802

Uchwała Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej

z dnia 28 marca 2001 r.

w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi
własność gminy i miasta Środa Śląska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i 2 pkt 3 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zmianami), w związku z art. 34 ust. 6, art. 37 ust. 3, art. 43, art. 68 ust. 1 i 3, art. 70 ust. 4, art. 71 ust. 3,
art. 73 ust. 3 i 4, art. 76 ust. 1, art. 84 ust. 3 i 4 oraz art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

 

R o z d z i a ł I

Przepisy ogólne

§ 1

Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2000 r. Nr 46, poz. 543 ze zmianami),

2) nieruchomości należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności (nieruchomości lokalowe),

3) zasobie nieruchomości należy przez to rozumieć nieruchomości stanowiące własność gminy nieoddane w użytkowanie wieczyste lub trwały zarząd,
a także nieobciążone prawem użytkowania,

4) nabyciu rozumie się przez to nabycie prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego w drodze umowy kupna sprzedaży, nieodpłatnego przekazania przez Skarb Państwa lub inną jednostkę samorządu terytorialnego, darowizny, komunalizacji, rozwiązania umów użytkowania wieczystego, zasiedzenie i w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami,

5) zbyciu rozumie się przez to:

a) przeniesienie prawa własności gruntu sprzedaż, darowizna,

b) oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste,

c) wniesienie gruntu do spółki prawa handlowego jako wkładu niepieniężnego (aport),

6) zamianie rozumie się przez to zamianę gruntów stanowiących własność gminy na grunty stanowiące własność osób fizycznych lub prawnych lub na grunty będące w użytkowaniu wieczystym tych osób,

7) prawach rzeczowych ograniczonych, którymi są: użytkowanie, służebność i hipoteka:

a) użytkowanie jest to obciążenie nieruchomości prawem do jej użytkowania i do pobierania z niej pożytków,

b) służebność gruntowa jest to ograniczone prawo rzeczowe, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władającej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, bądź na tym, że właściciel nieruchomości obciążonej zostaje ograniczony
w możliwości dokonywania w stosunku do niej określonych działań, bądź na tym, że właścicielowi nieruchomości obciążonej nie wolno dokonywać określonych uprawnień, które mu względem nieruchomości władającej przysługują na podstawie przepisów o treści i wykonaniu własności,

c) hipoteka jest to ograniczone prawo rzeczowe, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości obciążonej hipoteką bez względu na to, czyją stała się własnością,

8). prawie pierwokupu jest to zastrzeżenie dla jednej ze stron wynikające z ustawy lub czynności prawnej, pierwszeństwa kupna nieruchomości na wypadek, gdy druga strona sprzedała osobie trzeciej,

9). prawie odkupu jest to zastrzeżenie na rzecz sprzedawcy zobowiązujące kupującego do przeniesienia z powrotem na sprzedawcę własności nabytej nieruchomości za zwrotem ceny,

10). budowie urządzeń infrastruktury technicznej
urządzenie albo modernizacja drogi oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych i telekomunikacyjnych.

§ 2

1. Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i miasta Środa Śląska
i zasady nabywania nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości określa ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2000 r. Nr 46 , poz. 543 ze zmianami) oraz niniejsza uchwała.

2. Przepisy uchwały stosuje się odpowiednio przy nabywaniu przez gminę i miasto Środa Śląska od osób prawnych i fizycznych prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach.

§ 3

1. Gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność gminy i miasta Środa Śląska należy do Zarządu Gminy i Miasta, który:

1) dokonuje wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości osobom prawnym, osobom fizycznym i jednostkom organizowanym nieposiadającym osobowości prawnej i podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego,

2) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku ustawowego lub wynikającego z uchwał Rady Gminy i Miasta obowiązku przeprowadzenia przetargu,

3) przeprowadza postępowanie przewidziane przepisami prawa w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym w trybie bezprzetargowym,

4) zawiera umowy cywilnoprawne oraz w przypadkach przewidzianych ustawą wydaje decyzje administracyjne.

Dokonanie wyboru formy prawnej przekazania nieruchomości poprzedza analiza społeczno-ekono-miczna określająca zasadność transakcji.

2. Przy sprzedaży nieruchomości lub oddawaniu ich
w użytkowanie wieczyste, z wyłączeniem przypadków określonych ustawą, oraz przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Zarządu Gminy i Miasta przeprowadza przetarg
w formie:

1) przetargu ustnego nieograniczonego,

2) przetargu ustnego ograniczonego,

3) przetargu pisemnego nieograniczonego,

4) przetargu pisemnego ograniczonego.

