647

UCHWAŁA RADY GMINY ZGORZELEC

z dnia 18 grudnia 2000 r.

w sprawie zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś zatwierdzonym uchwałą nr 215/97 Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 28 lutego 1997 r.

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zmianami) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zmianami), w związku z uchwałą nr 80/99 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 3 września 1999 r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak w tytule niniejszej uchwały, Rada Gminy Zgorzelec uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W planie zagospodarowania przestrzennego wsi Żarska Wieś zatwierdzonym uchwałą nr 215/97 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 28 lutego 1997 r., opublikowanym
w Dzienniku Urzędowym Województwa Jeleniogórskiego z 12 maja 1997 r. Nr 26, poz. 52, wyznacza się tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych oraz zmienia się stawki procentowe służące naliczeniu jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§ 2

Zmiana planu dotyczy obszaru położonego w granicach obrębu Żarska Wieś.

§ 3

Po § 10 wprowadza się § 10a o treści:

1.  Tereny niezbędne do wytyczenia ścieżek rowerowych wyznacza się na rysunku zmiany w planie, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2.  Ustala się następujące kategorie ścieżek rowerowych:

pr  dwukierunkowy ciąg pieszo-rowerowy z ulepszoną nawierzchnią o szerokości min. 2,5 m:

   usytuowany na koronie drogi i oddzielony od jezdni pasem dzielącym o szer. min. 1,0 m lub

   jako samodzielny ciąg poza pasem drogowym,

rd  dwukierunkowa ścieżka rowerowa o szerokości min. 2,0 m usytuowana w pasie drogowym przy krawędzi jezdni, realizowana w trakcie przebudowy lub remontu drogi, oddzielona od sąsiedniego pasa ruchu znakami poziomymi,

  r   dwukierunkowa ścieżka rowerowa z nieulepszoną nawierzchnią o szerokości min. 2,0 m.

3.

3.1. Ścieżkę kategorii pr na odcinku 6–7 prowadzi się na koronie drogi krajowej nr 4.

3.2. Ścieżki kategorii rd prowadzi się w pasach drogowych drogi powiatowej nr 12306 na odcinkach 3–4, 2–1–6 i 7–8 oraz drogi powiatowej nr 12336 na odcinku 1–5.

3.3. Ścieżkę kategorii r prowadzi się wzdłuż drogi powiatowej nr 12306 poza pasem drogowym na odcinku 2–3.

§ 4

Zmienia się § 28, który otrzymuje następujące brzmienie:

Zgodnie z art. 10 ust 3 oraz art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym stawkę procentową do naliczania jednorazowych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości ustala się:

          dla terenów oznaczonych U, UE, PE                     – 30%

          dla terenów oznaczonych MN                                – 20%

          dla terenów oznaczonych MR                                – 15%

          dla terenów pozostałych                                            0%

§ 5

Pozostałe ustalenia planu nie ulegają zmianie.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

 

EDWARD LISOWSKI


 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Zgorzelec z dnia 18 grudnia 2000 r. (poz. 647)