548

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA

z dnia 28 lutego 2001 r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  nr XXI/247/2000  z dnia  28  grudnia 2000 r. w  sprawie   określenia   wysokości   stawek   podatku   od   nieruchomości i zwolnień  od  tego  podatku  oraz  zmiany  uchwały  nr  XX/234/2000 Rady  Gminy  Oława  z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wzorów

i deklaracji stosowanych w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 42 i art. 51 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami), art. 5 ust. 1, art. 6 ust. 6, art. 7 ust. 2 i art. 7a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z 1991 r. z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy Oława uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W § 2 uchwały Rady Gminy Oława nr XXI/247/2000 z dnia 28 grudnia 2000 r. dodaje się pkt 3 w brzmieniu: „Nieruchomości zajęte przez podmioty, które zrealizują na terenie gminy inwestycje w zakresie kanalizacji, wodociągów i infrastruktury elektroenergetycznej o wartości przekraczającej 5.000.000,00 zł, ze środków własnych.

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

            STANISŁAW KORSAN