3. Ustalenie formy przetargu należy do Zarządu Gminy i Miasta z tym zastrzeżeniem, ze przetarg pisemny przeprowadza się w przypadkach uzasadnionych potrzebami gminy i miasta, w szczególności co do sposobu wykorzystania lub zabudowania nieruchomości.

4. Przy oddawaniu nieruchomości w użytkowanie, dzierżawę lub najem Zarząd Gminy i Miasta może odstąpić od przetargu w przypadku:

1) umów zawieranych na czas nie dłuższy niż
3 lata,

2) przedłużania czasu trwania umów uprzednio zawartych na grunty wykorzystywane na cele
rolne,

3) innych niewymienionych w pkt. 1 i 2 z ważnych przyczyn, w szczególności w przypadku przekazywania nieruchomości osobom prawnym i fizycznym prowadzącym działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

5. W przypadku umów opisanych w ust. 4 pkt 3 warunkiem odstąpienia od przetargu jest uzyskanie opinii Komisji Gospodarki Komunalnej oraz innych komisji Rady Gminy i Miasta właściwych w sprawach dotyczących przedmiotu zamierzonej działalności.

§ 4

1. Podstawę gospodarowania nieruchomościami stanowią miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Zarząd Gminy i Miasta dokonuje wyboru formy prawnej oraz ustala treść umowy lub decyzji dotyczącej przekazania nieruchomości, uwzględniając jej przeznaczenie wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy, i w takim zakresie może:

1) przenosić własność nieruchomości w drodze sprzedaży,

2) oddawać nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,

3) dokonywać zamiany nieruchomości lub zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo własności nieruchomości, zamiany prawa własności nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości i zamiany prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na prawo użytkowania wieczystego innej nieruchomości gruntowej,

4) wnosić nieruchomości oraz prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej jako wkłady niepieniężne (aport) do spółek prawa handlowego utworzonych przez gminę, lub do których gmina przystąpiła po podjęciu przez Radę Gminy i Miasta stosownej uchwały,

5) przekazywać nieruchomości lub prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych jako majątek tworzonych przez gminę lub z jej udziałem fundacji po podjęciu przez Radę Gminy i Miasta uchwały w tej sprawie,

6) obciążyć nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi na rzecz osób trzecich.

3. Zgody Rady Gminy i Miasta wyrażonej odrębną uchwałą wymaga:

1) przekazywanie nieruchomości w drodze darowizny na cele publiczne,

2) przekazywanie nieruchomości Skarbowi Państwa
w drodze darowizny,

3) sprzedaż nieruchomości Skarbowi Państwa za cenę obniżoną, oraz oddanie nieruchomości gruntowej Skarbowi Państwa nieodpłatnie w użytkowanie wieczyste,

4) nieodpłatne obciążenie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa ograniczonymi prawami rzeczowymi,

5) zamiana nieruchomości, zamiana prawa użytkowania wieczystego na własność nieruchomości oraz zamiana praw użytkowania wieczystego, o ile dokonywana jest między gminą a Skarbem Państwa bez obowiązku dokonywania dopłat w przypadku różnej wartości zamienianych nieruchomości lub praw.

R o z d z i a ł II

Zasady nabywania nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych do gminnego zasobu nieruchomości

§ 5

1. Zarząd Gminy i Miasta może nabywać do gminnego zasobu nieruchomości stanowiące własność osób fizycznych i prawnych oraz przysługujące tym osobom prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, uwzględniając wynikające z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy potrzeby zabudowy
i rozwoju miasta, a także obowiązek wykonywania zadań publicznych.

2. W zakresie określonym w ust. 1 Zarząd Gminy
i Miasta może:

1) zawierać umowy kupna i zamiany nieruchomości oraz praw użytkowania wieczystego,

2) zawierać umowy dotyczące nieodpłatnego przejęcia nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

3) wykonywać wynikające z przepisów ustawy prawo pierwokupu.

3. Cena nabycia nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie powinna przewyższać wartości nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 6

Zasady określone w § 5 stosuje się odpowiednio
w przypadku ustanowienia na rzecz gminy i miasta Środa Śląska ograniczonych praw rzeczowych na nieruchomościach stanowiących własność osób trzecich.

R o z d z i a ł III

Sprzedaż nieruchomości gruntowych i oddawanie ich w użytkowanie wieczyste

§ 7

1. Nieruchomości gruntowe przekazywane są osobom prawnym i fizycznym na własność w drodze sprzedaży.

2. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Gminy i Miasta, kierując się położeniem nieruchomości, jej szczególnym przeznaczeniem w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub innymi ważnymi względami, może przeznaczyć ją do oddania
w użytkowanie wieczyste. Dotyczy to w szczególności gruntów:

1) niezabudowanych,

2) zabudowanych obiektami budowlanymi przeznaczonymi do przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, kapitalnego remontu lub do rozbiórki,

3) zabudowanych obiektami zabytkowymi wymagającymi odbudowy lub remontu.

