813

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części działek nr 530 i 764 dr w miejscowości Olszanica gmina
Zagrodno, powiat złotoryjski

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 104, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 i Dz. U. z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, i Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124) i w związku z uchwałą nr XVI/105/2000 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno oraz uchwałą nr XVIII/116/2000 Rady Gminy Zagrodno z dnia
24 listopada 2000 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno, Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy drodze wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno, zwany dalej planem, obejmujący ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Plan ten stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno uchwalonego uchwałą nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zagrodnie z dnia 29 maja
1989 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 27, poz. 429 z dnia
29 grudnia 1990 r.

§ 2

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie – należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały,

2) rysunku planu – należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) przepisach szczególnych – należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

4) terenie – należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5) obiektach i urządzeniach towarzyszących – należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) funkcji dominujących oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji podstawowej,

6) liniach rozgraniczających – należy przez to rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 3

Przedmiotem uchwalenia planu jest autobusowa zatoka postojowa w Olszanicy.

§ 4

Ustala się przeznaczenie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiącym część działek nr 530 i 764 dr położonego przy drodze wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Olszanica gmina Zagrodno pod budowę zatoki postojowej autobusowej wraz z wiatą przystankową i oznaczony na rysunku planu symbolem 9/2000 KS.

Powierzchnia terenu przeznaczonego pod budowę
zatoki postojowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi wynosi ca 0,020 ha.

§ 5

Dla terenu zatoki postojowej autobusowej, oznaczonego na rysunku planu symbolem 9/2000 KS, wprowadza się następujące ustalenia:

1) na terenie objętym planem ustala się budowę zatoki postojowej autobusowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi obejmującymi wiatę przystankową, chodniki oraz zieleń izolacyjną niską i wysoką,

2) teren objęty planem położony jest w granicach pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 363 oraz częściowo w granicach działki nr 530,

3) ustala się długość krawędzi zatrzymania zatoki
20,0 m, skos wyjazdowy z drogi o parametrach 1=8 oraz skos wjazdowy na drogę o parametrach 1=4. Szerokość zatoki przy jezdni na długości krawędzi zatrzymania ustala się 3,0 m,

4) ustala się na długości krawędzi zatrzymania zatoki postojowej szerokość chodnika 2,0 m, na pozostałej części zatoki 1,5 m,

5) ustala się usytuowanie wiaty przystankowej w odległości min. 2,0 m od krawędzi jezdni zatoki postojowej,

6) zaleca się wzbogacenie terenu zatoki postojowej
o nasadzenie zieleni niskiej i wysokiej,

7) ustala się wykonanie jezdni zatoki postojowej oraz chodników o nawierzchni utwardzonej, zapewniającej trwałość ich użytkowania,

8) forma architektoniczna wiaty przystankowej winna być dostosowana do istniejącego ukształtowania
terenu i zieleni oraz nawiązywać do miejscowych tradycji budownictwa wiejskiego.

§ 6

Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu
w infrastrukturę techniczną:

1) w zakresie odprowadzania wód opadowych:

ustala się odprowadzenie wód opadowych do przydrożnego rowu, którego przebieg na odcinku zatoki postojowej należy przykryć lub przełożyć poza jej teren,

2) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

oświetlenie terenu zatoki postojowej i przystanku autobusowego należy zapewnić z istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia.

§ 7

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

Wzdłuż wschodniej granicy terenu objętego zmianą planu zaleca się nasadzenie zieleni o charakterze izolacyjnym.

§ 8

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Archeologiczną Służby Ochrony Zabytków.

§ 9

Do czasu podjęcia działalności inwestycyjnej ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 10

Dla terenu określonego w § 1 nie ustala się stawki procentowej służącej naliczeniu opłaty, o której mowa
w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 12

W granicach terenu określonego w § 1 tracą moc ustalenia planu uchwalonego uchwałą nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zagrodnie z dnia 29 maja 1989 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 27, poz. 429 z dnia 29 grudnia 1990 r.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zagrodno.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

Edward Kachniarz

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. (poz. 813).

Powiększenie