540

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE

z dnia 23 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/198/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia stawek podatku  od nierucho-

mości na terenie gminy Boków

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 5 ust. 1, art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W uchwale nr XXIX/198/2000 Rady Miejskiej w Bolkowie z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Bolków wprowadza się następujące zmiany:

w § 3 ust. 5.1: zdanie „Zwolnienie dotyczy gruntów i budowli lub ich części, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu w Bolkowie.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

                                            HENRYK BACZMAŃSKI