651

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jerzmanki zatwierdzonym uchwałą nr 264/97 Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 30 lipca 1997  r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami), w związku z uchwałą nr 78/99 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 3 września 1999 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak w tytule niniejszej uchwały, Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Jerzmanki zatwierdzonym uchwałą nr 264/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 30 lipca 1997 r., opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego z 6 października 1997 r. Nr 53, poz. 109, wyznacza się tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych oraz zmienia się stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 2

Zmiana planu dotyczy obszaru położonego w granicach obrębu Jerzmanki.

§ 3

W § 11 ust. 3 skreśla się pkt 4.

§ 4

Po § 11 wprowadza się § 11a o treści:

1.  Tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych wyznacza się na rysunku zmiany w planie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Ustala się następujące kategorie ścieżek rowerowych:

rd            dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości min. 2,0 m usytuowana w pasie drogowym przy krawędzi jezdni, realizowana w trakcie przebudowy lub remontu drogi, oddzielona od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi,

pj            dwukierunkowy ciąg pieszo-jezdny wyznaczony na wybranych ulicach klasy D z niewyodrębnioną ścieżką rowerową,

  r            dwukierunkowa ścieżka rowerowa z nieulepszoną nawierzchnią o szerokości min. 2,0 m.

3.

3.1. Ścieżki kategorii rd prowadzi się w pasach drogowych drogi powiatowej nr 1364 na odcinku 5–6, drogi powiatowej nr 12323 na odcinku 7–8 oraz dróg gminnych na odcinkach 2–3, 3–4 i 3–5.

3.2. Ścieżkę kategorii pj prowadzi się ulicą dojazdową na odcinku 3–9.

3.3. Ścieżkę kategorii r prowadzi się drogą polną na odcinku 1–2.

§ 5

Zmienia się § 27, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zgodnie z art. 10 ust. 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stawkę procentową do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się:

   dla terenów oznaczonych UR, PE                     – 30%

   dla terenów oznaczonych MN                            – 20%

   dla terenów oznaczonych MR                            – 15%

   dla terenów pozostałych                                       0%

§ 6

Pozostałe ustalenia planu nie ulegają zmianie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy

 

EDWARD LISOWSKI


 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. (poz. 651)