527

UCHWAŁA RADY GMINY W WIŃSKU

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.), w związku z art. 26, 26a, 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) oraz zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 12 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika przeliczeniowego 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 52, poz. 795) Rada Gminy w Wińsku postanawia:

 

 


§ 1

1.  Ustalić następujące stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych położonych w Wińsku, Krzelowie, Głębowicach i Małowicach:

1) mieszkania wyposażone w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, łazienkę, wc, ogrzewanie energią cieplną z kotłowni osiedlowej, z której do mieszkania  dostarczana  jest  również  ciepła woda – 1,65 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) mieszkania wyposażone w urządzenia wodociągowe, łazienkę, wc (lub tylko w łazienkę albo wc), ogrzewane z kotłowni domowej lub urządzenia etażowego – 1,48 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

3) mieszkania wyposażone w łazienkę i wc albo w jedno z tych urządzeń, urządzenia wodociągowe i węglowe piece grzewcze – 1,32 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) mieszkania zaopatrzone tylko w węglowe piece grzewcze – 0,82 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2

1.  Ustalić następujące stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych położonych w pozostałych miejscowościach gminy Wińsko:

1) mieszkania wyposażone w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, łazienkę, wc, ogrzewanie energią cieplną z kotłowni  osiedlowej, z której do mieszkania  dostarczana  jest  również  ciepła woda – 1,48 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

2) mieszkania wyposażone w urządzenia wodociągowe, łazienkę, wc (lub tylko w łazienkę albo wc), ogrzewane z kotłowni domowej lub urządzenia etażowego – 1,32 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;


 

3) mieszkania wyposażone w łazienkę i wc albo w jedno z tych urządzeń, urządzenia wodociągowe i węglowe piece grzewcze – 1,15 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej;

4) mieszkania zaopatrzone tylko w węglowe piece grzewcze – 0,66 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 3

Lokatorzy mieszkań socjalnych opłacają czynsz za 1 m2 powierzchni użytkowej w wysokości 20% kwoty wymienionej w § 1 ust. 1 pkt 1 uchwały.

§ 4

1.  Przez powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego w rozumieniu uchwały uznaje się powierzchnię wszystkich pomieszczeń znajdujących się w lokalu, a w szczególności: pokoje, kuchnia, spiżarnia, przedpokój, alkowa, hole, korytarze, łazienki oraz inne pomieszczenia służące mieszkalnym i gospodarczym potrzebom najemcy, bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania.

2.  Nie uważa się jednak za powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego powierzchni: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf, schowków w ścianach, pralni, suszarni, wózkowni, strychów, piwnic i komórek gospodarczych na przechowywanie opału.

3.  Obmiaru powierzchni użytkowej lokalu dokonuje się w świetle wprawionych przegród pionowych (ścian) według zasad określonych w Polskiej Normie.

 

§ 5

Zgodnie z treścią art. 26a ust. 3 ustawy o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych zarządcy budynków są obowiązani zawiadomić pisemnie najemców o nowej wysokości czynszu, nie później niż na 7 dni przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała określa wysokość stawek czynszowych w okresie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie.

§ 7

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 8

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Rady Gminy nr XX/132/2000 z dnia 13 marca 2000 roku.

§ 9

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

                                                 IZYDOR MYŚLICKI