528

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie statutu gminy Marcinowice

            Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22 oraz art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

Uchwala się statut gminy Marcinowice, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Tracą moc uchwały Rady Gminy Marcinowice:

·        nr XXVI/133/96 z dnia 26 kwietnia 1996 r. w sprawie uchwalenia statutu gminy Marcinowice,

·        nr XXVII/150/96 z dnia 27 sierpnia 1996 r. w sprawie zmiany statutu gminy,

·        nr XXXV/198/97 z dnia 25 kwietnia 1997 r. w sprawie zmiany statutu gminy,

·        nr XLII/229/97 z dnia 14 listopada 1997 r. w sprawie zmiany statutu gminy,

·        nr LI/269/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. w sprawie zmiany statutu gminy,

·        nr III/22/98 z dnia 27 listopada 1998 r. w sprawie zmiany statutu gminy,

·        nr VII/49/99 z dnia 19 marca 1999 r. w sprawie zmiany statutu gminy Marcinowice,

·        nr X/81/99 z dnia 10 września 1999 r. w sprawie zmian w statucie gminy Marcinowice,

·        nr XIII/111/99 z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w statucie gminy Marcinowice,


 

·        nr XXV/181/01 z dnia 23 lutego 2001 r. w sprawie zmian w statucie gminy Marcinowice.

§ 4

Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

                                             ZYGMUNT PANUSIAK


 

 

 

Załącznik do uchwały Rady Gminy Marcinowice z dnia 30 marca 2001 r. (poz. 528)

 

 

STATUT GMINY

 

 


R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

§ 1

1.  Gmina Marcinowice, zwana dalej „gminą”, jest posiadającą osobowość prawną jednostką samorządu terytorialnego.

2.  Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym stanowią gminną wspólnotę samorządową.

§ 2

1.  Gmina położona jest w województwie dolnośląskim i obejmuje obszar o powierzchni 9.591 ha.

2.  Granice terytorialne gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr I do niniejszego statutu.

§ 3

Siedzibą organów gminy jest miejscowość Marcinowice.

R o z d z i a ł  II

Zakres działania i zadania gminy

§ 4

1.  Do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

2.  Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb gminnej wspólnoty samorządowej, w szczególności w zakresie:

1) ładu przestrzennego, gospodarki terenami i ochrony środowiska,

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną,

  4) lokalnego transportu zbiorowego,

  5) ochrony zdrowia, w tym placówek lecznictwa otwartego,

  6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,

  7) komunalnego budownictwa mieszkaniowego

  8) oświaty, w tym szkół podstawowych, przedszkoli i innych placówek oświatowych,

  9) kultury, w tym bibliotek komunalnych i innych placówek upowszechniania kultury,

10) kultury fizycznej, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

11) targowisk i hal targowych,

12) zieleni komunalnej i zadrzewień,

13) cmentarzy komunalnych,

14) porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

16) zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,

17) utrzymanie i nadzór nad prawidłowym utrzymywaniem urządzeń melioracyjnych na terenie gminy.

§ 5

1.  Gmina wykonuje zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z obowiązujących ustaw i zadania wynikające z porozumień zawartych z organami tej administracji.

2.  Do wykonania zadań, o których mowa w ust. 1, gmina otrzymuje środki finansowe w wysokości koniecznej do ich realizacji.

§ 6

Zakres działania gminy określają:

1) ustawy i akty wydane na podstawie oraz w granicach upoważnień ustawy,

2) porozumienia zawarte z innymi gminami i organami administracji rządowej,

3) uchwały Rady podjęte, w ramach obowiązującego prawa, w celu realizacji rozstrzygających wyników referendum gminnego oraz inne uchwały podjęte w celu realizacji zbiorowych potrzeb wspólnoty. Z inicjatywą uchwałodawczą występuje Zarząd Gminy, radni, komisje, wójt.

§ 7

1.  Gmina wykonuje zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej poprzez:

a) działalność swoich organów i organów jednostek pomocniczych, 

b) działalność gminnych jednostek organizacyjnych,

c)  współdziałanie międzykomunalne,

d) działalność innych osób fizycznych i prawnych, krajowych i zagranicznych, na podstawie zawartych z nimi umów i porozumień.

2.  Zarząd prowadzi odrębne rejestry gminnych jednostek organizacyjnych, wyszczególnione w § 65 niniejszego statutu, oraz rejestry umów i porozumień wynikających z ust. 1 pkt d.

§ 8

Gmina oraz inna osoba prawna może prowadzić działalność gospodarczą wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w przypadku określonym w odrębnej ustawie.

R o z d z i a ł  III

Władze gminy

§ 9

1.  Wspólnota samorządowa podejmuje rozstrzygnięcia bezpośrednio w powszechnym głosowaniu wyborczym i w referendum, a także pośrednio poprzez organy gminy.

2.  Zasady i tryb postępowania przy przeprowadzaniu wyborów do Rad Gminy określa odrębna ustawa.

3.  Organami gminy są Rada Gminy, zwana dalej Radą i Zarząd Gminy, zwany dalej Zarządem.

§ 10

1.  Referendum może być przeprowadzone w każdej sprawie ważnej dla gminy.

2.  W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne oraz odwołania Rady przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum gminnego.

3.  Referendum przeprowadza się na wniosek 10% mieszkańców uprawnionych do głosowania lub z inicjatywy Rady, za wyjątkiem referendum w sprawie odwołania Rady przed upływem kadencji.

4.  Referendum jest ważne, jeżeli wzięło w nim udział co najmniej 30% uprawnionych do głosowania.

5.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie do trybu przeprowadzania referendum stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.

§ 11

1.  Uchwały organów gminy zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym przez podniesienie ręki, w obecności co najmniej połowy składu organu, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

2.  W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego organu, jeżeli prowadzi obrady pod nieobecność przewodniczącego.

3.  Rada przeprowadza tajne głosowanie na wniosek radnych w liczbie co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady.

§ 12

Organem stanowiącym i kontrolnym w gminie jest Rada, do której należy rozstrzyganie we wszystkich sprawach publicznych, mających na celu zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej.

§ 13

1.         Ustawowy skład Rady wynosi 18 radnych.

2.         Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyboru.

