653

UCHWAŁA RADY GMINY W MARCISZOWIE

z dnia 26 kwietnia 2001 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVI/204/00 Rady Gminy
w Marciszowie z dnia 15 grudnia 2000 r.

       Na podstawie art. 26, art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 120 z 1998 r., poz. 787 z późniejszymi zmianami) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Marciszowie uchwala, co następuje:

 

 

 

 


§ 1

W uchwale nr XXVI/204/00 Rady Gminy w Marciszowie z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawki bazowej czynszu regulowanego za lokale mieszkalne na terenie gminy Marciszów wprowadza się następujące zmiany:

1.  W § 1 ust. 2 skreśla się wyrazy „... w budynkach określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

2.  W § 1 wprowadza się ust. 3 w brzmieniu:

„Wysokość podwyżek i obniżek czynszu, o którym mowa w ust. 1, określa się według załącznika do niniejszej uchwały”.

3.         Skreśla się § 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie poprzez rozplanowanie w miejscach publicznych.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

MIROSŁAW WOLAK


 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy w Marciszowie z dnia 26 kwietnia 2001 r. (poz. 653)

 

 

 

Czynniki dodatkowe wpływające na poziom czynszu

 

Lp.

Obniżające stawkę bazową
czynszu

%

Podwyższające stawkę

bazową czynszu

%

1.

Brak łazienki

10%

Mieszkanie w budynku wybudowanym po 1950 r.

10%

2.

Mieszkanie z zagrzybionymi lub zawilgoconymi elementami konstrukcji

20%

Mieszkanie wyposażone w co, ogrzewane przez zarządcę

20%

3.

Budynek na peryferiach oddalony o ponad 3 km od przystanku PKS

20%

 

 

4.

Mieszkanie z kuchnią bez bezpośredniego oświetlenia

10%

 

 

5.

Mieszkanie na poddaszu lub
w suterenie

20%

 

 

6.

Mieszkanie bez instalacji wod./kanal.

10%

 

 

 

Maksymalna zniżka 50%.