523

UCHWAŁA RADY GMINY PĘCŁAW

z dnia 30 listopada 2000 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działki nr 84/2 w Wierzchowni

            Na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1, 2 i 4, art. 31 ust. 3 i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity w Dz. U. Nr 15, poz. 139 z 1999 r. z późn. zm.) Rada Gminy w Pęcławiu uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego działki nr 84/2 w Wierzchowni, zwany dalej planem, obejmujący ustalenia planu zawarte w treści uchwały oraz rysunek planu w skali 1:1000, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały. Plan ten stanowi zmianę miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pęcław, uchwalonego przez Gminną Radę Narodową w Pęcławiu uchwałą nr XII/40/86 z 11 kwietnia 1986 r. (Dz. Urz. Woj. Legnickiego Nr 4, poz. 39 z 2 maja 1986 r.).

§ 2

1.  Planem jest objęta działka nr 84/2 w Wierzchowni z budynkiem byłej zlewni mleka, przeznaczonej na adaptacje na budynek mieszkalny z dopuszczeniem nieuciążliwych usług komercyjnych. Teren objęty planem ma powierzchnię 0,07 ha i jest oznaczony na rysunku planu symbolem 3/2000 mn/uc.

2.  Przedmiotem uchwalenia są następujące ustalenia planu: ustalenie przeznaczenia działki w planie, ustalenie zasad zagospodarowania i zabudowy działki, zasad uzbrojenia inżynieryjnego terenu i jego obsługi komunikacyjnej oraz skutki prawne uchwalenia planu.

§ 3

1.  Budynek byłej zlewni należy zaadaptować na mieszkalny z zachowaniem następujących zasad: dopuszcza się wysokość budynku do II kondygnacji z poddaszem użytkowym, dach kalenicowy dwuspadowy, dopuszcza się rozbudowę poziomą budynku z zachowaniem szczególnych przepisów dotyczącym warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

2.  Dopuszcza się budowę budynku gospodarczo-garażowego na działce.

3.  Jako uzupełniającą dopuszcza się funkcję nieuciążliwych usług komercyjnych w budynku mieszkalnym bądź gospodarczym.

4.  Dostęp na działkę z drogi wojewódzkiej nr 330 z wykorzystaniem istniejących wjazdów i przepustów

5.  Dostawa wody, energii elektrycznej i przyłącze telefoniczne – z istniejących sieci w uzgodnieniu z ich administratorami. Odprowadzenie ścieków do istniejącego zbiornika bezodpływowego, docelowo – do kanalizacji zbiorowej.

§ 4

Wszelkie znaleziska o charakterze zabytkowym, odkryte w czasie robót ziemnych, należy zgłosić we właściwej jednostce Państwowej Służby Ochrony Zabytków.

§ 5

Plan jest przepisem gminnym i stanowi podstawę do ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu.

§ 6

Gdy właściciel zbywa nieruchomość, której wartość w związku z uchwaleniem zmiany planu wzrosła, Wójt Gminy Pęcław decyzją pobiera jednorazową opłatę w wysokości 8% wzrostu wartości nieruchomości.

§ 7

1.  Z dniem wejścia planu w życie wygasają ustalenia miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pęcław i jego późniejszych zmian, dotyczące terenu objętego planem niniejszym.

2.  Z dniem wejścia planu w życie tracą moc decyzje o ustalaniu warunków zabudowy i zagospodarowania przestrzennego sprzeczne z ustaleniami planu niniejszego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Pęcław.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

                                             PRZEWODNICZĄCA

                                                    RADY GMINY

                                         ELŻBIETA ADAMOWICZ


 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Pęcław z dnia 30 listopada 2000 r. (poz. 523)