§ 14

1.         Do wyłącznej właściwości Rady należy:

a) uchwalanie statutu gminy oraz jego zmian,

b) wybór i odwołanie Zarządu, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

c)  powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy, na wniosek przewodniczącego Zarządu,

d) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania lub nieudzielania Zarządowi absolutoriom z tego tytułu,

e) uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

f)   uchwalanie programów gospodarczych,

g) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych gminy oraz zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

h)  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

i)   podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

·        określania zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawienia lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad Zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą Rady,

·        emitowania obligacji oraz określanie zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Zarząd,

·        zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

·        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Zarząd w roku budżetowym,

·        zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez Radę,

·        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

·        określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez Zarząd,

·        tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

·        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez Zarząd w roku budżetowym,

j)   określanie wysokości sumy, do której Zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

k)  podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy o samorządzie terytorialnym,

l)   podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

ł)   podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

m)   nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

n)  powoływanie komisji dyscyplinarnych I i II stopnia,

o) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania rozstrzygnięć nadzorczych dotyczących uchwał Rady,

p) stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji Rady.

2.  Rada nie może przenosić swych wyłącznych kompetencji na żaden inny organ.

§ 15

1.  Pracami Rady kieruje przewodniczący.

2.  W przypadku jego nieobecności zadania przewodniczącego wykonuje właściwy, kolejny wiceprzewodniczący.

3.  Przewodniczący oraz pierwszy i drugi wiceprzewodniczący Rady wybierani są przez Radę spośród radnych, na pierwszej sesji po wyborze Rady nowej kadencji.

4.  Wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących dokonuje Rada, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

5.  Odwołanie przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady następuje na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady w trybie określonym w ust. 4.

§ 16

Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia zbiorczych wyborów dla całego kraju.

§ 17

Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności właściwy wiceprzewodniczący, w szczególności:

          zwołuje sesje Rady,

          przewodniczy obradom,

          sprawuje policję sesyjną,

   kieruje obsługą kancelaryjną,

   zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał,

   podpisuje uchwały Rady,

   reprezentuje Radę na zewnątrz,

   czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

§ 18

W przypadku wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub jednego z wiceprzewodniczących Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.

§ 19

1.  Rada obraduje na sesjach zwoływanych w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2.  O sesji Rady należy zawiadomić pisemnie wszystkich członków Rady co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, wskazując miejsce, dzień i godzinę oraz proponowany porządek obrad, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 5.

3.  Zawiadomienie o sesji powinno być również podawane do wiadomości publicznej.

4.  Terminy dalszych posiedzeń w ramach jednej sesji ustala przewodniczący i zawiadamia o tym ustnie na posiedzeniu.

5.  Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady – przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję określając dzień jej odbycia przypadający w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku. Każdy z radnych musi być o tym skutecznie zawiadomiony.

§ 20

Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi, uchwały cyframi rzymskimi i arabskimi, przy czym numer stanowiący cyfrę rzymską informuje o numerze sesji, zaś numer zapisany cyframi arabskimi informuje o numerze uchwały i roku jej podjęcia.

§ 21

1.  Rada określając przedmiot działania oraz skład osobowy, powołuje w drodze uchwały następujące stałe komisje:

a) Rewizyjną,

b) Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów,

c)  Rolnictwa i Ochrony Środowiska,

d) Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej.

2.  Radny może być członkiem każdej komisji, z wyjątkiem określonym w § 21.

3.  W przypadku zgłoszeń radnych w ilości przewyższającej ilościowy skład komisji albo z innych uzasadnionych względów organizacyjnych, Rada może ograniczyć prawo radnego do udziału w pracach tej komisji.

4.  Ograniczając prawo radnego w sytuacji, o której mowa w ust. 3, Rada kieruje się następującymi zasadami:

·        nie można ograniczyć prawa radnego, jeżeli jest to jedyna komisja do której zgłosił akces,

·        radny nie powinien należeć do więcej niż dwóch komisji.

5.  W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźnie komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

6.  W skład komisji stałych jak i doraźnych, za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej, mogą wchodzić osoby spoza Rady w liczbie nieprzekraczającej połowy składu komisji.

§ 22

1.  W celu kontrolowania działalności Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a w szczególności: Urzędu Gminy, gminnych jednostek budżetowych, gminnych zakładów budżetowych, przedsiębiorstw komunalnych, jednostek pomocniczych gminy, Rada powołuje stałą Komisję Rewizyjną.

2.  W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą wyłącznie radni.

3.  Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być radny będący:

   członkiem Zarządu,

   przewodniczącym lub wiceprzewodniczącym Rady,

   pracownikiem gminnej jednostki organizacyjnej.

4.  Mandat członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku, o którym mowa w ust. 3.

5.  Do zadań Komisji Rewizyjnej należy art. 18a ust. 3:

a) opiniowanie wykonania budżetu gminy, po zapoznaniu się z oceną Komisji Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów,

b) wnioskowanie do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

c)  badanie i ocena na zlecenie Rady materiałów z kontroli Zarządu lub gminnych jednostek organizacyjnych dokonanych przez inne podmioty kontroli,

d) opiniowanie wniosków o odwołanie Zarządu z wyjątkiem wójta, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium oraz o odwołanie wójta. Opinie wraz z uzasadnieniem komisja przedkłada przewodniczącemu Rady w terminie 14 dni od zakończenia sesji Rady, na której złożono wniosek o odwołanie Zarządu lub wójta,

e) opiniowanie zamiaru organu gminy powierzenia radnemu wykonania pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo udzielenia zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym przepisami o zamówieniach publicznych,

f)   inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli,

g/  wnioskowanie do Rady o przeprowadzenia kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, NIK lub przez inne organy kontroli.

§ 23

1.  Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku. Plan musi zawierać co najmniej terminy odbywania posiedzeń oraz terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej.

2.  Rada w formie uchwały może nakazać komisji:

a) rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli,

b) niepodejmowanie kontroli,

c)  przerwanie kontroli,

d) przeprowadzenie kontroli kompleksowej nieobjętej zatwierdzonym planem pracy komisji lub innej kontroli.

§ 24

1.  Komisja Rewizyjna składa Radzie, w terminie do dnia 31 marca każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności w roku poprzednim.

2.  Sprawozdanie powinno zawierać:

a) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli,

b)  wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli,

c)  wykaz uchwał podjętych przez komisję,

d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty,

e) ocenę wykonania budżetu gminy za rok ubiegły.

