792

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 13 czerwca 2001 r.

w sprawie uchylenia rozporządzenia nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości
Domaszków na terenie gminy Międzylesie, w powiecie kłodzkim

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 91, poz. 577 ze zmianami), w związku z art. 23 ust. 1 pkt 3, 5 oraz 7 oraz ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia
1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. z 1999 roku Nr 66, poz. 752 z póź. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Uchyla się rozporządzenie nr 30 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 10 maja 2001 r. w sprawie zwalczania wścieklizny w miejscowości Domaszków na terenie gminy Międzylesie w powiecie kłodzkim.

§ 2

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia
w środkach masowego przekazu i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

WITOLD KROCHMAL