3. Zawierając umowy użytkowania wieczystego, Zarząd Gminy i Miasta określa sposób zagospodarowania nieruchomości i terminy rozpoczęcia i zakończenia zabudowy, przebudowy nadbudowy oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia remontu i rozbiórki.

4. Terminy wymienionych czynności mogą ulec jednorazowemu przedłużeniu na czas nie dłuższy niż jeden rok.

5. Oddając nieruchomości w użytkowanie wieczyste, Zarząd Gminy i Miasta może zapewnić przeniesienie własności nieruchomości na rzecz wieczystego użytkowania pod warunkiem dokonania zabudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbudowy lub remontu w terminach określonych umową użytkowania wieczystego.

6. W przypadku niedotrzymania przez wieczystego użytkownika warunków i terminów określonych umową użytkowania wieczystego Zarząd Gminy
i Miasta może żądać rozwiązania umowy użytkowania wieczystego przed upływem ustalonego okresu.

§ 8

1. Sprzedaż lub oddanie nieruchomości gruntowej
w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym następuje w przypadkach określonych ustawą
z uwzględnieniem ust. 2.

2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości gruntowych przeznaczonych na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz inne cele publiczne, jeżeli cele te realizowane będą przez podmioty, dla których dochody przeznacza się w całości na działalność statutową.

§ 9

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości gruntowych bez przetargu oraz sprzedaży budynków i innych obiektów znajdujących się na gruncie oddawanym w użytkowanie wieczyste w drodze bezprzetargowej od ceny nieruchomości ustalonej w wysokości nie niższej niż jej wartość udziela się bonifikaty
w wysokości nie wyżej niż 80%, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:

1) osobom prawnym i osobom fizycznym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą lub sportowo-turystyczną na cele związane z działalnością zarobkową,

2) na rzecz Skarbu Państwa albo na rzecz innej gminy,

3) kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej.

2. W granicach określonych w ust. 1 o wysokości udzielonej bonifikaty postanawia Zarząd Gminy
i Miasta.

3. Bonifikata, o której mowa w ust. 1 i 2, przysługuje pod warunkiem zapłaty ceny sprzedaży jednorazowo, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży lub umowy użytkowania wieczystego.

4. Zarząd Gminy i Miasta obowiązany jest żądać zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po waloryzacji, jeżeli nabywca nieruchomości przed upływem 10 lat, licząc od dnia nabycia, zbył nieruchomość lub wykorzystał ją na inne cele niż określone
w ustawie. Zastrzeżenie zwrotu, o którym mowa wyżej, Zarząd Gminy i Miasta obowiązany jest zastrzec w umowie sprzedaży lub umowie użytkowania wieczystego oraz ujawnić je w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości.

§ 10

1. W przypadku sprzedaży nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków, cenę sprzedaży ustaloną w drodze przetargu albo w trybie bezprzetargowym obniża się o 30%. W tym przypadku bonifikata, o której mowa w § 9, nie ma zastosowania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach cena sprzedaży nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków może być obniżona o więcej niż 30%, nie więcej jednak niż o 50%.

2. W przypadku zbiegu prawa do bonifikaty, o której mowa w § 9 ust. 1 i w § 10 ust. 1, stosuje się jedną bonifikatę, wyższą.

§ 11

1. Stawka procentowa pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wynosi:

1) 20% ceny nieruchomości ustalonej w przetargu lub w trybie bezprzetargowym za nieruchomości gruntowe:

a) pod budownictwo mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych,

b) na działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową, badawczo-rozwojową i sportowo-turystyczną,

c) pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi plebani w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych.

2) 15% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu i w trybie bezprzetargowym za nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami mieszkalnymi wielolokalowymi, w których nastąpiło wyodrębnienie nieruchomości lokalowej przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia
24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U.
z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zmianami),

3) 25% ceny nieruchomości ustalonej w drodze przetargu w trybie bezprzetargowym w pozostałych przypadkach.

2. Pierwszą opłatę oraz opłaty roczne z tytułu użytkownika wieczystego nieruchomości gruntowej wpisanej do rejestru zabytków obniża się o 10%.

§ 12

Koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży lub oddania w wieczyste użytkowanie pokrywa nabywca.

R o z d z i a ł IV

Sprzedaż mieszkań komunalnych

§ 13

Zasady sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób gminy reguluje odrębna uchwała.