3.  Poza przypadkiem określonym w ust. 1, komisja składa sprawozdanie ze swej działalności także na wniosek Rady określający przedmiot i termin złożenia sprawozdania.

§ 25

1.  Komisja Rewizyjna przeprowadza na zlecenie Rady Gminy kontrole, których celem jest sprawdzenie wywiązywania się kontrolowanych z obowiązków wynikających z przepisów prawnych, a w szczególności zbadania gospodarki finansowej, stosując kryterium legalności, gospodarności, rzetelności i celowości.

2.  Kontrola przeprowadzana jest na podstawie uchwały Rady i pisemnego upoważnienia wydanego przez przewodniczącego Rady, określającego podmiot, zakres i osoby upoważnione do jej przeprowadzenia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych kontrole zlecić może przewodniczący Rady, informując o tym radnych na najbliższej sesji, celem zatwierdzenia i podjęcia stosownej uchwały.

3.  Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego.

4.  Kontrolujący w zakresie wynikającym ze stosownej uchwały Rady są w szczególności upoważnieni do:

a) wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy,

b) żądania okazania majątku Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy podlegającego kontroli oraz dokonanie jego oględzin,

c)  żądania udostępnienia akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz dokonania z nich odpisów, wyciągów i notatek.

5.  Kontrolujący mogą zażądać wydania za pokwitowaniem akt, księgi, dokumentów, o których mowa w ust. 4 lit. c.

6.  Kierownik kontrolowanego podmiotu, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego podmiotu lub pracownik, są zobowiązani zapewnić warunki i środki niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić wykonanie czynności, o których mowa w ust. 4 i 5.

7.  Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dostarczyć kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub osobie upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego podmiotu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli oraz dowodów osobistych.

8.  W razie nieobecności osób wymienionych w ust. 7 upoważnienie oraz dowody osobiste okazywane są pracownikowi lub osobie czynnej w miejscu wszczęcia kontroli.

9.  Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.

§ 26

Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady lub też po podjęciu stosownych uchwał przez zainteresowane komisje współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich przedmiotu działania.

§ 27

1.  Przebieg kontroli kontrolujący dokumentuje w protokole.

2.  Protokół kontroli zawiera:

a) wskazania kontrolowanego,

b) wskazania osób kontrolujących,

c)  określenie przedmiotu i zakresu kontroli,

d) opis dokonanych ustaleń,

e) przedstawienie dowodów,

f)   pouczenie o prawie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń.

3.  Protokół sporządzany jest w ciągu 7 dni od daty zakończonej kontroli w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu kontrolujący doręcza kontrolowanemu.

4.  Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia złożyć na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zastrzeżenia lub wyjaśnienie, wskazując równocześnie stosowne wnioski dowodowe.

5.  Drugi egzemplarz protokołu wraz z wyjaśnieniami kontrolowanego przewodniczący Komisji Rewizyjnej doręcza przewodniczącemu Rady celem jego przedstawienia na najbliższej sesji Rady.

6.  Wyniki kontroli wraz z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobiegania im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem kontroli komisji, przewodniczący Rady przedkłada Radzie.

§ 28

Obsługę Rady i jej organów zapewnia Urząd Gminy.

§ 29

1.  Organem wykonawczym gminy jest Zarząd, składający się z 5 osób.

2.  W skład Zarządu wchodzą: wójt, który jest jednocześnie przewodniczącym Zarządu, zastępca wójta oraz 3 członków Zarządu.

§ 30

1.  Zasady oraz tryb wyboru i odwołania Zarządu określa ustawa oraz niniejszy statut.

  2. Wójt jest wybierany bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady w głosowaniu tajnym.

  3. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie otrzymał ustawowo wymaganej liczby głosów, wybory są powtarzane.

  4. Rada wybiera zastępcę wójta oraz pozostałych członków Zarządu na wniosek wójta zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

  5. Jeżeli Rada nie dokona wyboru Zarządu w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

  6. Członkostwa Zarządu nie można łączyć z zatrudnieniem w administracji rządowej.

  7. Rada może odwołać Zarząd, z wyjątkiem wójta, z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium jedynie na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady. Wniosek wymaga formy pisemnej i uzasadnienia oraz podlega zaopiniowaniu przez stałą komisję Rady właściwą ze względu na przedmiot zarzutów stanowiących uzasadnienie wniosku o odwołanie oraz Komisję Rewizyjną. Odwołanie następuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

  8. Rada może odwołać wójta większością 2/3 głosów ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym na zasadach i w trybie określonym w ust. 7. Odwołanie wójta jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu.

  9. Rada może na wniosek wójta odwołać poszczególnych członków Zarządu w przypadku negatywnej oceny wykonywania przez nich zadań określonych w statucie gminy, ustawach i aktach wydanych na podstawie upoważnień ustawy.

       Odwołanie następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady, w głosowaniu tajnym.

10. Jeżeli wniosek o odwołanie Zarządu albo wójta nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego głosowania, z zachowaniem trybu przewidzianego w ust. 7 i 8.

11. W razie odwołania Zarządu w związku z nieudzieleniem absolutorium lub z przyczyn, o których mowa w ust. 7 i 8 Rada wybiera w ciągu miesiąca nowy Zarząd na zasadach określonych
w ust. 1–6.

12. Do czasu wyboru nowego Zarządu obowiązki Zarządu wykonuje dotychczasowy Zarząd.

13. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Rada podejmuje uchwałę o przyjęciu rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka Zarządu zwykłą większością głosów, nie później niż w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia rezygnacji.

14. Niepodjęcie przez Radę uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 13,  jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym powinna być podjęta uchwała.

15. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka Zarządu niebędącego jego przewodniczącym, wójt obowiązany jest najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 14, przedstawić Radzie nową kandydaturę na członka Zarządu.

§ 31

1.  Wójt i zastępca wójta są pracownikami samorządowymi, zatrudnionymi na podstawie wyboru dokonanego przez Radę.

2.  Rada, odrębną  uchwałą, określa warunki płacy dla wójta gminy. Wójt określa wynagrodzenie dla zastępcy wójta.

3.  Pozostali nieetatowi członkowie Zarządu otrzymują zryczałtowaną dietę w wysokości określonej przez Radę.

§ 32

Zarząd wykonuje uchwały Rady i realizuje zadania gminy określone w ustawach, porozumieniach zawartych z organami administracji rządowej, porozumieniach komunalnych i umowach zawartych z innymi podmiotami.

