642

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 marca 2001 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w mieście Środa Śląska, położonego przy ulicy Mostowej nr 21, obejmującego część działki nr 120, przeznaczonego pod lokalizację mieszkalnictwa

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.), oraz w związku z uchwałą nr XV/146/99 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 12 grudnia 1999 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu, Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

1.  Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w mieście Środa Śląska przy ulicy Mostowej nr 21, obejmującego część działki nr 120, AM 23.

2.  Integralną częścią planu jest rysunek w sali 1:500, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Na rysunku planu określono granice terenu objętego planem oraz ustalenia przedstawione w formie graficznej.

§ 2

Przedmiotem ustaleń planu jest:

   przeznaczenie terenu oraz linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania,

   zasady i standardy zagospodarowania terenu,

   lokale warunki i zasady kształtowania zabudowy,

   zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

§ 3

Miejscowym planem objęty jest teren, w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska przewidywany pod bazę budownictwa rolniczego, z którego zostanie wydzielona część położona wzdłuż ulicy Mostowej, z przeznaczeniem pod mieszkalnictwo.

§ 4

Ustalenia w zakresie komunikacji.

1.  Teren objęty planem położony jest przy ulicy Mostowej, w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska określonej jako ulica klasy zbiorczej, obszarowej KZo.
W przekroju poprzecznym przewiduje się jezdnie o szerokości 7,0 m oraz obustronny chodnik.

2.  W granicach terenu objętego planem znajdują się 2 wjazdy na teren działki nr 120, na której usytuowane są obiekty dawnej bazy budownictwa rolniczego. W planie adaptuje się obydwa wjazdy, oznaczone na rysunku planu symbolami KW i KW1, które przy zjeździe na ulicę Mostową powinny mieć zapewnione kąty widoczności zgodne z obowiązującymi przepisami.

3.  Wymagany dla zabudowy mieszkaniowej, szeregowej dojazd gospodarczy na zaplecze działek należy zapewnić przez ustalenie służebności komunikacji wewnętrznej na nieruchomości dawnej bazy budownictwa rolniczego.

§ 5

Przeznaczenie i zasady zagospodarowania jednostek funkcjonalnych, oznaczonych na rysunku planu symbolami:

MN teren przeznaczony pod mieszkalnictwo jednorodzinne, w zabudowie szeregowej, dobudowanej do położonego od strony wschodniej budynku mieszkalnego, wielorodzinnego. Istniejący obiekt należy rozebrać, realizując nowy, w linii zabudowy budynku wielorodzinnego lub cofniętej o 2,0 m. Wysokość segmentów – III kondygnacje, w tym poddasze użytkowe. Ustala się podział na działki określone na rysunku planu.

MS teren przeznaczony pod mieszkalnictwo wielorodzinne, poprzez adaptacje obiektu administracyjno-socjalnego. Dopuszcza się podwyższenie istniejącego budynku III-kondygnacyjnego, przez budowę dachu stromego z użytkowym poddaszem.

MN1 teren przeznaczony pod mieszkalnictwo, w zabudowie zakwalifikowanej jako „mały dom mieszkalny”, dobudowany do istniejącego obiektu, od którego winien być oddzielony murem ogniowym. Dopuszczalna rozbudowa w kierunku południowym, do 5,0 m.

U teren przeznaczony pod usługi, poprzez adaptację dawnej portierni na obiekt o funkcji handlu lub rzemiosła. Dopuszcza się wykorzystanie tego terenu pod rozbudowę funkcji mieszkaniowej, przez połączenie z działką nr MN1

Dla wszystkich działek przedstawionych wyżej obowiązują ustalenia określone w § 11 niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się następujące uwarunkowania w zakresie architektury:

1.  Budynki mieszkalne adaptowane i nowo projektowane, formą i detalem architektonicznym powinny nawiązywać do istniejącej zabudowy w sąsiedztwie. Nie wprowadza się ograniczeń w stosowaniu rodzaju materiałów budowlanych za wyjątkiem dachów stromych, których połacie należy kryć dachówką ceramiczną lub innymi materiałami o podobnej fakturze i kolorycie.

2.  Dopuszcza się sytuowanie garaży w piwnicach lub parterach budynków mieszkalnych, z wjazdami od zaplecza. W wypadku podpiwniczenia domu mieszkalnego, poziom posadzki parteru nie może przekraczać 1,0 m w stosunku do przyległego terenu.

3.  Ogrodzenia działek:

   od frontu: ażurowe o wysokości do 1,6 m, z cokołem o wysokości do 40 cm,

   boczne: wg porozumień właścicieli, za wyjątkiem odcinków od ulicy do linii zabudowy, które wysokością powinny nawiązywać do ograniczeń frontowych.

§ 7

Ustalenia w zakresie ochrony zabytków archeologicznych.

Teren objęty miejscowym planem usytuowany jest w rejonie występowania stanowisk archeologicznych. W związku z tym przed przystąpieniem do prac ziemnych, związanych z planową adaptacją istniejących budynków na obiekty mieszkaniowe, inwestor zobowiązany jest powiadomić z 7-dniowym wyprzedzeniem Inspekcję Zabytków Archeologicznych Państwowej Służby Ochrony Zabytków z siedzibą we Wrocławiu o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót, celem zorganizowania nadzoru archeologiczno-konserwator-skiego. Zapis powyższy należy włączyć do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wydawanych dla działek objętych niniejszym planem z nakazem wpisania go do projektu budowlanego.

§ 8

Zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej.

1.  Zaopatrzenie w wodę z wodociągu komunalnego, którego rurociąg o przekroju Ø 200 znajduje się w ulicy Mostowej.

2.  Odprowadzanie płynnych nieczystości bytowych:

   docelowo, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska, poprzez system kanalizacji sanitarnej, do komunalnej oczyszczalni ścieków,

   przejściowo, do istniejącego szamba o pojemności 15 M3, usytuowanego na terenie dawnej bazy budownictwa rolniczego (na działce nr 120), w oparciu o ustalenia warunków służebności.

3.  Odprowadzanie wód opadowych do sieci komunalnej kanalizacji deszczowej Ø 200 na terenie działki nr 120.

4.  Usuwanie odpadów stałych do pojemników ustawionych na osłoniętych, utwardzonych nawierzchniach, z wcześniejszym uzyskaniem zapewnienia ich wywozu na wysypisko komunalne.

5.  Zaopatrzenie w gaz z gazociągu Ø 159, znajdującego się w ulicy Mostowej, na warunkach określonych przez Zakład Gazownictwa.

6.  Zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci NN wg warunków technicznych wydanych przez Zakład Energetyczny w Środzie Śląskiej.

7.  Zaopatrzenie w energię cieplną – systemami indywidualnymi, z wymogiem zastosowania urządzeń o wysokiej sprawności grzewczej i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń powietrza.

§ 9

Na podstawie art. 10 ust. 3 i art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139 z późn. zm.) ustala się stawkę procentową w wysokości 30%.

§ 10

W granicach terenu objętego niniejszym planem traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Śląska, zatwierdzony uchwałą nr 34/94 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 7 grudnia 1994 r.

§ 11

Przed wydaniem decyzji o podziale nieruchomości oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, należy przeprowadzić badania w zakresie przebiegu sieci oraz zależności urządzeń infrastruktury technicznej obsługujących również inne nieruchomości. W wypadku wystąpienia takich zależności, należy je rozwiązać poprzez przebudowę lub ustalić warunki służebności dotyczące dostępu do urządzeń wspólnego użytkowania oraz do przebiegu sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej.

 

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY I MIASTA

 

WALDEMAR WAWRZYŃSKI


 

 


Załącznik do uchwały Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 28 marca 2001 r. (poz. 642)