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.

2. Do wyłącznej właściwości Rady poza wymienionymi w załączniku nr 6 pkt 1 należy:

1) uchwalenie statutu gminy,

2) wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy – na wniosek przewodniczącego Zarządu,

4) uchwalanie budżetu gminy i rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi z tego tytułu,

5) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6) uchwalanie programów gospodarczych,

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

a) określenia zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

b) emitowania obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

f) tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

g) określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

h) tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażenia ich w majątek,

i) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

10) określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy,

12) podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13) podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placówek publicznych oraz wznoszenia pomników,

14) nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

15) stanowienie w innych sprawach, zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

§ 6

1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady – przygotowuje sesje i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności przewodniczącego, zadania te wykonuje jeden z wiceprzewodniczących.

2. Przewodniczący zwraca się do przewodniczących komisji Rady i Zarządu z wnioskiem o wskazanie spraw, które powinny się znaleźć w porządku obrad zwoływanej sesji.

3. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne dla radnych.

§ 7

1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego zgodnie z planem posiedzeń.

2. Ramowy porządek obrad powinien być następujący:

1) podejmowanie uchwał,

2) interpelacje i zapytania,

3) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

4) wolne wnioski,

5) informacje i komunikaty przewodniczącego.

3. Radni winni być powiadamiani o zwołaniu sesji na 7 dni przed terminem. Wraz z zawiadomieniem powinni otrzymać projekt porządku obrad i projekty uchwał – zgodnie z ustaleniami przewodniczącego Rady, wiceprzewodniczących, burmistrza oraz inne materiały związane z przedmiotem sesji.

4. Organizację i tryb pracy Rady określa załącznik nr 6 do statutu.

§ 8

1. Na wniosek Zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady, przewodniczący jest zobowiązany zwołać sesję w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku, nie ma zastosowania § 7 pkt 2 i 3 statutu.

2. Uprawnienie do zwoływania sesji nadzwyczajnej przysługuje Sejmikowi Samorządowemu we Wrocławiu.

§ 9

1. Obrady sesji są jawne. Przewodniczący podaje do publicznej wiadomości termin, miejsce i przedmiot obrad – co najmniej na 3 dni przed sesją.

2. Publiczność, prasa, radio i telewizja mają prawo przebywać tylko w miejscu do tego przeznaczonym.

3. Wyłączenie jawności może nastąpić w trakcie posiedzenia Rady w drodze wniosku formalnego. W takim przypadku wyłączenie jawności obrad dotyczy tylko konkretnych punktów porządku obrad, a nie całej sesji.

§ 10

1. Sesję otwiera przewodniczący lub w razie jego nieobecności jeden z zastępców formułą: “Otwieram sesję Rady Miejskiej w Sobótce”. W trakcie sesji przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad zastępcy.

2. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący przedstawia projekt porządku obrad. Z wnioskiem o uzupełnienie porządku obrad może wystąpić każdy radny lub burmistrz. Wniosek o uzupełnienie porządku obrad zapada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.

3. Przy podejmowaniu uchwał wymagane jest quorum.

§ 11

Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizowania porządku obrad.

§ 12

1. Przewodniczący udziela głosu wg kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

2. Czas wystąpienia przewodniczącego komisji (sprawozdawcy) i burmistrza jest nieograniczony.

§ 13

Po wyczerpaniu się porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: “Zamykam sesję Rady Miejskiej w Sobótce”.

§ 14

1. Z każdego posiedzenia Rady sporządza się protokół, który powinien zawierać:

1) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,

2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

3) nazwiska nieobecnych członków Rady (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) oraz nazwiska osób uczestniczących na posiedzeniu z Urzędu Miasta i Gminy,

4) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

5) przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

6) czas trwania posiedzenia,

7) podpisy przewodniczącego Rady i protokolanta.

2. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, a uchwa-ły arabskimi.

3. Nowa numeracja zaczyna się z początku każdej kadencji Rady.

§ 15

1. Odpisy protokołu powinny być do 7 dnia po odbyciu sesji przekazane Zarządowi.

2. Burmistrz zobowiązany jest do przedłożenia wszystkich uchwał Rady wojewodzie, uchwał finansowych Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

3. Protokoły z obrad przechowuje się w biurze Rady.

4. Każdy mieszkaniec gminy ma prawo uzyskania informacji dotyczącej uchwał oraz podjętych przez Radę decyzji.

§ 16

1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie przebiegu obrad wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności:

1) sprawdzenie quorum,

2) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad,

3) zakończenie dyskusji,

4) tajne głosowanie, jawne lub imienne,

5) przeliczenie głosów,

6) uchwalenie tajności obrad,

7) zamknięcie listy mówców,

8) zamknięcie dyskusji i przeprowadzenie głosowania,

9) ograniczenie czasu przemówień.

2. Przewodniczący poddaje zgłoszony wniosek formalny pod głosowanie w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 17

1. Wnioski merytoryczne może składać radny tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad lub w punkcie “wolne wnioski”. Wniosek może być przedłożony na piśmie w trakcie obrad lub przed rozpoczęciem sesji i krótko uzasadniony.

2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.

3. Wnioski merytoryczne podlegają głosowaniu.

§ 18

1. Interpelacje składa się do organów gminy w sprawach o zasadniczym znaczeniu.

2. Interpelacje składają radni ustnie na sesji bądź na piśmie do biura Rady. Powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytanie skierowane do konkretnego adresata.

3. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielenia odpowiedzi bezpośrednio na sesji lub na piśmie w terminie 14 dni od ich otrzymania.

§ 19

1. Zapytanie składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach.

2. Do udzielenia odpowiedzi na zapytanie burmistrz może upoważnić obecnego na sali pracownika samorządowego.

3. Wobec niemożności odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, udzielona zostanie zgłaszającemu na piśmie w terminie 14 dni.

4. Interpelacje i zapytania są odnotowywane w protokole łącznie z udzieloną na nie odpowiedzią. Jeżeli odpowiedź udzielono na piśmie, pismo to dołącza się do protokołu z sesji, na której zgłoszono interpelacje lub zapytania.

