545

UCHWAŁA RADY GMINY I MIASTA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ

z dnia 28 marca 2001 r.

zmieniająca uchwałę nr XXVIII/269/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.), w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Gminy i Miasta uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W uchwale nr XXVIII/269/2000 Rady Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych na 2001 rok wprowadza się następujące zmiany:

1)        skreśla się treść § 2,

2)        dotychczasowy „§ 3” staje się § 2,

3)        dotychczasowy „§ 4” staje się § 3,

4)        dotychczasowy „§ 5” staje się § 4.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy i Miasta w Środzie Śląskiej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku   Urzędowym   Województwa   Dolnośląskiego.

 

 

 

 

                                           PRZEWODNICZĄCY

                                         RADY GMINY I MIASTA

            WALDEMAR WAWRZYŃSKI