652

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 23 kwietnia 2001 r.

o wprowadzeniu zmian do uchwały nr 316/98 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 26, art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 ze zm.) Rada Gminy Zgorzelec uchwala:

 

 

 

 


§ 1

W uchwale nr 316/98 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2 Do dnia 31 maja 2002 r. ustala się stawkę bazową czynszu regulowanego w wysokości 1,50 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Zgorzelec.

§ 3

Traci moc uchwała nr 164/2000 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 27 kwietnia 2000 r. o wprowadzeniu zmian do uchwały nr 316/98 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 26 stycznia 1998 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia gospodarcze.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

 

 

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 

GRZEGORZ MIŁOSZEWICZ