549

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 28 lutego 2001 r.

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zm.) i art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatku i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115 z 2000 r.) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Określa się wysokość opłaty:

   od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w wysokości – 90 zł,

   od zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej – 45 zł.

§ 2

Opłata wnoszona będzie do kasy Urzędu Gminy Oława przy składaniu wniosku o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej.

 

 

§ 3

Wykonanie  uchwały  powierza  się  wójtowi  gminy Oława.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

            STANISŁAW KORSAN