657

OBWIESZCZENIE WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

z dnia 25 maja 2001 r.

w sprawie zmiany w statucie Związku Gmin „Bychowo”

       Na podstawie § 7 i § 8 zarządzenia nr 47 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1990 r. w sprawie rejestracji związków międzygminnych (M. P. Nr 33, poz. 266) zarządzam ogłoszenie zmiany statutu Związku Gmin „Bychowo” z siedzibą w Prusicach, wpisanego do Rejestru Związków Międzygminnych, o następującej treści:

 

 

W statucie Związku Gmin „Bychowo” wprowadza się następujące zmiany:

1)           § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Związek zrzesza gminy: Prusice, Trzebnica, Wołów, Żmigród, Wińsko, Oborniki Śląskie, Brzeg Dolny województwa dolnośląskiego (zwane dalej członkami związku)”.

2)           W § 2 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Związek podejmuje zadania w zakresie budowy dróg gminnych”.

3) W § 15 ust. 2 wyrazy „wchodzą: nie mniej niż 4 osoby” zastępuje się wyrazami „wchodzi siedem osób”.

4)           W § 15 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W przypadku gdy liczba członków Związku przekroczy siedem, w terminie do 30 dni odbędą się wybory Zarządu. W skład Zarządu wchodzić będzie siedem osób wybranych przez Zgromadzenie”.

5)           W § 17 liczbę „3” zastępuje się wyrazem „czterech”.

6)           W § 19 ust. 2 wyraz „trzech” zastępuje się wyrazem „siedmiu”.

7)           Dodaje się § 19a w brzmieniu:

„1. Zgromadzenie wybiera ze swego grona komisję budżetową oraz jej przewodniczącego.

 2. Komisja składa się z siedmiu członków.

 3. Do zadań komisji należy opiniowanie budżetu.”

8)           Dodaje się § 19b do rozdz. VI „Postanowienie końcowe” w brzmieniu:

„Wybudowane drogi przez Związek przekazywane są nieodpłatnie na rzecz gminy, na terenie których są położone”.

 

WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

 

WITOLD KROCHMAL