536

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXX/248/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), art. 18 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 ze zmianami) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

W § 1 uchwały nr XXX/248/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 29 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat administracyjnych skreśla się w całości treść oznaczoną jako pkt 3. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                         PRZEWODNICZĄCY

                                           RADY MIEJSKIEJ

            WALDEMAR WOJCIECHOWSKI