808

UCHWAŁA RADY GMINY ZAGRODNO

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 144/2 położonej w miejscowości Łukaszów gmina
Zagrodno, powiat złotoryjski

Na podstawie art. 7 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 89, poz. 104, Nr 106, poz. 496, Nr 132,
poz. 622 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734, Nr 123, poz. 775 i z 1998 r. Nr 155, poz.1014 i Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718,
Nr 88, poz. 985, Nr 95, poz. 1041, Nr 91, poz. 1009) oraz art. 26 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412 i Nr 111, poz. 1279 i Dz. U. z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120, poz. 1268, i Dz. U. z 2001 r. Nr 14, poz. 124) i w związku z uchwałą nr XVI/105/2000 Rady Gminy Zagrodno z dnia 31 sierpnia 2000 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno oraz uchwałą nr XVIII/116/2000 Rady Gminy Zagrodno z dnia
24 listopada 2000 r. zmieniającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno, Rada Gminy Zagrodno uchwala, co następuje:

 

§ 1

1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Łukaszów gmina Zagrodno, zwany dalej planem, obejmujący ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz na rysunku planu w skali
1:10 000, stanowiącym załącznik graficzny nr 1 do uchwały.

2. Plan ten stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zagrodno uchwalonego uchwałą nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zagrodnie z dnia 29 maja
1989 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 27, poz. 429 z dnia
29 grudnia 1990 r.

§ 2

Ilekroć w przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia dotyczące obszaru określonego w § 1 niniejszej uchwały,

2) rysunku planu - należy przez to rozumieć rysunek planu w skali 1:10 000, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

3) przepisach szczególnych - należy przez to rozumieć aktualne w momencie realizacji niniejszej uchwały przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, normy branżowe oraz ograniczenia w dysponowaniu terenami wynikające z prawomocnych decyzji
administracyjnych,

4) terenie - należy przez to rozumieć obszar o określonej funkcji dominującej, ograniczony liniami rozgraniczającymi, oznaczony symbolem użytkowania,

5) obiektach i urządzeniach towarzyszących - należy przez to rozumieć obiekty technicznego wyposażenia, zaplecze parkingowe i garażowe (trwale związane z gruntem) funkcji dominujących oraz inne urządzenia pełniące służebną rolę wobec funkcji podstawowej,

6) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie, które rozgraniczają tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 3

Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia
planu:

1) przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

2) zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacyjnej,

3) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy oraz urządzenia terenu, w tym linie zabudowy,

4) skutki prawne uchwalenia planu.

§ 4

1. Ustala się przeznaczenie terenu objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego stanowiącym działkę nr 144/2 położoną przy drodze wojewódzkiej nr 328 w miejscowości Łukaszów gmina Zagrodno pod gminną strefę ekonomiczną.

2. Powierzchnia terenu przeznaczonego pod strefę ekonomiczną wynosi 170,0 ha.

3. Teren w dotychczasowym użytkowaniu stanowił nieużytek będący rezerwą terenów lotniskowych jednostek Armii Radzieckiej stacjonującej w Polsce.

§ 5

Dla terenu o symbolu 3/2000 UC, KS, RPO ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny usług, handlu hurtowego, gastronomii, obsługi komunikacyjnej i rolnictwa:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczenia powietrza poza granicami terenu,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzania terenu:

a) dopuszcza się lokalizację obiektów kubaturowych o wysokości nieprzekraczającej dwu kondygnacji nadziemnych,

b) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią w ilości nie mniejszej niż 25% powierzchni terenu,

c) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej
i podziemnej infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów towarzyszących zgodnie
z przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym obiektów o konstrukcji wieżowej,

e) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych do sukcesywnie wydzielanych działek.

§ 6

Dla terenu o symbolu 4/2000 PBS ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zabudowy przemysłowej, baz, składów i magazynów, produkcji budowlanej oraz przetwórstwa:

1) dopuszcza się lokalizację urządzeń towarzyszących, w tym związanych z obsługą techniczną i transportową z zastrzeżeniem niedopuszczalności powodowania uciążliwości w zakresie hałasu i zanieczyszczeń środowiska poza granicami terenów,

2) lokalne warunki, zasady i standardy kształtowania zabudowy i urządzenia terenu:

a) dopuszcza się lokalizację hal, wiat i magazynów o wysokości nieprzekraczającej 12,0 m, licząc od powierzchni terenu do najwyższego elementu konstrukcyjnego obiektu,

b) ustala się obowiązek zagospodarowania terenu zielenią,

c) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznej
i podziemnej infrastruktury technicznej oraz urządzeń i obiektów towarzyszących zgodnie
z przepisami szczególnymi,

d) dopuszcza się lokalizację urządzeń przekaźnikowych telekomunikacji, w tym obiektów o konstrukcji wieżowej,

e) dopuszcza się prowadzenie utwardzonych dróg dojazdowych do sukcesywnie wydzielanych działek.

