797

UCHWAŁA RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 30 maja 2001 r.

w sprawie zmian w uchwale nr XVIII/157/2000 Rady Powiatu w Świdnicy
z dnia 4 października 2000 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 91, poz. 578 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia
26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 1997 r.
Nr 56, poz. 357 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 maja 2000 r. w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedną godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznawania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy oraz szczegółowych przypadków zaliczenia okresów zatrudnienia i innych okresów uprawniających do dodatku za wysługę lat (tekst jednolity: Dz. U. Nr 39, poz. 455) Rada Powiatu w Świdnicy uchwala, co następuje:

 

§ 1

W załączniku do uchwały nr XVIII/157/2000 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 4 października 2000 r.
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy, niektóre inne składniki wynagradzania oraz dodatku mieszkaniowego dokonuje się zmiany
w brzmieniu:

1. W rozdziale II. Dodatek motywacyjny, w § 5:

– w ust. 4 wyrazy: “Zarząd Powiatu w Świdnicy” zastępuje się wyrazami: “Przewodniczący Zarządu Powiatu w Świdnicy”,

– w ust. 6 skreśla się kropkę i dopisuje wyrazy:
“w pierwszym roku pracy pedagogicznej”.

2. W rozdziale III. Dodatki funkcyjne, w § 10 ust. 1 wyrazy: “Zarząd Powiatu” zastępuje się wyrazami: “Przewodniczący Zarządu Powiatu w Świdnicy”.

3. W rozdziale IV. Dodatki za trudne warunki pracy,
w § 14 ust. 1 dodaje się kategorie XI i XII
w brzmieniu:

– XI prowadzenie zajęć w klasach integracyjnych,

– XII przygotowanie stanowiska pracy przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu,

w § 14 ust. 2:

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: “4) kategoria VII
– 10% wynagrodzenia zasadniczego”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie: “5) kategoria VIII
– 5% wynagrodzenia zasadniczego”,

– pkt 6 otrzymuje brzmienie: “6) kategoria IX
– 25% stawki godzinowej”;

dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:

8) kategoria XI – 5% stawki godzinowej nauczyciela,

9) kategoria XII – 2,5% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela stażysty.

4. W rozdziale V. Dodatki za uciążliwe warunki pracy, w § 15 skreśla się ustępy 4 i 5.

5. W rozdziale VI. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dodaje się w § 16:

– w ust. 7 po wyrazach “Przydzielone w planie organizacyjnym godziny...” wyrazy: “...o których mowa w ustępie 6...”

– ustęp 12 w brzmieniu: “12. Przy rozliczeniu godzin ponadwymiarowych w tygodniach, w których przypadają dni ustawowo wolne od pracy oraz dni wolne wynikające z organizacji roku szkolnego, określonej przez MEN, za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się obowiązkowy wymiar godzin zajęć danego nauczyciela pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień, przy czym liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje w takim tygodniu wynagrodzenie, nie może być większa niż liczba godzin ponadwymiarowych przydzielonych nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły. W taki sam sposób rozlicza się godziny ponadwymiarowe nauczycieli korzystających z urlopu z tytułu opieki nad dzieckiem do lat 14.”

6. W rozdziale VII. Dodatek za wysługę lat dla nauczycieli skreśla się § 24.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego ze skutkiem finansowym od dnia 1 kwietnia 2001 r., za wyjątkiem § 14 ust. 2 pkt 5, dla którego skutki finansowe nalicza się od pierwszego pełnego miesiąca po dniu wejścia w życie uchwały.

WICEPRZEWONICZĄCY RADY

ZYGMUNT WORSA