§ 33

1.  Zarząd wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Gminy, którego kierownikiem jest wójt.

2.  Organizację i funkcjonowanie Urzędu Gminy określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Radę na wniosek Zarządu.

3.  Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z zastrzeżeniem § 33 pkt 11.

§ 34

Do zadań Zarządu należy w szczególności:

  1) opracowanie i przedstawienie Radzie wszystkich spraw, o których stanowi Rada, oraz przygotowanie projektów uchwał w tych sprawach,

  2) przedkładanie wniosków o zwołanie sesji Rady,

  3) wykonywanie uchwał Rady,

  4) określanie sposobu wykonywania uchwał,

  5) ustalanie planu wykonania budżetu, informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu i wykorzystaniu środków budżetowych, kierunkach polityki społeczno-gospodarczej,

  6) gospodarowanie mieniem komunalnym,

  7) zaciąganie zobowiązań w celu wykonania uchwał Rady i swych ustawowych kompetencji, do wysokości ustalonej przez Radę,

  8) przedkładanie Radzie sprawozdań z wykonania budżetu gminy oraz sprawozdań z działalności Zarządu,

  9) rozstrzyganie o wystąpieniu na drogę sądową w sprawach związanych z gospodarowaniem mieniem komunalnym,

10) podejmowanie uchwał w przedmiocie zaskarżania do Naczelnego Sądu Administracyjnego rozstrzygnięć nadzorczych, dotyczących uchwał Zarządu,

11) podejmowanie uchwał w sprawie zatrudniania i zwalniania kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

12) udzielanie pełnomocnictw do zarządzania mieniem gminnych jednostek organizacyjnych, a nadto udzielanie zgody na dokonywanie przez kierowników tych jednostek czynności przekraczających zakres pełnomocnictwa,

13) określenie zakresu spraw, których wykonanie wójt może powierzyć sekretarzowi gminy do wykonania w jego imieniu,

14) wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustaw i porozumień zawartych przez gminę, o ile z przepisów szczególnych nie wynika uprawnienie dla innego organu gminy,

15) opracowywanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy i projektów zmian tego regulaminu,

16) zatwierdzenie czynności wójta podjętych w trybie art. 32 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym.

§ 35

1.  W posiedzeniach Zarządu udział biorą jego członkowie oraz bez prawa głosowania, skarbnik i sekretarz gminy.

2.  Zarząd może postanowić o zaproszeniu na swe posiedzenia innych osób, niż wymienione w ust. 1.

3.  Zarząd obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.

4.  O godzinie i miejscu posiedzenia Zarządu przewodniczący powiadamia jego członków najpóźniej na 5 dni przed terminem posiedzenia.

5.  Posiedzeniom Zarządu przewodniczy wójt, a w ra-zie jego nieobecności zastępca wójta.

6.  Zarząd rozstrzyga sprawy kolegialnie w formie uchwał, decyzji, w obecności co najmniej trzech członków Zarządu gminy, zwykłą większością głosów, chyba że przepis ustawy stanowi inaczej.

     W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.

§ 36

1.  W sprawach podlegających kolegialnym rozstrzygnięciom Zarządu, każdy jego członek głosuje według własnego przekonania.

2.  Rozstrzygnięcia Zarządu wydane w formie uchwał podpisują wszyscy jego członkowie obecni przy podejmowaniu rozstrzygnięcia.

3.  Decyzje wydawane przez Zarząd Gminy w sprawach z zakresu administracji publicznej podpisuje wójt. W decyzji wymienia się imię i nazwisko członków Zarządu, którzy brali udział w wydaniu decyzji.

4.  W przypadku odmowy złożenia podpisu pod tekstem rozstrzygnięcia przez któregokolwiek z członków Zarządu obecnych na posiedzeniu, członek ten zobowiązany jest do przedstawienia niezwłocznie na piśmie motywów odmowy złożenia podpisu.

§ 37

W sprawach niezwiązanych z kolegialnym podejmowaniem rozstrzygnięć nieetatowi członkowie Zarządu działają na podstawie i w zakresie upoważnień udzielanych im przez wójta.

§ 38

1.  Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składają dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik upoważniony przez Zarząd, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 i 3.

2.  Wójt może zostać upoważniony przez Zarząd do składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności gminy.

3.  Czynność prawna, która może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, wymaga dla swojej skuteczności kontrasygnaty skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 39

Wójt organizuje pracę Zarządu, kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

§ 40

1.  Majątek gminy, służący zaspokojeniu zbiorowych potrzeb wspólnoty, może być zarządzany przez jednostki organizacyjne i podmioty określone w § 6.

2.  Zasady zarządzania, o jakim mowa w ust. 1, określa Rada w drodze odrębnych uchwał.

3.  Statuty tych jednostek organizacyjnych ustala Rada w formie odrębnych uchwał.

R o z d z i a ł  IV

Jednostki pomocnicze gminy

§ 41

1.  W gminie tworzy się sołectwa jako jednostki pomocnicze.

2.  Utworzenie jednostki pomocniczej następuje w drodze uchwały Rady, poprzedzonej następującym postępowaniem:

a) inicjatywa utworzenia sołectwa należy do 10 mieszkańców obszaru, który ta jednostka ma obejmować, lub organu gminy,

b) projekt granic sołectwa sporządza Zarząd w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki,

c)  po uzgodnieniu, o którym mowa powyżej, Zarząd przeprowadza konsultacje z mieszkańcami w ramach działań organu uchwałodawczego jednostki pomocniczej,

d) przebieg granic sołectwa powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.

§ 42

Uchwała w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej powinna określać: jej obszar, granice, siedzibę władz, nazwę, sposób opublikowania uchwały i datę jej wejścia w życie.

§ 43

Do łączenia, podziału oraz znoszenia sołectw stosuje się odpowiednio przepisy statutu dotyczące ich tworzenia.

§ 44

Wykaz sołectw stanowi załącznik nr 2 do statutu.

§ 45

1.  Rada niezwłocznie po utworzeniu jednostki pomocniczej uchwala jej statut.

2.  Statut jednostki pomocniczej określa organizację i zakres jej działania, a w szczególności:

a) organy i zakres ich kompetencji,

b) zadania sołectwa,

c)  zasady przekazywania środków budżetowych,

d) zasady przekazywania sołectwu mienia komunalnego,

e) sposób zarządzania mieniem komunalnym i rozporządzania dochodami z tego źródła,

f)   szczegółowe uprawnienia do prowadzenia gospodarki finansowej,

g) zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez organy sołectwa względem mienia oddanego mu do korzystania,

h)  zasady oraz tryb wyboru i odwołania sołtysa i rady sołeckiej,

i)   zasady kontroli jednostek pomocniczych przez organ gminy.

§ 46

1.  Statut jednostki pomocniczej może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu (np. osady).

2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1‚ statut określa zasady zarządzania i korzystania z mienia komunalnego oraz rozporządzania dochodami z tego źródła przez jednostkę niższego rzędu, a także zakres czynności dokonywanych samodzielnie przez tę jednostkę w ramach przysługującego jej mienia.

3.  Do powołania jednostki niższego rzędu stosuje się postępowanie określone w § 40. Z tym, że z inicjatywą w tej sprawie może także występować właściwy sołtys po uzyskaniu opinii rady sołeckiej.

§ 47

1.  Jednostki pomocnicze gminy prowadzą swą gospodarkę finansową w ramach budżetu gminy.

2.  Budżet  gminy  obejmuje  ogół  dochodów  gminy, realizowanych przez jednostki pomocnicze, jak ogół wydatków dokonywanych przez jednostki pomocnicze.

3.  W ramach dochodów, o jakich mowa w ust. 2‚ jednostki pomocnicze gminy obowiązane są przestrzegać zasad gospodarki finansowej gminy obowiązujących jednostki budżetowe gminy.

4.  W ramach wydatków, o jakich mowa w ust. 2‚ jednostki pomocnicze gminy są uprawnione do:

a) otwierania konta bankowego,

b) dokonywania operacji na koncie bankowym do wysokości ulokowanych tam środków finansowych.

5.  Operacje, o jakich mowa w ust. 4 pkt b, wymagają każdorazowo pisemnego uzasadnienia.

6.  Organ uchwałodawczy jednostki pomocniczej składa sprawozdanie z działalności finansowej jednostki skarbnikowi gminy, w okresach półrocznych oraz na każdorazowe żądanie skarbnika gminy lub osoby przez niego upoważnionej.

§ 48

Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje skarbnik gminy oraz inne uprawnione podmioty i przedkłada informację w tym zakresie Zarządowi.

§ 49

1.  Sołtys jako przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć bez prawa głosowania w pracach Rady.

2.  Sołtysowi za udział naradzie sołtysów przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej na zasadach określonych przez Radę odrębną uchwałą.

3.  Rada może ustanowić zasady, na jakich sołtysowi za udział w sesji Rady będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

R o z d z i a ł  V

Radni

§ 50

1.  Radny reprezentuje wszystkich wyborców i utrzymuje stałą więź z mieszkańcami gminy i ich organizacjami poprzez:

·        przyjmowanie postulatów, wniosków i skarg wyborców, informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy;

·        informowanie wyborców o swej działalności w Radzie; konsultowanie materiałów, spraw i projektów uchwał Rady; upowszechnianie uchwał i przedsięwzięć Rady oraz mobilizowanie mieszkańców do ich realizacji.

2.  Kierując się celem określonym powyżej radny powinien:

a) co najmniej 2 razy w roku spotkać się w swoim okręgu wyborczym z wyborcami,

b) uczestniczyć w zebraniach organizacji samorządowych, społecznych, politycznych i zawodowych, na ich zaproszenie.

§ 51

1.  Radny składa na pierwszej sesji po wyborach Rady Gminy następujące ślubowanie:

     Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesami gminy i jej mieszkańców, godnie i rzetelnie reprezentować swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy oraz nie szczędzić sił dla wykonania zadań gminy.

2.  Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo: Ślubuję.

3.  Radny nieobecny na pierwszej sesji Rady składa ślubowanie na najbliższej sesji, w której uczestniczy.

4. Z chwilą złożenia ślubowania, radny nabywa swoje ustawowe uprawnienia.

§ 52

1.  Radny jest obowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów oraz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

2.  Tryb pracy Rady oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał zawiera regulamin Rady Gminy Marcinowice, stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego statutu.

§ 53

1.  Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej, udziału w głosowaniu na sesjach Rady i występowania z wnioskami, interpelacjami oraz zapytaniami.

2.  W celu usprawnienia swojej pracy, radni mogą tworzy kluby, działające według następujących zasad:

a) kluby łączą radnych o wspólnych celach działania,

b) kluby powinny liczyć co najmniej 5 radnych,

c)  można należeć tylko do jednego klubu,

d)  powstanie klubu następuje z chwilą doręczenia przewodniczącemu powiadomienia wraz z listą członków klubu i oświadczeniami o ich przystąpieniu do klubu,

e) przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów,

f)   przewodniczący klubu reprezentuje klub na zewnątrz,

g) działalność klubu nie może ograniczać uprawnień poszczególnych radnych, zagwarantowanych w ustawach i niniejszym statucie.

3.  Radny ma dostęp do wszystkich dokumentów dotyczących realizacji przez gminę jej zadań, z wyłączeniem tych objętych tajemnicą państwową i służbową oraz objętych ochroną dóbr osobistych.

4.  Radny ma prawo do udziału w posiedzeniu Zarządu Gminy bez prawa głosowania i bez diety.

§ 54

1.  Radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.

2.  Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody Rady, której jest członkiem. Rada odmówi zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

3.  Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej, w celu umożliwienia wykonywania jego obowiązków.

4.  Radnym przysługuje dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach ustalonych przez Radę odrębną uchwałą.

5.  Przepisy ust. 4 stosuje się odpowiednio do członków komisji spoza Rady.

§ 55

1.  Osoba zatrudniona w Urzędzie Gminy lub jako kierownik gminnej jednostki organizacyjnej, będąca lub zostająca radnym, zobowiązana jest złożyć wniosek o urlop bezpłatny.

2.  Niezłożenie przez radnego powyższego wniosku lub nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu.

3.  Przepisy powyższe nie dotyczą wójta.

4.  Organ gminy zamierzający powierzyć radnemu wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej albo zamierzający udzielić zamówienia publicznego w zakresie nieobjętym przepisami o zamówieniach publicznych obowiązany jest zasięgnąć opinii Komisji Rewizyjnej.

5.  Pkt 1 i 2 stosuje się do tych radnych Rady Gminy Marcinowice, która zostanie wybrana po dniu 8 sierpnia 1996 r.

§ 56

Wygaśnięcie mandatu radnego następuje z przyczyn i w trybie określonym w ustawie ordynacja wyborcza do rad gmin.

R o z d z i a ł  VI

Pracownicy samorządowi

§ 57

Status prawny pracowników samorządowych gminy określa ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. Nr 16 z 1996 r., poz. 74 z poźn. zm.) oraz ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 z 1990 r., poz. 124 z późn. zm.).

§ 58

Wójt i zastępca wójta są pracownikami samorządowymi, którzy są zatrudnieni na podstawie wyboru dokonanego uchwałą Rady Gminy. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do wójta wykonuje w imieniu Rady Gminy jej przewodniczący. W stosunku do zastępcy wójta – wójt (przewodniczący Zarządu Gminy).

§ 59

1.  Sekretarz gminy i skarbnik zatrudnieni są na podstawie powołania.

2.  Sekretarza i skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) powołuje i odwołuje Rada Gminy na wniosek wójta.

3.  Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wykonuje wobec tych osób wójt – przewodniczący Zarządu.

§ 60

Inne niż wymienione w § 58–59 osoby są zatrudnione w Urzędzie Gminy na podstawie umowy o pracę.

R o z d z i a ł  VII

Przepisy gminne

§ 61

1.  Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia przepisów powszechnie obowiązujących na obszarze gminy, zwanych dalej przepisami gminnymi.

2.  Organy gminy mogą wydawać przepisy gminne w zakresie:

1) wewnętrznego ustroju gminy,

2) organizacji urzędów i instytucji gminnych,

3) zasad zarządu mieniem gminy,

4) zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

3.  W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie obowiązujących Rada może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

4.  Przepisy gminne ustanawia Rada w formie uchwały.

5.  W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Zarząd w formie zarządzenia, które podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady. Traci on moc w razie odmowy zatwierdzenia bądź nieprzedstawienia do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

§ 62

1.  Przepisy gminne ogłasza się przez rozplakatowanie obwieszczeń w miejscach publicznych lub w inny sposób miejscowo przyjęty, a także przez ogłoszenie w lokalnej prasie, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

2.  Przepisy gminne wchodzą w życie z dniem ogłoszenia, o ile nie przewidują wyraźnie terminu późniejszego.

R o z d z i a ł  VIII

Postanowienia końcowe

§ 63

1.  Statut podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie obwieszczeń oraz przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

2.  Statut wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

§ 64

Uchwalenie statutu i zmian do statutu następuje zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady.

§ 65

1.  Integralną część statutu stanowią następujące załączniki:

1) Mapa obszaru gminy z zaznaczeniem granic sołectw,

2) Wykaz sołectw gminy Marcinowice,

3) Wykaz gminnych jednostek budżetowych,

4) Wykaz gminnych instytucji kultury,

5) Wykaz spółek z udziałem gminy,

6) Regulamin pracy Rady Gminy,

2.  Odrębnymi uchwałami Rada ustali:

1) Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Marcinowicach

2) Zasady gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne gminy Marcinowice.

 


 

 

 

Załącznik nr 1 do statutu gminy Marcinowice (poz. 528)

 


 

 

Załącznik nr 2 do statutu gminy Marcinowice (poz. 528)

 

 

Wykaz sołectw

gminy Marcinowice

 

 

                                                                                                            1. Biała                                                                                                                  11. Stefanowice

                                                                                                            2. Chwałków                                                                                              12. Strzelce

                                                                                                            3. Gruszów                                                                                    13. Szczepanów

                                                                                                            4. Gola                                                                                                                   14. Śmiałowice

                                                                                                            5. Klecin                                                                                                     15. Tąpadła

                                                                                                            6. Krasków                                                                                    16. Tworzyjanów

                                                                                                            7. Kątki                                                                                                      17. Wiry

                                                                                                            8. Marcinowice                                                                             18. Wirki

                                                                                                            9. Mysłaków                                                                                              19. Zebrzydów

                                                                                                          10. Sady

 

 

 

Załącznik nr 3 do statutu gminy Marcinowice (poz. 528)

 

 

Wykaz gminnych jednostek budżetowych

 

 

                                                                                                                        1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Marcinowicach

                                                                                                                        2. Zespół Obsługi Szkół w Marcinowicach

                                                                                                                        3. Szkoła Podstawowa w Białej

                                                                                                                        4. Szkoła Podstawowa w Mysłakowie

                                                                                                                        5. Szkoła Podstawowa w Wirach

                                                                                                                        6. Szkoła Podstawowa w Strzelcach

                                                                                                                        7. Szkoła Podstawowa w Zebrzydowie

                                                                                                                        8. Szkoła Podstawowa w Marcinowicach

                                                                                                                        9. Publiczne Gimnazjum w Marcinowicach

 

 

 

 

Załącznik nr 4 do statutu gminy Marcinowice (poz. 528)

 

 

Wykaz gminnych jednostek kultury

 

 

                                                                                                                        1. Gminny Ośrodek Kultury w Marcinowicach

                                                                                                                        2. Gminna Biblioteka Publiczna w Marcinowicach

 

 

 

 

Załącznik nr 5 do statutu gminy Marcinowice (poz. 528)

 

 

Wykaz spółek z udziałem gminy

 

 

                                                                       1. Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Spółka z o.o. w Marcinowicach

 

Załącznik nr 6 do statutu gminy Marcinowice (poz. 528)

 

 

REGULAMIN PRACY

RADY GMINY

MARCINOWICE

 

 


R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy organów gminy określa statut gminy.

§ 2

Regulamin określa tryb działania Rady Gminy w Marcinowicach, zwanej dalej Radą, oraz sposób obradowania na sesjach i podejmowania uchwał przez Radę.

R o z d z i a ł  II

Sesje Rady

§ 3

Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji określone w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w innych ustawach i przepisach  wydanych na podstawie ustaw.

§ 4

W ciągu 3 miesięcy od rozpoczęcia kadencji Rada uchwała ramowy program działania na całą kadencję, określając w nim główne kierunki pracy i sposoby realizacji zadań.

§ 5

W sesjach Rady i posiedzeniach poszczególnych komisji mogą uczestniczyć bez prawa głosowania: wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, pracownicy wyznaczeni przez wójta do referowania spraw i udzielania wyjaśnień, a także przedstawiciele instytucji, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad, zaproszeni przez przewodniczącego Rady oraz członkowie komisji spoza Rady.

§ 6

Jeżeli Rada nie postanowi inaczej, sesje Rady są jawne i dostępne dla publiczności.

§ 7

1.  Jeżeli przedmiotem sesji mają być sprawy stanowiące z mocy przepisów szczególnych tajemnicę państwową lub służbową, jawność sesji zostaje wyłączona i Rada obraduje przy drzwiach zamkniętych. Wyłączenie jawności sesji oznacza, że podczas obrad mogą być obecne tylko osoby zaproszone do udziału w sesji.

2.  Poza przypadkami określonymi w ust. 1 Rada na wniosek co najmniej 1/4 radnych obecnych na sesji może postanowić, iż ze względu na dobro sprawy cała sesja lub obrady nad poszczególnymi punktami porządku obrad odbędą się przy drzwiach zamkniętych.

§ 8

Projekt porządku obrad sesji ustała przewodniczący z wiceprzewodniczącymi Rady w porozumieniu z Zarządem Gminy.

R o z d z i a ł  III

Zasady obradowania na sesjach

§ 9

Rada może obradować w obecności co najmniej połowy składu Rady (quorum), chyba, że ustawa stanowi inaczej.

§ 10

1.  Sesję otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady, a w przypadku Jego nieobecności wiceprzewodniczący.

2.  Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram sesję Rady Gminy w Marcinowicach”.

3.  Po otwarciu sesji, przewodniczący stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji. W protokole odnotowuje się przyczyny, dla których sesja się nie odbyła.

4.  W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie obrad, przewodniczący podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, wyznaczając nowy termin posiedzenia tej samej sesji. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, odnotowuje się w protokole sesji.

§ 11

1.  Po stwierdzeniu quorum przewodniczący przedstawia do uchwalenia projekt porządku obrad.

2.  Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić każdy radny oraz Zarząd.

3.  W porządku obrad sesji między innymi przewiduje się:

1) przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

2) przyjęcie sprawozdania z działalności Zarządu w okresie od ostatniej sesji,

3) zgłaszanie interpelacji, zapytań oraz wniosków radnych i komisji.

§ 12

1.  Przewodniczący prowadzi obrady według uchwalonego porządku.

2.  Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w szczególnych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością. Dotyczy to wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności:

1) sprawdzenie quorum,

2) zdjęcie określonego tematu z porządku obrad,

3) zakończenie dyskusji,

4) zamknięcie listy mówców,

5) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów,

6) tajnego głosowania,

7) przeliczanie głosów,

8) ogłoszenie przerwy w obradach sesji.

3.  Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie i Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

4.  Wszystkie wnioski podlegają odnotowaniu przez komisję wniosków, w skład której wchodzą: pierwszy i drugi wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz przewodniczący Komisji Rewizyjnej. Po zakończeniu dyskusji komisja przedstawia wnioski, które podlegają głosowaniu. Przepisów ust. 2 nie stosuje się.

§ 13

1.  Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2.  W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu radny wyraźnie odbiega od przedmiotu obrad lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go: „Proszę na temat”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos.

3.  Jeżeli treść lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w oczywisty sposób zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji – przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie przynosi skutku, może odebrać mu głos fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

4.  Każdy z radnych, członków komisji spoza Rady oraz członków Zarządu może zabierać głos trzykrotnie przy danym punkcie porządku obrad, a w przypadku zaproszonych gości jednokrotnie, przy czym limit czasu wystąpienia nie może przekroczyć 5 minut.

5.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach limit czasu wystąpienia może być przedłużony na wniosek radnego.

6.  Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady występujących na sesji.

§ 14

1.  Przewodniczący udziela głosu osobom spośród zaproszonych gości po uprzednim zgłoszeniu przez radnego udzielenia głosu takiej osobie.

2.  Fakt ten należy traktować jako wykorzystanie przez radnego limitu przysługujących mu głosów.

3.  Przewodniczący może nakazać opuszczenie obrad osobom, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

4.  Przewodniczący ma prawo przerwać obrady sesji, jeżeli zachodzą okoliczności wskazujące na niemożność prowadzenia dalszych obrad, o terminie wznowienia obrad powiadamia ustnie.

§ 15

1.  Po wyczerpaniu porządku obrad przewodniczący kończy sesję, wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Gminy w Marcinowicach”. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

2.  Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 16

1.  Z każdej sesji Rady sporządza się protokół obrad, który powinien zawierać:

a) numer, datę i miejsce posiedzenia oraz numery uchwał,

b) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

c)  nazwiska nieobecnych członków Rady i Zarządu oraz nazwiska osób delegowanych na posiedzenia z urzędu,

d) stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji,

e) zatwierdzony porządek obrad,

f)   przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz tekst zgłoszonych i uchwalonych wniosków,

g) podpis przewodniczącego i protokolanta.

2.  Protokół z danej sesji zostaje przyjęty na następnej sesji.

R o z d z i a ł  IV

Tryb podejmowania uchwał Rady

§ 17

1.  Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach, podejmując uchwały.

2.  Uchwały są odrębnymi dokumentami, z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji.

§ 18

Rada podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 19

1.  Zwykła większość głosów jest to większość głosów „za” przewyższająca co najmniej o jeden głos liczbę oddanych głosów „przeciw”.

2.  Bezwzględna większość głosów jest to liczba głosów „za” większa od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów („przeciw” i „wstrzymujących się”). Przy parzystej liczbie głosów stosuje się regułę „50% + 1 głos”. Przy nieparzystej jest to pierwsza liczba naturalna przewyższająca połowę liczby ważnie oddanych głosów.

§ 20

1.  W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano „za”, „ przeciw” oraz „wstrzymujące się”.

2.  W głosowaniu tajnym radni głosują na kartkach. Za głosy ważne uznaje się te, które oddano w sposób każdorazowo określony i na kartkach ustalonych dla danego głosowania.

§ 21

1.  Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad osobiście lub przy pomocy wyznaczonych przez niego osób.

2.  Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna powołana na sesji spośród radnych w liczbie co najmniej 3 osób. Komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania.

3.  Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje protokół z wynikami głosowania.

§ 22

1.  Projekty uchwał Zarząd przekazuje przewodniczącemu Rady w celu umieszczenia ich w porządku obrad Rady.

2.  Za przygotowanie projektu uchwały pod względem formalno-prawnym, merytorycznym i techniki legislacyjnej odpowiada Zarząd.

§ 23

1.  Uchwała powinna zawierać:

   datę i tytuł,

   podstawę prawną,

   określenie zadań oraz w miarę możliwości środków na ich realizację,

   określenie organów odpowiedzialnych za wykonanie uchwały,

   przepisy przejściowe i derogacyjne,

   termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualny czas jej obowiązywania,

   uzasadnienie prawne i merytoryczne.

2.  Uchwały opatruje się: numerem sesji (cyfry rzymskie), następnie numerem uchwały (cyfry  arabskie) wg kolejności jej podjęcia i dwoma ostatnimi cyframi roku.

3.  Uchwały podpisuje przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący Rady.

4.  Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje w odrębnym rejestrze, kopie uchwał wraz z protokołem z sesji.

5.  Wójt obowiązany jest do przedstawienia wojewodzie uchwał Rady w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia.

6.  Uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu oraz inne uchwały objęte zakresem nadzoru RIO wójt jest obowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od daty ich podjęcia.

7.  Uchwały przekazuje się Zarządowi do realizacji.

R o z d z i a ł  V

Komisje Rady

§ 24

1.  Do pomocy w wykonywaniu zadań Rada powołuje komisje, ustalając ich skład osobowy.

2.  Przewodniczących komisji wybiera Rada spośród członków Rady.

§ 25

1.  Komisje odbywają posiedzenia, na których rozpatrują sprawy należące do ich właściwości.

2.  Do zadań stałych komisji należy:

1) rozpatrywanie spraw, dla których komisja została powołana,

2) opiniowanie i rozpatrywanie spraw zleconych przez Radę oraz spraw przedkładanych przez członków komisji,

3) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą,

4) kontrola wykonania uchwal Rady w zakresie kompetencji danej komisji.

3.  Zakres działania doraźnych komisji określa Rada w uchwale o ich powołaniu.

§ 26

Przedmiot działania stałych komisji Rady:

1.         Komisja Rewizyjna zajmuje się sprawami:

1) kontroli działalności Zarządu oraz gminnych jednostek organizacyjnych,

2) opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem do Rady w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi,

3) inne zadania zlecone przez Radę w zakresie kontroli,

4) w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r.).

2.  Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju Gminy, Budżetu i Finansów zajmuje się sprawami:

1) ładu przestrzennego i mienia gminnego,

2) gospodarki komunalnej i mieszkaniowej,

3) lokalnego transportu zbiorowego, komunikacji i drogownictwa,

4) rozwoju gospodarczego gminy,

5) planowania, zmian i wykorzystania budżetu w powiązaniu z zadaniami rzeczowymi,

6) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

7) opiniuje wykonanie budżetu gminy.

3.  Komisja Rolnictwa i Ochrony środowiska zajmuje się sprawami:

1) gospodarki gruntami,

2) geodezji,

3) rolnictwa i melioracji,

4) ochrony środowiska.

4.  Komisja Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu, Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej zajmuje się sprawami:

1) oświaty i wychowania, w szczególności szkól podstawowych,

2) kultury,

3) kultury fizycznej, sportu i turystyki,

4) ochrony zdrowia,

5) pomocy społecznej.

§ 27

1.  Komisje są zobowiązane do wzajemnego informowania się w sprawach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania.

2.  Realizacja postanowień zawartych w ust. 1 następuje poprzez:

1) wspólne posiedzenia komisji,

2) udostępnianie własnych opracowań i analiz.

§ 28

1.  Komisje obradują na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy składu komisji.


 

2.  Na posiedzeniach komisji mogą być obecni oprócz członków komisji również inni Radni oraz członkowie Zarządu, a także inne osoby zaproszone, których obecność lub wysłuchiwanie są uzasadnione ze względu na przedmiot rozpatrywanej sprawy.

§ 29

Komisje działają na podstawie półrocznych planów pracy przyjętych przez Radę.

§ 30

1.  Posiedzenia komisji odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

2.  Posiedzenia komisji prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępca.

3.  Szczegółowe zasady działania, zwłaszcza odbywania posiedzeń, ustalają komisje we własnym zakresie.

§ 31

Komisje co pół roku oraz przed zakończeniem kadencji przedstawiają na sesji sprawozdanie ze swej działalności.

R o z d z i a ł  VI

Interpelacje i zapytania

§ 32

1.  Radny ma prawo składania interpelacji. Adresatem interpelacji jest Zarząd.

2.  Pisemne interpelacje mogą być składane na sesji oraz miedzy sesjami na ręce przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Zarządowi.

3.  Interpelacje powinny zawierać jasne i zwięzłe przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem.

§ 33

1.  Zarząd zobowiązany jest do udzielenia pisemnej odpowiedzi w ciągu 14 dni od daty otrzymania interpelacji .

2.  Radny ma prawo poinformowania Rady, czy uznaje odpowiedź za wystarczającą, wnieść o jej odczytanie.

3.  W przypadku, gdy odpowiedź pisemna na interpelację uzupełniona dodatkowymi wyjaśnieniami na sesji nie zadawala radnego, może wnosić o ponowne wyjaśnienie.

§ 34

1.  Zapytania i wnioski składa się w sprawach mniej złożonych, gdy pytającemu chodzi przede wszystkim o uzyskanie informacji o faktach. Zapytania i wnioski składa się ustnie lub pisemnie na ręce przewodniczącego Rady podczas sesji w punkcie „Interpelacje i zapytania”.

2.  Odpowiedzi na zapytania i wnioski udziela wójt lub upoważniona przez niego osoba.

3.  W przypadku niemożliwości udzielenia odpowiedzi na zapytanie w trakcie sesji, zgłaszającemu winna być udzielana odpowiedź pisemna w ciągu 14 dni.

R o z d z i a ł  VII

Postanowienia końcowe

§ 35

1.  Rada uchwala regulamin w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2.  Zmiany regulaminu dokonuje się w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.