824

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W LĄDKU ZDROJU

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/213/01 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 22 lutego 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/152/00 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 25 maja 2000 r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale socjalne w budynkach stanowiących mieszkaniowy

zasób gminy Lądek Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 787 z 1998 r. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

Zmienia się w § 3 uchwały nr XXXVIII/213/01 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 22 lutego 2001 r., który otrzymuje brzmienie: “Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia”.

§ 2

Pozostała treść uchwały nr XXXVIII/213/01 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 22 lutego 2001 r. pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Lądku Zdroju.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

LESŁAW BŁAŻEJ