641

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 22 maja 2001 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie regulaminu organizacyjnego
Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie

       Na podstawie art. 33 ust. 2, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Chocianów stanowiącym załącznik do uchwały nr XXIV/170/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 26 maja 2000 r., która została zmieniona:

   uchwałą nr XXVI/184/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 sierpnia 2000 r., w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chocianów,

   uchwałą nr XXXI/204/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Chocianów – wprowadza się następujące zmiany:

1.  W załączniku nr 5 zatytułowanym „Schemat Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy”

a) użyte w nim wyrazy „Gminny Zespół Szkół”, zastępuje się wyrazami „Publiczne Gimnazjum w Chocianowie”,

b) Wyrazy „Szkoła Podstawowa nr 1” skreśla się,

c)  użyte w nim wyrazy „Szkoła Podstawowa nr 2” zastępuje się wyrazami „Szkoła Podstawowa w Chocianowie”.

2.  W załączniku nr 7 zatytułowanym „Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Chocianów”:

a) punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Publiczne Gimnazjum w Chocianowie”,

b) punkt 7 otrzymuje brzmienie: „Szkoła Podstawowa w Chocianowie”,

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI