640

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 22 maja 2001 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie statutu miasta i gminy Chocianów

       Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 i art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552, Nr 62, poz. 718, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W statucie miasta i gminy Chocianów stanowiącym załącznik do uchwały nr XXXI/203/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r.
w sprawie uchwalenia statutu miasta i gminy Chocianów, która została zmieniona:

   uchwałą nr XXXIII/228/2001 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 stycznia 2001 r. zmieniająca uchwałę w sprawie statutu miasta i gminy Chocianów,

   uchwałą nr XXXVI/242/2001 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 19 kwietnia 2001 r. w sprawie zmian w statucie miasta i gminy Chocianów stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXI/ /203/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie uchwalenia statutu miasta i gminy Chocianów – wprowadza się następujące zmiany:

1.  W załączniku nr 4 zatytułowanym „Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych gminy Chocianów”

1) punkt 4 otrzymuje brzmienie:

     „4. Publiczne Gimnazjum w Chocianowie”.

2) punkt 5 otrzymuje brzmienie:

     „5. Szkoła Podstawowa w Chocianowie”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI