636

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a i art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz art. 34 ust. 6, art. 68 ust. 1 pkt 7 i art. 70 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) Rada Miejska w Pieszycach uchwala:

 

 

 

 


§ 1

Przeznacza się do sprzedaży lokale mieszkalne położone w komunalnych domach mieszkalnych i przyznaje się najemcom tych lokali pierwszeństwo w ich nabywaniu. Nabywanie lokali komunalnych na rzecz najemców tych lokali następuje bez przetargu.

§ 2

1.  Sprzedaż lokali następuje wraz ze sprzedażą ułamkowej części budynku, gruntu i innych urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli lokali.

2.  Sprzedaż lokali następuje łącznie z oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

3.  W budynku, w którym sprzedawany jest pierwszy lokal mieszkalny, sprzedaż tego lokalu oraz sprzedaż następnych lokali w tym budynku następuje łącznie ze sprzedażą ułamkowej części gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z lokalu.

§ 3

Wartość nieruchomości określają rzeczoznawcy majątkowi w sposób zgodny z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 4

1.  Od ceny lokalu ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego udziela się nabywcom bonifikaty w wysokości 90%, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 4.

2.  Do dnia 31.12.2001 r. bonifikata, o jakiej mowa w ust. 1, wynosi 99%.

3.  Jeżeli w budynku znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny lub w ciągu ostatnich 10 lat został przeprowadzony remont kapitalny, nabywcy udziela się bonifikaty w wysokości 50%.

4.  Jeżeli w wykupywanym lokalu zarządca w latach 1998–2001 przeprowadził modernizację polegającą na zmianie sposobu ogrzewania lub remont kapitalny dachu, nabywcy udziela się bonifikaty w wysokości 75%.

§ 5

Zarząd Miejski  może żądać od nabywcy lokalu zwrotu kwoty równej udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, w przypadkach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami.

§ 6

Cena sprzedaży nieruchomości może być rozłożona na 12 miesięcznych rat, przy zastosowaniu oprocentowania, o jakim mowa w art. 70 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

§ 7

Nabywca lokalu ponosi w całości koszty:

a) przygotowania dokumentacji geodezyjnej nieruchomości,

b) wyceny nieruchomości (lokalu i gruntu),

c)  opłat notarialnych.

§ 8

Wyłącza się ze sprzedaży lokale mieszkalne położone w budynkach:

a) niezbędnych dla funkcjonowania miasta,

b) przeznaczonych na utworzenie komunalnych mieszkań socjalnych,

c)  przeznaczonych do modernizacji lub rozbiórki,

d) podzamcza na Placu Zamkowym.

§ 9

Zarząd Miejski w terminie 60 dni od daty podjęcia uchwały sporządzi wykaz budynków, o których mowa w § 8, i przedstawi go do zatwierdzenia Radzie Miejskiej.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 11

Traci moc uchwała Rady Miejskiej nr XXXVI/244/98 z dnia 31 grudnia 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

 

TADEUSZ URBAN