539

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH

z dnia 15 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr X/81/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Oborniki Śląskie opłaty administracyjnej

za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 18 i art. 19 ust. 1 pkt c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 1 pkt 4 lit. c – rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2000 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 105, poz. 1115) Rada Miejska w Obornikach Śląskich uchwala, co następuje:

 


 

§ 1

1.  W uchwale nr X/81/99 z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej na terenie gminy Oborniki Śląskie za niektóre czynności urzędowe nieobjęte przepisami o opłacie skarbowej – skreśla się w § 1 pkt 1 w brzmieniu „sporządzanie testamentu w obecności sekretarza gminy – 50,00 zł”.

2.  Pozostałe paragrafy pozostają bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

 

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w prasie lokalnej oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

            ZDZISŁAW SKOREK