547

UCHWAŁA RADY GMINY DŁUGOŁĘKA

z dnia 27 lutego 2001 r.

zmieniająca  uchwałę  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 5 ust. 1 i art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

W uchwale nr XXXIV/206/2000 Rady Gminy Długołęka z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień od tego podatku wprowadza się następujące zmiany:

   w § 2 wprowadza się pkt 6, 7 i 8 w brzmieniu:

6) nieruchomości stanowiące własność gminy,

7) nieruchomości stanowiące własność gminy, a przekazane w zarząd, użytkowanie lub użyczenie jednostkom organizacyjnym gminy z wyjątkiem przeznaczonych na działalność gospodarczą,

8) budowle lub ich części stanowiące własność gminy.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

                                                  TADEUSZ POLAK