§ 7

Dla terenu o symbolu 5/2000 ZI ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej niskiej wzdłuż drogi krajowej nr 328 oraz zadrzewienia wokół terenów zabudowy gospodarczo-produkcyjnej:

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkalnych produkcyjnych i gospodarczych, natomiast dopuszcza się lokalizację obiektów usługowych o charakterze turystycznym,

2) ustala się zakaz upraw roślin przeznaczonych do konsumpcji,

3) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych
i podziemnych infrastruktury technicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 8

Dla terenu o symbolu 6/2000 ZI ustala się przeznaczenie podstawowe - tereny zieleni izolacyjnej z uwagi na znajdujące się na tym terenie strefy ochrony sanitarnej ujęć wodnych w miejscowości Podolany gmina Złotoryja. Wymagana zieleń wysoka i niska:

1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych mieszkalnych, produkcyjnych, usługowych i gospodarczych,

2) dopuszcza się prowadzenie sieci napowietrznych
i podziemnych infrastruktury technicznej zgodnie
z obowiązującymi przepisami szczególnymi.

§ 9

Obsługa komunikacyjna:

Obsługę komunikacyjną terenów gminnej strefy ekonomicznej zapewnia się z drogi o symbolu KL 1/2
i KD 1/2 oraz z drogi gminnej dojazdowej o symbolu KD 1/2 do istniejącego terenu aktywności gospodarczej położonego po północnej stronie terenu objętego niniejszym planem zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na brak programu inwestycyjnego dla gminnej strefy ekonomicznej dokonano jedynie podziału na jednostki terenowe, dla których zostały określone funkcje i zasady zagospodarowania.

Tereny komunikacji oznaczone symbolami KG, KD, KL stanowią publiczne, ogólnie dostępne elementy układu komunikacyjnego i przeznacza się do prowadzenia podziemnych sieci infrastruktury technicznej.

Ustalenie wewnętrznego układu komunikacyjnego winno nastąpić z chwilą przyjęcia programu rozwoju gminnej strefy ekonomicznej.

Droga wojewódzka nr 328 o symbolu KG o docelowej szerokości 35,0 m w liniach rozgraniczających i linii zabudowy 35,0 m, licząc od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Droga powiatowa nr 510 o symbolu KL o szerokości 25,0 m w liniach rozgraniczających i linii zabudowy wynoszącej 35,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

Droga gminna dojazdowa o symbolu KD o szerokości 15,0 m w liniach rozgraniczających i linii zabudowy wynoszącej 25,0 m od zewnętrznej krawędzi jezdni.

§ 10

Ustala się następujące zasady uzbrojenia terenu w infrastrukturę techniczną:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodę:

zaopatrzenie w wodę dla celów bytowych, usługowo-produkcyjnych oraz ochrony ppoż. z istniejącego wodociągu gminnego ułożonego wzdłuż drogi nr 328. Rozdzielczą sieć wodociągową należy prowadzić wzdłuż linii rozgraniczających dróg dojazdowych zgodnie z obowiązującymi przepisami szczególnymi,

2) w zakresie odprowadzenia i unieszkodliwienia ścieków:

odprowadzenie ścieków przyjęto przez system grawitacyjno-tłoczny i istniejący kolektor sanitarny do istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Brochocin,

Ustala się obowiązek wyposażenia w kanalizację deszczową terenów zainwestowania. Odprowadzenie wód opadowych poprzez kolektory kanalizacji deszczowej usytuowane w liniach rozgraniczających dróg do potoku Brochotka, po uprzednim oczyszczeniu.

3) zaopatrzenie w gaz:

zaopatrzenie w gaz przewiduje się z projektowanego gazociągu średniego ciśnienia, którego realizację ustalono wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 328,

4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:

zasilanie w energię elektryczną z istniejących napowietrznych i kablowych sieci niskiego napięcia.

Wraz z rozwojem gminnej strefy ekonomicznej zakłada się potrzebę wybudowania nowych stacji transformatorowych oraz linii kablowych niskiego
i średniego napięcia,

5) w zakresie telekomunikacji:

kanalizację kablową telekomunikacyjną prowadzić
w liniach rozgraniczających dróg,

6) zakresie zaopatrzenia w ciepło:

poprzez indywidualne kotłownie opalane olejem opałowym lub gazem,

7) w zakresie gospodarki odpadami:

stałe odpady bytowo-gospodarcze gromadzić w pojemnikach kontenerowych przy zapewnieniu ich systematycznego wywozu na gminne wysypisko odpadów komunalnych.

§ 11

Zasady ochrony środowiska przyrodniczego:

Uciążliwość wynikająca z charakteru obiektu nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych na granicy
działki.

Zakazuje się odprowadzenie ścieków sanitarnych do gruntu.

§ 12

Zobowiązuje się realizatorów planu do zapewnienia na czas robót ziemnych związanych z realizacją inwestycji nadzoru archeologicznego oraz sfinansowania ratowniczych robót archeologicznych. W przypadku natrafienia podczas robót ziemnych na obiekty mające charakter zabytku archeologicznego należy niezwłocznie powiadomić Inspekcję Archeologiczną Służby Ochrony Zabytków.

§ 13

Do czasu podjęcia działalności inwestycyjnej ustala się dotychczasowy sposób użytkowania terenu.

§ 14

Dla terenu określonego w § 1 ustala się stawkę procentową służącą naliczeniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym, w wysokości 20%.

§ 15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest przepisem gminnym i stanowi podstawę ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu objętego planem.

§ 16

W granicach terenu określonego w § 1 tracą moc ustalenia planu uchwalonego uchwałą nr VII/28/89 Gminnej Rady Narodowej w Zagrodnie z dnia 29 maja 1989 r. i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Legnickiego Nr 27, poz. 429 z dnia 29 grudnia 1990 r.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zagrodno.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący

Rady Gminy

EDWARD KACHNIARZ

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Zagrodno z dnia 27 kwietnia 2001 r. (poz. 808).

Powiększenie