639

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 22 maja 2001 r.

w sprawie  wprowadzenia zmian w załączniku nr 1 do uchwały  nr  X/55/99 Rady Miejskiej w Chocianowie  z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia gminnego  planu  sieci  publicznych  szkół  podstawowych  i gimnazjum oraz granic ich obwodów

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622; z 1997 r. Nr 9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 522, Nr 88, poz. 985, Nr 91, poz. 1009 i Nr 95, poz. 1041), w związku z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

 


§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr X/55/99 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów wprowadza się następujące zmiany:

1) punkt I otrzymuje brzmienie:

„I. Na terenie gminy Chocianów sieć publicznych szkół podstawowych tworzą:

1. Szkoła Podstawowa w Chocianowie, ul. Wesoła 16.

2. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach.

3. Szkoła Podstawowa w Parchowie.

4. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych”.

2) punkt II otrzymuje brzmienie:

„II. Granice obwodów publicznych szkól podstawowych:

1. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Chocianowie, ul. Wesoła nr 16, należy miasto Chocianów w swoich administracyjnych granicach.

2. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Trzebnicach należą wsie: Trzebnice, Michałów, Żabice, Ogrodzisko, Chocianowiec i Raków.

3. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Parchowie należą wsie: Parchów, Jabłonów, Pogorzeliska i Nowa Wieś.

4. Do obwodu Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych należą wsie: Szklary Dolne, Trzmielów i Brunów”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Chocianowie.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXII/148/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 lutego 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia gminnego planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum oraz granic ich obwodów.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

KRZYSZTOF LESZCZYŃSKI