§ 20

Biuro Rady prowadzi rejestr zgłoszonych interpelacji i zapytań z dokładnymi informacjami o terminach i sposobie załatwienia sprawy.

§ 21

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad oraz udziela głosu w kolejności zgłoszeń.

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący wskazuje radnemu niestosowność zachowania,
a po bezskutecznym ostrzeżeniu może odebrać mu głos. Fakt taki odnotowuje się w protokole sesji.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także do wystąpień osób spoza Rady.

4. Przewodniczący może nakazać opuszczenie sali przez osoby spoza Rady, które zachowaniem swoim zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

5. Przewodniczący może ograniczyć wystąpienia radnych przy omawianiu konkretnego punktu obrad w sposób następujący: 1 raz głos w sprawie merytorycznej, 1 replika i 1 raz wyjaśnienie do sprawy.

§ 22

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi:

1) tytuł, datę i numer,

2) podstawę prawną,

3) ścisłe określenie przedmiotu, środków realizacji, organów odpowiedzialnych za nadzór jej i realizację,

4) uzasadnienie.

2. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub jego zastępca, który przewodniczył obradom.

3. Uchwały przekazuje się Zarządowi celem realizacji.

§ 23

Uchwały Rady mogą być nowelizowane lub uchylane w tym samym trybie, w jakim zostały uchwalone.

§ 24

1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić przewodniczący, burmistrz lub co najmniej 3 radnych.

2. Projekt uchwały odpowiadający wymogom zawartym w § 22 powinien być przekazany na piśmie do biura Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu do porządku obrad. Przewodniczący Rady przekazuje projekt odpowiednim komisjom Rady, a także do Zarządu w celu uzyskania opinii.

§ 25

1. W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmowane są uchwały, wnioski merytoryczne i formalne w obecności co najmniej połowy składu Rady.

2. Głosowanie tajne odbywa się poza przypadkami wskazanymi w przepisach szczególnych – również w przypadku zgłoszenia wniosku formalnego nawet przez jednego radnego, po jego przegłosowaniu.

3. Głosowanie imienne odbywa się po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie i nie może mieć miejsca, gdy ustawa przewiduje głosowanie tajne.

§ 26

1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba “za”, która przewyższa co najmniej o 1 głos liczbę głosów “przeciw”.

2. Bezwzględna większość głosów oznacza co najmniej o 1 głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, tzn. “przeciwnych” i “wstrzymujących się”.

3. Bezwzględna większość ustawowego składu Rady oznacza liczbę całkowitą głosów oddanych za wnioskiem przewyższających połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.

§ 27

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy oddane uznaje się te, które oddano “za”, “przeciw” i “wstrzymało się od głosu”. W przypadku równej liczby głosów “za” i “przeciw”, rozstrzyga głos przewodniczącego, pod warunkiem, że nie jest wymagana większość kwalifikowana: bezwzględna lub 2/3 głosów.

2. Głosowanie imienne odbywa się przez użycie kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem. Lista głosów głosujących “za”, “przeciw” i “wstrzy-mujących się od głosu” będzie załącznikiem do protokołu sesji z zaznaczeniem, do którego punktu obrad się odnosi.

3. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z zasadami na właściwych kartkach. Przekreślenie kartki oznacza, że głos został oddany bez dokonania wyboru.

4. W przypadku nieuzyskania wymaganej większości głosów – głosowanie powtarza się do skutku. Dotyczy głosowania tajnego.

§ 28

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący przy pomocy zastępców przewodniczącego.

2. Głosowanie imienne i tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się z przewodniczącego i co najmniej 3 członków.

§ 29

1. Od otwarcia sesji do jej zamknięcia na sali obrad znajduje się pracownik biura Rady, który odpowiada za: protokołowanie obrad, listę obecności, wyłożenie do wglądu protokółu z poprzedniej sesji.

2. W sesji ma obowiązek uczestniczyć skarbnik i sekretarz gminy.

R o z d z i a ł III

Organy wewnętrzne Rady Miejskiej

§ 30

1. Rada powołuje stałe i doraźne komisje.

2. Zakres działania komisji doraźnych określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

3. Prawa i obowiązki przewodniczących określa § 37. Do obowiązków przewodniczącego komisji należy:

1) organizacja pracy komisji poprzez biuro Rady,

2) sporządzanie planów pracy przy współudziale komisji,

3) rozdzielenie zadań pośród członków komisji i rozliczanie ich za realizację,

4) sporządzanie sprawozdania z realizacji planowanych zadań.

§ 31

1. W celu kontroli działalności Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych Rada powołuje Komisję Rewizyjną.

2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wybierany jest bezpośrednio przez Radę.

3. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Budżetowo-Gos-podarczej,

2) sporządzanie opinii w sprawie odwołania Zarządu,

3) przeprowadzania kontroli Zarządu i podporządkowanych mu jednostek organizacyjnych.

4. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole Zarządu i podporządkowanych mu jednostek na zlecenie Rady.

5. Przedmiot oraz sposób działania Komisji Rewizyjnej określa załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

6. Uprawnienia Komisji Rewizyjnej w zakresie kontroli nie naruszają funkcji kontrolnych innych komisji powołanych przez Radę.

§ 32

1. Komisje są organami pomocniczymi Rady.

2. Rada powołuje następujące komisje stałe:

1) Komisja Budżetowo-Gospodarcza, w skład której wchodzi nie więcej niż 2 członków spoza Rady. Przedmiotem działania tej komisji jest:

a) budżet gminy,

b) budownictwo (wszystkie formy),

c) gospodarka komunalna,

d) inwestycje,

e) remonty kapitalne,

f) zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną,

g) utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej,

h) handel, targowiska, rzemiosło.

2) Komisja Spraw Obywatelskich, w skład której wchodzi nie więcej niż 4 członków spoza Rady. Przedmiotem działania tej komisji jest:

a) komunikacja publiczna,

b) ład, porządek publiczny,

c) gminne drogi, ulice, mosty,

d) organizacja ruchu drogowego,

e) cmentarnictwo,

f) zasoby mieszkaniowe,

g) obrót mieszkaniami z zasobów gminy.

3) Komisja Rolnictwa, w skład której wchodzi nie więcej niż 2 członków spoza Rady. Przedmiotem działania tej komisji jest:

a) rolnictwo i leśnictwo,

b) ochrona użytków rolnych,

c) zaopatrzenie wsi w wodę, kanalizacja, oczyszczanie ścieków sanitarnych,

d) wysypiska,

e) gospodarka ziemią, geodezja,

f) ochrona środowiska.

4) Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, w skład której wchodzi nie więcej niż 2 członków spoza Rady. Przedmiotem działania tej komisji jest:

a) oświata i wychowanie,

b) kultura i sztuka,

c) kultura fizyczna i sport,

d) turystyka i wypoczynek.

5) Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, w której skład wchodzi nie więcej niż 2 członków spoza Rady. Przedmiotem działania tej komisji jest:

a) ochrona zdrowia,

b) pomoc i opieka społeczna,

c) współdziałanie z san.-epid.,

d) patologia społeczna.

6) Komisja Rewizyjna, w skład której wchodzi 3 radnych i która działa zgodnie z zapisem w re-gulaminie tej komisji stanowiącym załącznik nr 7 do niniejszego statutu.

3. Powoływanie, łączenie i rozwiązywanie komisji następuje w drodze uchwały Rady zmieniającej statut gminy.

§ 33

Do zadań komisji stałych należy w szczególności:

1) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych przez komisje i Zarząd oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz przygotowanie projektów uchwał,

3) kontrola wykonywania uchwał Rady w zakresie działania komisji.

§ 34

1. Komisje działają na posiedzeniach.

2. Posiedzenia są protokołowane przez pracownika biura Rady i podpisywane przez przewodniczących komisji. Protokoły z posiedzeń są jawne.

3. Posiedzenia komisji odbywają się nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu z wyłączeniem okresu wakacyjnego.

§ 35

Komisje przedkładają Radzie plany pracy oraz informację z działalności w grudniu danego roku.

§ 36

1. Biuro Rady gromadzi projekty uchwał nadesłane lub przedłożone między sesjami.

2. Wydawnictwa z zakresu działalności samorządu gminnego gromadzi biuro Rady i udostępnia je radnym.

3. Radny, który przygotowuje wystąpienie na sesji, ma prawo do korzystania z pomocy technicznej ze strony biura.

R o z d z i a ł IV

Prawa i obowiązki radnego

§ 37

1. Obowiązki radnego:

1) złożenie ślubowania,

2) aktywny udział w pracach Rady,

3) stwierdzenie swojej obecności na sesji, posiedzeniu Zarządu, komisji podpisem na liście obecności,

4) w razie niemożności wzięcia udziału w sesji lub na posiedzeniu Zarządu czy komisji, usprawiedliwianie swej nieobecności przewodniczącemu Rady, Zarządu lub komisji,

5) reprezentowanie w Radzie swych wyborców, kierowanie się w swej działalności wnioskami wyborców, harmonizując je z całokształtem interesów gminy,

6) stanowcze, lecz zgodne z prawem reagowanie na wszelkiego rodzaju stwierdzone nieprawidłowości, krzywdę ludzką, patologię społeczną, marnotrawstwo mienia społecznego, wandalizm itp.,

7) utrzymywanie stałego kontaktu z wyborcami, konsultację z nimi projektów uchwał, wniosków, planów pracy, ażeby być autentycznym reprezentantem woli wyborców,

8) przyjmowanie w swoim okręgu wyborców, ich uwag i skarg,

9) prowadzenie rejestru załatwionych spraw z uwzględnieniem daty wpływu lub rozpoczęcia działania z własnej inicjatywy, daty odpowiedzi lub przekazania sprawy do kompetencji Rady oraz wyniku załatwienia sprawy.

2. Prawa radnego:

1) uzyskiwanie informacji, wnoszenie interpelacji oraz składanie wniosków w sprawach związanych z pracą Rady, Zarządu, wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Korzystając z ww. uprawnień, nie wymaga się działania przez biuro Rady, tzn. że radny może występować również bezpośrednio i samodzielnie. Adresat interpelacji, informacji czy też wniosku zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na piśmie w terminie 14 dni od daty wpływu. Pisemna odpowiedź nie jest wymagana w przypadku otrzymania jej na sesji,

2) interweniowanie do przewodniczącego Rady w przypadku braku odpowiedzi lub jeśli uzna, że odpowiedź nie jest pełna bądź niezgodna z prawdą,

3) korzystanie z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach dla funkcjonariuszy publicznych,

4) korzystanie z ochrony prawnej stosunku pracy radnego nawiązanego w trybie umowy o pracę, powołania, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy, o którym mowa w ust. 2, wymaga uprzedniej zgody Rady. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu. Rozwiązanie stosunku pracy z radnym bez uprzedniej zgody Rady jest z mocy prawa nieważne. W okresie prowadzenia postępowania następuje zawieszenie biegu terminu ustalonego do rozwiązania stosunku pracy, określonego w kodeksie pracy bądź innych przepisach,

5) korzystanie z diety z budżetu gminy za udział w posiedzeniach Rady i komisji w wysokości ustalonej odrębną uchwałą Rady,

6) korzystanie ze zwolnień od pracy na czas trwania posiedzenia i brania udziału w pracach Rady.

§ 38

1. Radny uczestniczy w pracach w komisjach, do których został powołany.

2. Radny może brać udział w posiedzeniu innej komisji bez prawa głosowania.

§ 39

1. Członek komisji spoza Rady uczestniczy w pracach komisji, do której został powołany. Może też uczestniczyć w posiedzeniu innej komisji bez prawa głosowania.

2. Członek komisji spoza Rady może uczestniczyć w sesji jak każdy inny mieszkaniec gminy.

R o z d z i a ł V

Organy wykonawcze gminy

§ 40

Organem wykonawczym gminy jest Zarząd. Zarząd stanowią burmistrz, 1 zastępca i 5 członków.

§ 41

Burmistrz wybierany jest zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym.

§ 42

Zastępca burmistrza oraz członkowie Zarządu wybierani są przez Radę na wniosek burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

§ 43

Odwołanie burmistrza i Zarządu następuje w przypadkach określonych ustawą o samorządzie gminnym.

§ 44

Do czasu wyboru nowego Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje dotychczasowy Zarząd.

§ 45

1. Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez burmistrza w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

2. Posiedzeniom Zarządu przewodniczy burmistrz lub jego zastępca.

3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 4 członków Zarządu. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos burmistrza.

4. W posiedzeniach Zarządu biorą udział bez prawa głosowania sekretarz i skarbnik gminy. Zarząd może zaprosić także na swe posiedzenia inne osoby.

5. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub wyznaczony przez niego członek tej komisji.

6. Przewodniczący Rady może uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu.

§ 46

1. Do wyłącznej właściwości Zarządu poza określonymi w art. 30 ustawy o samorządzie gminnym należą kompetencje określone w ustawie o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

2. Kompetencje burmistrza określa regulamin organizacyjny urzędu oraz ustawa o podziale zadań i kompetencji pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw.

§ 47

Zarząd wykonuje zadania przy pomocy urzędu. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu określa regulamin organizacyjny.

§ 48

Uchwały Zarządu podpisują wszyscy członkowie biorący udział w głosowaniu.

§ 49

Członkowie Zarządu są zobowiązani brać czynny udział w pracach Zarządu. Burmistrz może zwrócić się do Rady o odwołanie członka Zarządu, który uchyla się od udziału w pracy Zarządu lub który swoimi działaniami naraża na szkodę interesy gminy.

§ 50

Zastępca burmistrza wykonuje zadania powierzone mu przez burmistrza – w razie jego nieobecności lub niemożności pełnienia obowiązków.

R o z d z i a ł VI

Pracownicy samorządowi

§ 51

1. Na podstawie wyboru pracownikami samorządowymi są:

– burmistrz,

– zastępca burmistrza.

2. Burmistrz i zastępca pełni swą funkcję za wynagrodzeniem.

3. Nawiązanie stosunku pracy z burmistrzem następuje z chwilą wyboru przez Radę. Przewodniczący Rady wykonuje wobec burmistrza czynności wynikające ze stosunku pracy.

4. Burmistrz pełni wobec zastępcy burmistrza funkcję przewidzianą w kodeksie pracy i ustala mu wysokość wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 52

1. Na podstawie powołania pracownikami samorządowymi są:

1) sekretarz gminy,

2) skarbnik gminy.

2. Burmistrz wykonuje obowiązki kierownika zakładu pracy wobec osób powołanych na stanowisko sekretarza gminy, skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu).

§ 53

1. Osoby zajmujące stanowiska kierownicze i samodzielne zatrudnia się w ramach stosunku pracy na podstawie mianowania.

2. Organem uprawnionym do nawiązania stosunku pracy na podstawie mianowania z osobami wymienionymi w pkt 1 jest burmistrz.

§ 54

Burmistrz jest kierownikiem zakładu pracy w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

R o z d z i a ł VII

Udzielanie absolutorium dla Zarządu

§ 55

1. Uchwała Rady w sprawie nieudzielenia absolutorium jest równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie Zarządu, chyba że po zakończeniu roku budżetowego Zarząd został odwołany z innej przyczyny.

2. Rada rozpoznaje sprawę odwołania Zarządu z przyczyny określonej w ust. 1 na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia uchwały w sprawie nieudzielenia Zarządowi absolutorium.

3. Po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie uchwały Rady o nieudzieleniu absolutorium i po wysłuchaniu wyjaśnień Zarządu Rada może odwołać Zarząd bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

R o z d z i a ł VIII

Jednostki pomocnicze gminy

§ 56

1. Projekt podziału obszaru gminy i miasta przedstawia Rada do konsultacji z mieszkańcami. Czas trwania konsultacji nie może przekroczyć 1 miesiąca od czasu ogłoszenia projektu przez Radę. Po konsultacji Rada zatwierdza podział gminy i miasta na jednostki pomocnicze.

2. Utworzenie, zniesienie, podział lub łączenie jednostki pomocniczej oraz powiększenie jej obszaru może nastąpić z inicjatywy Rady, na wniosek zarządów osiedlowych i rad sołeckich oraz na wniosek mieszkańców.

3. Nadzór nad konsultacjami z mieszkańcami sprawuje przewodniczący rady.

4. Granice jednostki pomocniczej, jej ustrój, a także zakres działania określa statut osiedla i sołectwa nadany przez Radę Miejską.

5. Tworzy się jednostki określone w załączniku nr 4 niniejszego statutu.

§ 57

1. Organem uchwałodawczym osiedla jest ogólne zebranie mieszkańców, a sołectwa – zebranie wiejskie.

2. Organem wykonawczym w osiedlu jest Zarząd osiedla, a w sołectwie – sołtys.

3. Kompetencje organów osiedla i sołectwa określają ich statuty.

4. Przewodniczący zarządu osiedlowego i sołtys może uczestniczyć w posiedzeniach Rady bez prawa udziału w głosowaniu. Sołtysowi i przewodniczącemu zarządu osiedlowego przysługuje prawo występowania z głosem doradczym, mogą również zgłaszać wnioski w imieniu mieszkańców.

5. Rada może odrębną uchwałą ustanowić zasady, na jakich przewodniczącym zarządu i sołtysom będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

§ 58

1. Nadzór nad działalnością organów osiedla i sołectwa sprawuje Rada.

2. Zarząd zobowiązany jest czuwać, aby mienie osiedla i sołectwa nie było narażone na szkody i uszczuplenia.

§ 59

1. Osiedle i sołectwo prowadzi gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy i miasta.

2. Rada może wyodrębnić w budżecie gminy środki do dyspozycji jednostek pomocniczych.

R o z d z i a ł IX

Jednostki organizacyjne gminy

§ 60

1. W celu wykonywania zadań gminy Rada może tworzyć jednostki organizacyjne. Wykaz tych jednostek stanowi załącznik nr 5 do statutu.

2. Zarząd prowadzi odrębny rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 61

1. Jednostki organizacyjne pozostające w strukturze organizacyjnej gminy stanowią cześć majątku gminy, wyodrębnioną funkcjonalnie i służącą zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej. Tworzenie, likwidacja i reorganizacja tych jednostek oraz wyposażenie ich w majątek następuje na podstawie uchwały Rady.

