520

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W KARPACZU

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Karpacz oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej

       Na podstawie art. 5 ust. 3 i art. 30 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 1998 r. Nr 120, poz. 787 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 


R o z d z i a ł  I

Postanowienia ogólne

§ 1

Ustawa z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 120, poz. 787) zwana jest w niniejszej uchwale ustawą o najmie.

§ 2

1.  Pod pojęciem mieszkaniowego zasobu miasta Karpacza rozumie się samodzielne lokale mieszkalne oraz lokale socjalne.

2.  Mieszkaniowego zasobu nie stanowią lokale, których własność została wyodrębniona na rzecz osób trzecich.

§ 3

1.  Samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu niniejszej uchwały, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych.

2.  Lokal socjalny jest to wolny lokal mieszkalny posiadający obniżoną wartość użytkową i gorsze wyposażenie techniczne.

§ 4

Za dochód, w rozumieniu niniejszej uchwały, rozumie się sumę dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego osiągniętych w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.

 


R o z d z i a ł  II

Zasady zaspokajania potrzeb mieszkaniowych

członków wspólnoty samorządowej

§ 5

Uchwała reguluje zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Karpacz, zwanego dalej zasobem mieszkaniowym, określa tryb i kryteria wyboru osób, z którymi zawiera się umowy najmu samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz umowy najmu lokalu socjalnego.

§ 6

1.  Mieszkaniowy zasób przeznaczony jest w pierwszej kolejności dla zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców miasta Karpacza posiadających stałe zameldowanie i przebywających stale na terenie miasta przynajmniej przez okres 5 lat.

2.  W wyjątkowych przypadkach można zawrzeć umowę najmu z innymi osobami niż określone w ust. 1, o ile jest to uzasadnione interesem społeczności lokalnej.

3.  Szczegółowy tryb rozpatrywania spraw związanych z przydziałem lokali mieszkalnych i socjalnych ustali Zarząd Miasta Karpacza.

§ 7

1.  Umowa o najem lokalu socjalnego może być zawarta z osobą, która nie ma zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i znalazła się w niedostatku, wskutek czego jej dochód miesięczny nie pozwala na wynajęcie lokalu na zasadach ogólnych.

2.  Upoważnia się Zarząd Miasta do przekwalifikowywania lokali mieszkalnych na lokale socjalne.

R o z d z i a ł  III

Samodzielne lokale mieszkalne

§ 8

Pierwszeństwo przy zawarciu umów najmu samodzielnego lokalu mieszkalnego z zasobu mieszkaniowego gminy przysługuje osobom:

a) najemcom zajmującym lokale mieszkalne znajdujące się w budynkach przeznaczonych na lokale socjalne, które przekażą wynajmującemu dotychczas zajmowany lokal,

b) uprawnionym do lokalu zamiennego na podstawie przepisów ustawy o najmie,

c)  pozostającym w trudnych warunkach mieszkaniowych i osiągającym dochód miesięczny nie wyższy niż dwukrotność najniższej emerytury na członka gospodarstwa domowego, a nie niższy niż dla osób uprawnionych  do zawarcia w pierwszej kolejności umowy najmu lokalu socjalnego.

§ 9

Umowa najmu samodzielnego lokalu może być także zawierana z osobami posiadającymi zaspokojone potrzeby mieszkaniowe, a w szczególności:

a) zajmującymi standardowe lokale mieszkalne o powierzchni większej niż powierzchnia lokalu mieszkalnego, którego dotyczy zawierana umowa najmu, jeżeli pozostawiają one ten lokal do dyspozycji gminy,

b) ubiegającymi się o lokal mieszkalny dostosowany do ich potrzeb ze względu na stałe kalectwo, jeżeli pozostawiają one dotychczasowy lokal do dyspozycji gminy.

§ 10

Główni najemcy lokalu mieszkalnego mogą dokonać wzajemnej zamiany w drodze porozumienia po uzyskaniu zgody wynajmującego:

a) zamianie podlegają wyłącznie lokale nieposiadające zadłużenia,

b) w sytuacjach szczególnych Zarząd Miasta może wyrazić zgodę na zamianę lokalu obciążonego zadłużeniem,

c)  wynajmujący może uczestniczyć w procesie zamiany samodzielnych lokali mieszkalnych poprzez wskazanie wolnych lokali mieszkalnych w zamian za lokal zdany wynajmującemu przez poprzedniego najemcę.

R o z d z i a ł  IV

Lokale socjalne

§ 11

Do wynajmu lokalu socjalnego może być zakwalifikowana osoba, jeżeli średni miesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego nie przekracza najniższej emerytury.

§ 12

Pierwszeństwo przy zawieraniu umów najmu lokalu socjalnego przysługuje osobom, które:

a) nabyły prawo do takiego lokalu na podstawie orzeczenia sądowego,

b) utraciły mieszkanie wskutek klęski żywiołowej, katastrofy lub pożaru, nie przysługuje im prawo do lokalu zamiennego,

c)  opuściły dom dziecka w związku z uzyskaniem pełnoletności, a także w innych przypadkach przewidzianych prawem.

§ 13

Lokale socjalne nie podlegają zamianie.

R o z d z i a ł  V

Przepisy końcowe

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Karpacza.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 16

Z chwilą wejścia w życie niniejszej uchwały tracą moc uchwały:

a)  uchwała nr IX/54/95 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

 

 

 


b) uchwała nr XXII/138/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 27 marca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/95 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych,

c)  uchwała nr XXVII/165/00 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 31 lipca 2000 r. w sprawie zmiany uchwały nr IX/54/95 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 28 lutego 1995 r. w sprawie zasad gospodarowania zasobami mieszkaniowymi oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych.

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

                                                  MAREK SZULTIS