656

UCHWAŁA ZGROMADZENIA KOMUNIKACYJNEGO ZWIĄZKU KOMUNALNEGO W ŚWIDNICY

z dnia 18 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/2/2001 Zgromadzenia KZK z dnia
29 marca 2001 r. w sprawie ustalenia opłat i zasad ich stosowania w komunikacji zbiorowej realizowanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunika-
                                         cyjne w Świdnicy

       Na podstawie § 10 pkt 2 lit. f statutu Komunikacyjnego Związku Komunalnego w Świdnicy (Dz. Urz. Woj. Wałbrzyskiego z dnia 12 czerwca 1995 r. Nr 10, poz. 35) Zgromadzenie Związku uchwala:

 

 

 


§ 1

W uchwale nr XXXVI/2/2001 Zgromadzenia KZK z dnia 29 marca 2001 r. § 4 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY

Zgromadzenia Komunikacyjnego

Związku Komunalnego

 

 

ZBIGNIEW CHLEBOWSKI