803

UCHWAŁA RADY GMINY BORÓW

z dnia 14 grudnia 2000 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
działki nr 122 we wsi Rochowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74
ze zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 12, poz. 139 ze zmianami), w związku z uchwałą Rady Gminy w Borowie nr XIV/79/99 z dnia
28 września 1999 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 122 we wsi Rochowice uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 122 położonej we wsi Rochowice w granicach określonych w rysunku planu, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Rysunek planu, o którym mowa w § 1, obowiązuje w zakresie oznaczeń określonych w legendzie.

2. W granicach załącznika określonego w ust. 1 obowiązują ustalenia § 3 do § 5.

§ 3

1. Dla terenu oznaczonego w rysunku planu symbolem PE ustala się:

1) przeznaczenie na eksploatację powierzchniową kruszywa wraz z komunikacją wewnętrzną niezbędną dla jej obsługi;

2) wszelkie urządzenia obsługi komunikacyjnej terenu, jak drogi dojazdowe, place manewrowe i postojowe należy lokalizować w granicach terenu;

3) place manewrowe, stanowiska postojowe i dojazdy winny mieć nawierzchnię ukształtowaną w sposób umożliwiający spływ wód opadowych
i ich odprowadzenie na teren własny;

4) eksploatację złoża należy prowadzić zgodnie
z zatwierdzonym w trybie obowiązujących przepisów projektem zagospodarowania złoża oraz planami ruchu zakładu górniczego;

5) należy uwzględnić warunki górniczo-geologiczne wydobywania kopaliny zawarte w dokumentacji geologicznej zatwierdzonej w trybie obowiązujących przepisów:

a) sposób eksploatacji - odkrywkowy,

b) eksploatacja może odbywać się tylko według udokumentowanego złoża i udzielonej koncesji na eksploatację złoża "Rochowice I",

c) zalecany kierunek postępu robót górniczych od istniejącego, eksploatowanego złoża, znajdującego się w południowo-wschodniej części obszaru górniczego,

d) nachylenie skarp końcowych i roboczych nie może przekroczyć 30ş,

e) nadkład nad złożem należy zdejmować selektywnie (oddzielnie gleba i skała płonna),

f) nadkład należy hałdować poza granicami udokumentowanego złoża i po zakończeniu eksploatacji wykorzystać do rekultywacji terenów poeksploatacyjnych,

g) nie przewiduje się placów składowania wydobywanego surowca - urabiany surowiec ładowany będzie bezpośrednio na samochody własne lub klientów;

6) po wyczerpaniu złoża lub zaprzestaniu jego eksploatacji teren należy planowo zrekultywować tak, aby odzyskał walory krajobrazowe - zalecany kierunek rekultywacji rolny lub leśny.

2. Dla terenu oznaczonego symbolem RP ustala się przeznaczenie na uprawy polowe.

§ 4

W zakresie ochrony zabytków archeologicznych
ustala się:

1. Wszelkie roboty ziemne w obrębie udokumentowanego stanowiska archeologicznego oraz w rejonie jego występowania można prowadzić wyłącznie po uzyskaniu zezwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i zapewnieniu badań archeologicznych polegających na podjęciu prac o charakterze ratowniczym wraz z wykonaniem wymaganej dokumentacji naukowej i zabezpieczeniu ruchomego materiału naukowego.

2. Inwestor ponosi koszty ratowniczych badań archeologicznych i prac konserwatorskich.

§ 5

1. W przypadku potrzeby uzbrojenia terenu w sieci
i urządzenia infrastruktury technicznej dla terenu określonego w § 1 uchwały dopuszcza się możliwość realizacji urządzeń technicznych uzbrojenia na terenie własnym inwestora.

2. Wszelkie inwestycje w zakresie realizacji sieci, przyłączy i urządzeń infrastruktury technicznej na terenie określonym w § 1 uchwały wymagają uzyskania warunków technicznych od właściwych dysponentów sieci.

§ 6

Dla terenów określonych w § 1 uchwały ustala się stawkę procentową określoną w art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 ze zmianami) w wysokości 30%.

§ 7

Dla terenu określonego w § 1 traci moc uchwała Rady Gminy Borów nr VIII/44/90 z dnia 28 lutego 1990 r.
w sprawie planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Borów.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy
w Borowie.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

HENRYK KURIATA

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Borów z dnia 14 grudnia 2000 r. (poz. 803)

Powiększenie