550

UCHWAŁA RADY GMINY DOBROSZYCE

z dnia 22 marca 2001 r.

w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroszyce

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli (podmioty władające) nieruchomości za niżej wymienione usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroszyce, świadczone przez gminne jednostki organizacyjne oraz podmioty posiadające zezwolenie, o którym mowa art. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:

1.         Za wywóz jednego pojemnika 110 litrów –  4,24 zł.

2.         Za wywóz jednego pojemnika 240 litrów – 11,51 zł

3.         Za wywóz jednego kontenera KP–7 – 144,35 zł.

4.  Za przyjęcie na gminne wysypisko śmieci od właściciela nieruchomości z terenu gminy Dobroszyce odpadów komunalnych – 20.00 zł od 1 m3 odpadów.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXIII-105/2000 Rady Gminy Dobroszyce z dnia 21 września 2000 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie gminy Dobroszyce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                           PRZEWODNICZĄCY

                                                  RADY GMINY

                                   EDWARD PODCZASZYŃSKI