2. Burmistrz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych z zastrzeżeniem czynności określonych w art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy o samorządzie gminnym.

3. Kierownicy jednostek organizacyjnych działają jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa do zarządzania mieniem tych jednostek udzielonego im przez Zarząd.

4. Statut i regulaminy organizacyjne jednostek organizacyjnych gminy uchwala Rada, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 62

W celu wykonywania swoich zadań Rada tworzy inne wyspecjalizowane jednostki pozostające w jej strukturze organizacyjnej oraz prawnie wyodrębnione, w tym przedsiębiorstwa i spółki, zawiera umowy z innymi podmiotami oraz podejmuje współdziałanie z innymi gminami. Na tych samych zasadach współtworzy lub

przystępuje do już istniejących związków międzykomunalnych.

R o z d z i a ł X

Postanowienia końcowe

§ 63

1. Skargi na organy gminy można składać stosownie do właściwości organów wynikającej z odrębnych przepisów: do Zarządu – w sekretariacie urzędu i do Rady – w biurze Rady.

2. Szczegółowy tryb i terminy rozpatrywania skarg określają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

§ 64

Statut podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Załącznik nr 1 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

Powiększenie

Załącznik nr 2 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

Załącznik nr 3 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

Załącznik nr 4 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

WYKAZ JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY

Sołectwa:

1. Będkowice

2. Garncarsko

3. Kryształowice

4. Księginice Małe

5. Kunów

6. Michałowice

7. Mirosławice z przysiółkiem Mirosławiczki

8. Nasławice

9. Okulice

10. Olbrachtowice

11. Przemiłow

12. Przezdrowice

13. Siedlakowice

14. Stary Zamek z przysiołkiem Kwieciszów

15. Strachów

16. Strzegomiany

17. Sulistrowice

18. Sulistrowiczki

19. Świątniki

20. Rogów Sobócki

21. Ręków

22. Wojnarowice

23. Zerzuszyce

24. Sobótka (samorząd rolniczy)

Zarządy osiedlowe:

1. Zarząd Osiedlowy nr 1 w Sobótce centr.

2. Zarząd Osiedlowy w Sobótce zach.

Załącznik nr 5 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

 

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH GMINY

 

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sobótce.

2. Zakład Budynków Mieszkalnych w Sobótce.

3. Zakład Wodociągów w Sobótce z siedzibą w Świątnikach.

4. Ośrodek Pomocy Społecznej w Sobótce.

5. Gimnazjum Gminne w Sobótce.

6. Szkoła Podstawowa nr 1 w Sobótce.

7. Szkoła Podstawowa nr 2 w Sobótce Zachodniej.

8. Szkoła Podstawowa w Rogowie Sobóckim.

9. Szkoła Podstawowa w Mirosławicach.

10. Szkoła Podstawowa w Rękowie.

11. Szkoła Podstawowa w Świątnikach.

12. Przedszkole nr 1 w Sobótce.

13. Przedszkole nr 2 w Sobótce Zachodniej.

Załącznik nr 6 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

REGULAMIN

pracy Rady Miejskiej w Sobótce

§ 1

Regulamin Rady, zwany dalej “regulaminem”, określa organizację wewnętrzną oraz zasady pracy Rady i jej organów wewnętrznych z wyłączeniem Komisji Rewizyjnej, której tryb działania określa regulamin Komisji Rewizyjnej.

§ 2

1. Aktywny udział w pracach Rady jest prawem i obowiązkiem radnego.

2. Radny stwierdza swoją obecność na sesji Rady lub posiedzeniu komisji podpisem na liście obecności.

3. W razie nieobecności na sesji lub posiedzeniu komisji radny winien złożyć pisemne usprawiedliwienie przewodniczącemu Rady, zwanemu dalej przewodniczącym, lub przewodniczącym komisji.

§ 3

1. Przewodniczący przygotowuje sesję Rady.

2. Przewodniczący zwraca się do przewodniczących komisji i Zarządu o wskazanie spraw, które powinny znaleźć się w porządku zwoływanej sesji.

3. Przewodniczący w porozumieniu z zastępcami i burmistrzem ustala projekt porządku obrad oraz termin i miejsce sesji. Przy podejmowaniu decyzji o zwołaniu sesji powinny być gotowe projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad, a także materiały niezbędne dla radnych.

4. Radni powinni być powiadamiani o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad drogą pocztową lub w inny skuteczny sposób. W przypadku zawiadomienia drogą pocztową, o terminie zawiadomienia decyduje data stempla pocztowego. Wraz z zawiadomieniem radni winni otrzymać projekt porządku obrad, projekty uchwał i inne materiały związane z przedmiotem obrad.

§ 4

W porządku obrad powinny znaleźć się następujące punkty:

1) podejmowanie uchwał,

2) interpelacje i zapytania,

3) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

4) wolne wnioski,

5) sprawozdanie zarządu z działalności w okresie między sesjami,

6) informacje i komunikaty przewodniczącego.

§ 5

1. Sesje Rady odbywają się na jednym posiedzeniu. Na wniosek przewodniczącego lub radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i prowadzeniu dalszych obrad w innym wyznaczonym terminie, na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

2. O przerwaniu sesji, o której mowa w ust. 1, Rada może postanowić w szczególności w przypadku niemożliwości wyczerpania porządku obrad lub innych nieprzewidzianych przeszkód uniemożliwiających Radzie kontynuowanie obrad lub podjęcie uchwał.

§ 6

Sesję otwiera i prowadzi jej obrady Przewodniczący. Formuła otwarcia brzmi: “Otwieram sesję Rady Miejskiej w Sobótce”. W trakcie sesji przewodniczący może przekazać prowadzenie obrad zastępcy.

§ 7

Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku. W uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmian w kolejności realizowania porządku obrad, po uzyskaniu aprobaty Rady.

§ 8

1. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

2. Ilość wystąpień radnych reguluje statut gminy.

3. Po zakończeniu dyskusji przewodniczący udziela głosu tylko w sprawie wniosków formalnych dotyczących trybu głosowania.

§ 9

Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: “zamykam sesję Rady Miejskiej w Sobótce”.

§ 10

1. Radny ma prawo zgłaszać w trakcie przebiegu obrad wnioski formalne, których przedmiotem mogą być w szczególności:

a) sprawdzenie quorum,

b) zdjęcie określonego punktu z porządku obrad,

c) zakończenie dyskusji,

d) głosowania tajnego lub imiennego,

e) przeliczenia głosów,

f) zamknięcia listy mówców,

g) zamknięcia dyskusji i przeprowadzenia głosowania,

h) uchwalenia tajności obrad,

i) ograniczenia czasu przemówień.

2. Wniosek formalny Rada przegłosowuje w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§ 11

1. Wnioski merytoryczne może składać radny tylko w odniesieniu do problematyki będącej aktualnie przedmiotem obrad. Wniosek winien być krótko uzasadniony.

2. Wnioski merytoryczne powinny zawierać jasno określony postulat, sposób realizacji i ewentualnego wykonawcę.

3. Wnioski podlegają głosowaniu po zakończeniu dyskusji na temat danego punktu porządku obrad.

§ 12

1. Interpelacje składa się do organów wykonawczych gminy w sprawach o zasadniczym znaczeniu.

2. Interpelacja może być złożona na piśmie w biurze Rady między sesjami.

3. Biuro Rady prowadzi rejestr zgłoszonych interpelacji.

§ 13

1. Adresat interpelacji zobowiązany jest do udzielania odpowiedzi na piśmie, w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź przekazuje się radnemu zgłaszającemu i przewodniczącemu, który w punkcie “interpelacje i zapytania” informuje Radę o zgłoszonych między sesjami interpelacjach i otrzymanych odpowiedziach.

2. Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą, i wnieść o jej odczytanie.

§ 14

1. Zapytanie składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytanie składa się na piśmie w biurze Rady lub ustnie w toku obrad w punkcie “interpelacje i zapytania”.

2. W przypadku niemożności udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni, przekazując odpowiedź pytającemu oraz do biura Rady.

§ 15

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania udziela burmistrz lub upoważniony pracownik samorządowy, względnie adresat.

§ 16

1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, przewodniczący wskazuje radnemu niewłaściwość jego zachowania, a po bezskutecznym ostrzeżeniu może odebrać mu głos, fakt taki odnotowując w protokole sesji.

3. Postanowienia ust. 2 stosuje się także do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. Po bezskutecznym upomnieniu przewodniczący może nakazać opuszczenie sali tym osobom.

§ 17

1. Rada rozstrzyga sprawy na sesjach podejmując uchwały. Uchwały są odrębnymi dokumentami zawierającymi dane określone w § 22 statutu gminy.

2. Uchwalę podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności – zastępca.

3. Uchwały przekazuje się Zarządowi w celu realizacji.

§ 18

1. Z wnioskiem o podjęcie uchwały przez Radę może wystąpić przewodniczący Rady, burmistrz lub co najmniej 3 radnych.

2. Projekty uchwał odpowiadające wymogom określonym w § 22 statutu gminy przekazuje się do biura Rady w celu umieszczenia odpowiedniego punktu do porządku obrad. Przewodniczący przekazuje projekt do odpowiednich komisji Rady w celu uzyskania opinii.

3. Projekty uchwał przygotowywane z inicjatywy radnych winny być przekazane do Zarządu celem wydania opinii. Zarząd może zrezygnować z wydania opinii.

4. Opinia, o której mowa w ust. 2 i 3, będzie przedstawiona na sesji bezpośrednio po zapoznaniu Rady z projektem.

5. Po zgłoszeniu wniosku o rozszerzenie porządku obrad w celu podjęcia uchwały, której projekt nie został zgłoszony w trybie wskazanym w ust. 2, przewodniczący Rady i przewodniczący komisji lub członek Zarządu może wnieść o odesłanie projektu w celu zaopiniowania. Wniosek taki przewodniczący poddaje pod głosowanie. Odrzucenie przez Radę wniosku o odesłanie w celu zaopiniowania oznacza zgodę Rady na rozszerzenie porządku obrad o tę sprawę.

§ 19

1. W głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów podejmowane są uchwały, wnioski merytoryczne i formalne z wyjątkiem uchwał, których inny tryb podejmowania regulują ustawy.

2. Głosowanie tajne odbywa się w przypadkach przewidzianych ustawami oraz po przegłosowaniu wniosku formalnego w tej sprawie.

3. Głosowanie imienne odbywa się po przegłosowaniu wniosku w tej sprawie i nie może mieć miejsca, gdy ustawa przewiduje głosowanie tajne.

§ 20

1. Zwykła większość głosów jest to taka liczba głosów “za”, która przewyższa przynajmniej o 1 głos liczbę głosów “przeciw”.

2. Bezwzględna liczba głosów oznacza, że liczba głosów “za” stanowi więcej niż 50% ważnie oddanych głosów.

3. Bezwzględna większość głosów ustawowego składu Rady Gminy Sobótka oznacza 12 głosów.

§ 21

1. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki.

2. W głosowaniu tajnym radni głosują kartkami, przy czym za głosy ważne uznaje się te, które oddano zgodnie z ustalonymi zasadami i na właściwych kartkach. Przekreślenie kartki oznacza, że głos został oddany bez dokonania wyboru.

3. Głosowanie imienne odbywa się przy użyciu kart do głosowania podpisanych imieniem i nazwiskiem.

§ 22

1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący Rady przy pomocy zastępcy.

2. Głosowanie tajne i imienne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych. Komisja skrutacyjna składa się co najmniej z 4 członków. Komisja wybiera ze swojego składu przewodniczącego.

§ 23

1. Rada wybiera burmistrza bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

2. Rada wybiera zastępcę burmistrza oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek burmistrza zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

3. Rada może odwołać burmistrza większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym. Odwołanie burmistrza jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.

§ 24

1. Przebieg każdej sesji jest protokołowany.

2. Protokół powinien zawierać dane określone w § 14 statutu gminy.

§ 25

Radny ma prawo do zamieszczania w protokole wypowiedzi w formie dosłownej. Wypowiedź taka musi być przygotowana na piśmie i odczytana w trakcie obrad, a następnie dołączona do protokołu na prośbę radnego.

