529

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 27 kwietnia 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/193/01 z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie statutu gminy Marcinowice

       Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

 


§ 1

W uchwale nr XXVI/193/01 z dnia 30 marca 2001 r. w sprawie statutu gminy Marcinowice, w załączniku stanowiącym statut wprowadza się następujące zmiany:

1.  § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego”.

2.  § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Statut wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego i zostaje podany do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty”.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

            ZYGMUNT PANUSIAK