R o z d z i a ł V

Sprzedaż lokali użytkowych

§ 14

Zasady sprzedaży lokali użytkowych z zasobów gminy reguluje odrębna uchwała.

R o z d z i a ł VI

Przekazywanie nieruchomości komunalnym jednostkom organizacyjnym gminy i miasta Środa Śląska
nieposiadającym osobowości prawnej

§ 15

Nieruchomości stanowiące własność gminy i miasta Środa Śląska mogą być przez Zarząd Gminy i Miasta przekazywane komunalnym jednostkom organizacyjnym gminy nieposiadającym osobowości prawnej
w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane
na cele związane z ich działalnością określoną aktem
o utworzeniu jednostki oraz statutem.

§ 16

1. W przypadku przekazania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w trwały zarząd warunki korzystania z nieruchomości ustala Zarząd Gminy i Miasta w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

2. Zarząd Gminy i Miasta może udzielić bonifikaty od opłat rocznych trwałego zarządu obniżając je, nie więcej jednak niż o 80%, gdy nieruchomość oddawana jest w trwały zarząd:

1) na realizację urządzeń infrastruktury technicznej oraz realizację innych celów publicznych, a także pod budownictwo mieszkaniowe,

2) jednostkom organizacyjnym, które prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, badawczo--rozwojową, wychowawczą, sportowo-tury- styczną na cele niezwiązane z działalnością zarobkową. Wysokość udzielanej bonifikaty oraz warunki utraty bonifikaty określa Zarząd Gminy
i Miasta w decyzji o ustanowienie trwałego zarządu.

3. Zasady określone w ust. 2 mają zastosowania także do opłat z tytułu trwałego zarządu, który powstał
z mocy prawa.

§ 17

W przypadku przekazywania nieruchomości komunalnej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w najem, dzierżawę lub użyczenie warunki korzystania z nieruchomości oraz opłaty z tego tytułu określa umowa zawierana przez Zarząd Gminy i Miasta z kierownikiem tej jednostki.

R o z d z i a ł VII

Przekazywanie nieruchomości w użytkowanie,
dzierżawę i najem oraz na podstawie innych tytułów prawnych

§ 18

1. Zarząd Gminy i Miasta może przekazywać nieruchomości osobom prawnym i osobom fizycznym
w użytkowanie, dzierżawę i najem oraz udostępnić je na podstawie innych tytułów prawnych, z zastrzeżeniem § 3 ust. 4 uchwały.

2. Warunki i opłaty z tytułu korzystania z nieruchomości ustala się w drodze przetargu, a w przypadku przekazania nieruchomości w trybie bezprzetargowym w umowie zawieranej przez Zarząd Gminy
i Miasta z osobą prawną lub fizyczną.

3. Udostępniając nieruchomości Zarząd Gminy i Miasta obowiązany jest przestrzegać przeznaczenia nieruchomości określonego w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz określić czas trwania umów
z uwzględnieniem planowanych terminów realizacji zadań gminy i miasta obejmujących przekazywane nieruchomości.

4. w przypadku przekazywania nieruchomości zabudowanych wymagających nakładów na adaptację, modernizację, remont kapitalny oraz na przebudowę, rozbudowę lub nadbudowę czas trwania umów powinien być ustalony z uwzględnieniem wymaganej wielkości nakładów.

§ 19

Zarząd Gminy i Miasta obowiązany jest zastrzec
w zawieranych umowach możliwość rozwiązania umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia
w przypadku, gdyby:

1) nieruchomość wykorzystywana była przez drugą stronę umowy niezgodnie z przeznaczeniem nieruchomości określonym umową,

2) nieruchomość lub jej części składowe przekazywane zostały do korzystania osobom trzecim bez zgody Zarządu Gminy i Miasta.

§ 20

Zarząd Gminy i Miasta może ustalić wytyczne dotyczące zasad ustalania opłat z tytułu użytkowania, dzierżawy lub najmu, określając w nich zasady ustalania opłat wywoławczych w przypadku trybu przetargowego i kryteria różnicujące wysokość opłat dla tego celu oraz dla ustalenia opłaty w trybie bezprzetargowym.

Przepisy końcowe

§ 21

1. Zarząd gminy i miasta przekazuje właściwym komisjom Rady Gminy i Miasta wykazy nieruchomości przeznaczonych do obrotu cywilnoprawnego z zastrzeżeniem § 3 ust. 4.

2. Komisje w ciągu trzech tygodni od daty otrzymania wykazu przekazują swoją opinię Zarządowi Gminy
i Miasta.

3. Niezajęcie stanowiska w terminie określonym
w ust. 2 oznacza pozytywną opinię.

§ 22

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy
i Miasta w Środzie Śląskiej.

§ 23

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

WALDEMAR WAWRZYŃSKI