§ 26

Obsługę Rady, komisji stałych i radnych zapewnia biuro Rady, wykonując zadania organizacyjno-techniczne. Biuro Rady w szczególności:

  • gromadzi projekty uchwał nadesłane lub przedłożone między sesjami,
  • gromadzi przepisy z zakresu samorządu gminnego i udostępnia je radnym,
  • powiela, przepisuje i przekazuje radnym materiały związane z przygotowywaną sesją,
  • zapewnia pomoc techniczną komisjom Rady oraz radnym przygotowującym wystąpienia na sesji,
  • prowadzi wykaz zgłoszonych interpelacji i zapytań, w którym powinny być dokładne informacje o sposobie załatwienia i terminach,
  • zawiadamia radnych o wpływających odpowiedziach na interpelacje i zapytania,
  • przesyła radnym zawiadomienie o sesji,
  • prowadzi korespondencję Rady oraz gromadzi pisma kierowane do Rady.

§ 27

Od otwarcia sesji do jej zamknięcia na sali obrad znajduje się pracownik urzędu, który obsługuje Radę i odpowiada za:

– listę obecności,

– protokołowanie obrad,

– wyłożenie do wglądu protokołu z poprzedniej sesji.

§ 28

1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.

2. Klub radnych składa się minimum z 3 osób.

3. Fakt powstania klubu radnych przewodniczący klubu zgłasza na piśmie przewodniczącemu Rady.

4. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.

§ 29

1. Rada powołuje i rozwiązuje komisje stałe i doraźne do określonego rodzaju spraw.

2. Rada określa skład osobowy komisji i zakres działania, a w odniesieniu do komisji doraźnych również okres, na który komisja jest powołana.

3. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje przewodniczący Rady.

4. Komisje Rady działają zgodnie z § 30–35 statutu gminy.

5. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, postanowienia § 30 ust. 3 statutu gminy stosuje się także do przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

§ 30

1. Posiedzenia komisji zwołuje i ustala porządek dzienny przewodniczący komisji.

2. O terminie i miejscu posiedzenia komisji przewodniczący komisji informuje członków komisji pisemnie najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia, przekazując jednocześnie odpowiednie materiały.

3. Przewodniczący komisji zwoła posiedzenie, jeżeli z wnioskiem wystąpił przewodniczący Rady.

4. Radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach w wybranych przez siebie komisjach, obowiązek ten oznacza pracę radnego co najmniej w jednej komisji.

5. Radny może brać udział w posiedzeniach każdej komisji. W komisjach, których nie jest stałym członkiem, uczestniczy z głosem doradczym.

§ 31

1. Radny zobowiązany jest do pracy w co najmniej 1 i maksymalnie 2 komisjach stałych.

2. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej.

3. Na wniosek przewodniczącego komisji Rada może odwołać członka komisji, który nie uczestniczy aktywnie w pracy.

§ 32

1. W skład komisji mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej polowy składu komisji.

2. Na wniosek przewodniczącego komisji Rada wybiera i odwołuje członków komisji niebędących radnymi.

§ 33

1. Komisja może zajmować stanowiska tylko w obecności co najmniej połowy swego składu.

2. Wnioski podejmowane na wspólnych posiedzeniach dwu lub więcej komisji wymagają obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby radnych członków w każdej z obradujących komisji.

§ 34

1. Komisje są zobowiązane do rozpatrzenia sprawy nie dłużej niż w terminie 1 miesiąca.

2. Wnioski zgłoszone przez radnego na posiedzeniu komisji muszą być poparte stanowiskiem komisji w głosowaniu. Wówczas są to wnioski komisji. Wnioski, które nie uzyskały takiego poparcia, są wnioskami indywidualnymi radnego, który je zgłosił.

§ 35

Przewodniczący Rady zapewnia przestrzeganie postanowień regulaminu oraz udziela pomocy w jego interpretacji.

Załącznik nr 7 do statutu gminy Sobótka (poz. 825)

REGULAMIN

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Sobótce

§ 1

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Sobótce, zwana dalej “komisją”, działa na podstawie przepisów – ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) oraz statutu gminy Sobótka.

§ 2

1. Komisja pełni funkcje kontrolne.

2. Komisja kontroluje działalność Zarządu oraz jednostek organizacyjnych gminy w zakresie:

a) przestrzeganie prawa, statutu i innych przepisów gminnych,

b) wykonywania uchwał Rady i zgodności działania Zarządu oraz jednostek organizacyjnych z uch-wałami Rady,

c) gospodarki finansowej i wykonania budżetu,

d) gospodarki mieniem.

3. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z planem pracy zatwierdzonym przez Radę.

4. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy także:

a) opiniowanie wykonania budżetu i występowanie z wnioskiem w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium po zasięgnięciu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinii Komisji Budżetowo-Gos-podarczej,

b) sporządzenie opinii w sprawie odwołania Zarządu i jego członków,

c) opiniowanie zamiaru organu gminy powierzenia radnemu wykonywania pracy na podstawie umowy-zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym przepisami o zamówieniach publicznych,

d) inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli,

e) wnioskowanie do Rady o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, NIK lub inne organy kontroli.

§ 3

1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy. Plan pracy musi zawierać co najmniej terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli.

2. Komisja może prowadzić kontrole problemowe i sprawdzające nieobjęte zatwierdzonym planem pracy.

3. Z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Komisję Rewizyjną może wystąpić inna komisja Rady. Wniosek ten musi być przyjęty przez Radę.

4. Rada może nakazać komisji:

a) rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli,

b) niepodejmowanie kontroli,

c) przerwanie kontroli,

d) przeprowadzenie kontroli kompleksowej nieobjętej zatwierdzonym planem pracy komisji lub innej kontroli.

§ 4

1. Komisja Rewizyjna składa Radzie w terminie do dnia 31 grudnia każdego roku roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2. Sprawozdanie powinno zawierać:

a) liczbę, przedmiot, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

c) wykaz stanowisk zajętych przez komisję,

d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty.

3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja składa sprawozdanie ze swej działalności także na wniosek Rady określający przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 5

1. Komisja składa się z 3 osób wybranych spośród członków Rady w głosowaniu tajnym.

2. Przewodniczącego komisji wybiera i odwołuje Rada w oddzielnym głosowaniu tajnym.

3. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący.

4. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący komisji zgodnie z harmonogramem prac. O dodatkowych posiedzeniach przewodniczący zawiadamia członków komisji co najmniej na 3 dni przed posiedzeniem. W sprawach nadzwyczajnych termin ten może ulec skróceniu.

5. W sprawach spornych komisja podejmuje decyzje zgodnie z wolą 2 członków komisji.

6. Członkiem komisji nie może być radny będący:

– członkiem Zarządu,

– przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Rady,

– pracownikiem gminnej jednostki organizacyjnej gminy.

7. Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku objęcia funkcji, o której mowa w ust. 6.

§ 6

1. Do prac komisji mogą być zapraszani przez przewodniczącego komisji radni z odpowiednich merytorycznych komisji, gdy przeprowadzana kontrola wiąże się z działalnością danej komisji.

2. W związku z przeprowadzoną kontrolą, przewodniczący komisji może zwrócić się do przewodniczącego i burmistrza o powołanie specjalisty w celu przeprowadzenia ekspertyzy konkretnego przypadku.

3. Z wyników przeprowadzonej ekspertyzy specjalista sporządza szczegółowe sprawozdanie zawierające opis przeprowadzonych czynności kontrolnych i wydaje na ich podstawie opinię. Sprawozdanie przekazuje przewodniczącemu komisji.

4. Specjaliście, o którym mowa w ust. 2, za wykonywane czynności przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot poniesionych przez niego koniecznych wydatków.

5. Wydatki, o których mowa w ust. 4, pokrywane są z budżetu gminy.

§ 7

1. Zasady i tryb przeprowadzania kontroli:

a) przewodniczący Komisji Rewizyjnej za zgodą przewodniczącego Rady w porozumieniu z burmistrzem i kierownikiem jednostki kontrolowanej ustala termin przeprowadzenia kontroli,

b) członkowie komisji przeprowadzają kontrolę na podstawie imiennego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Rady,

c) przed przystąpieniem do czynności kontrolnych kontrolujący okazuje kierownikowi jednostki kontrolowanej upoważnienie, o którym mowa
w ust. 1b,

d) postępowanie kontrolne przeprowadza się w siedzibie jednostki kontrolowanej i w miejscach oraz czasie wykonywania jej zadań.

2. Komisja Rewizyjna, dokonując kontroli, bada w szczególności gospodarkę finansową, stosując kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

3. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej zapewnia kontrolującym warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli, a w szczególności niezwłocznie przedstawienie żądanych materiałów, terminowe udzielenie wyjaśnień przez pracowników jednostki, udostępnienie urządzeń technicznych, w miarę możliwości oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem.

§ 8

1. Członkowie Komisji w związku z wykonywaną kontrolą mają prawo:

a) wstępu do pomieszczeń i innych obiektów jednostek kontrolowanych,

b) wglądu do ksiąg, rejestrów, planów, sprawozdań i innych akt oraz dokumentów znajdujących się w jednostce kontrolowanej, a związanych z ich działalnością,

c) zabezpieczenie dokumentów i innych dowodów, przekazując je za pokwitowaniem kierownikowi jednostki kontrolowanej do przechowania,

d) żądania od wszystkich właściwych w sprawie podmiotów złożenia wyjaśnień i informacji,

e) powoływania specjalistów do uczestniczenia w pracach kontrolnych zgodnie z § 6 ust. 2,

f) pracownicy kontrolowanej jednostki obowiązani są udzielać członkom komisji ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach kontroli.

2. Działalność Komisji i zespołu kontrolującego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.

3. W toku czynności kontrolnych kontrolujący informuje kierownika jednostki kontrolowanej o stwierdzonych uchybieniach i nieprawidłowościach oraz niedomaganiach organizacyjnych, wskazując jednocześnie na celowość i możliwość niezwłocznego podjęcia środków zaradczych i usprawniających, rejestrując ten fakt w protokole kontroli. Dobór środków zaradczych i usprawniających oraz sposób ich zastosowania powinien być pozostawiony uznaniu kierownictwa jednostki kontrolowanej, kontrolujący może jednak zgłaszać propozycje i wnioski.

§ 9

1. Wyniki przeprowadzonej kontroli komisja przedstawia w protokole kontroli.

2. Protokół kontroli zawiera opis stanu faktycznego, stwierdzonego w toku kontroli jednostki kontrolowanej, w tym ustalonych nieprawidłowości, z uwzględnieniem przyczyn powstania, zakresu i skutków tych nieprawidłowości oraz osób za nie odpowiedzialnych.

3. Protokół kontroli podpisują kontrolerzy i kierownik jednostki kontrolowanej, a w razie jego nieobecności osoba pełniąca jego obowiązki.

4. Kierownikowi jednostki kontrolowanej lub osobie pełniącej jego obowiązki przysługuje prawo zgłaszania przed podpisaniem protokołu kontroli umotywowanych zastrzeżeń co do faktów zawartych w protokole.

5. O odmowie podpisania protokołu kontroli przez kierownika jednostki kontrolowanej lub osobę pełniącą obowiązki kontrolujący czyni wzmiankę w proto-
kole.

6. Odmowa podpisania protokołu przez osoby, o których mowa w ust. 5, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolujących i realizacji ustaleń kontroli.

§ 10

1. Na podstawie protokołu, o którym mowa w § 9, kontrolujący opracowuje wystąpienie pokontrolne i przedstawia je na najbliższym posiedzeniu komisji.

2. Przewodniczący komisji wraz ze stanowiskiem komisji przekazuje wystąpienie pokontrolne przewodniczącemu Rady w celu przedstawienia ich na sesji Rady.

3. Przewodniczący Rady, po zajęciu stanowiska przez Radę, przekazuje burmistrzowi zatwierdzone przez Radę wnioski pokontrolne.

4. Kierownik jednostki kontrolowanej, któremu przekazano wnioski pokontrolne, zobowiązany jest w terminie 14 dni poinformować przewodniczącego Rady, burmistrza i przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków oraz podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań.

§ 11

Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub też podjęciu stosownych decyzji przez zainteresowane komisje współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnych z innymi komisjami Rady, w zakresie ich przedmiotu działania.