518

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

z dnia 27 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 25 lutego 2000 r. nr II/10/2000 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej  samodzielnych  lokali  mieszkalnych  na terenie

miasta i gminy Ząbkowice Śl.

       Na podstawie art. 26 i art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 120, poz. 787 z 1998 r. ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15
i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 13 z 1996 r., poz. 74 ze zmianami) Rada Miasta i Gminy Ząbkowice Śl. uchwala, co następuje:

 

 

 


§ 1

§ 1 pkt 1 uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 25 lutego 2000 r. nr II/10/2000 w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 25 listopada 1994 r. nr V/24/94 w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej samodzielnych lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl. otrzymuje brzmienie:

Ustala się stawki czynszu regulowanego za 1 m2 powierzchni użytkowej samodzielnych lokali mieszkalnych na terenie miasta i gminy Ząbkowice Śl.

2.         Wysokość stawki podstawowej:

a) lokale mieszkalne w budynkach oddanych do użytku do dnia 31.12.1952 r. oraz budynki na terenie wiejskim – 0,88 zł,

b) lokale mieszkalne w budynkach oddanych do użytku po 1.01.1953 r. oraz budynki przy ul. Rynek 21, 22, 23, ul. Konopnickiej 2 –
1,18 zł,

c)  lokale w budynkach wolno stojących do 10 lokali w budynku – 1,18 zł.

 

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy Ząbkowice Śl.

§ 3

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia, z początkiem miesiąca kalendarzowego.

§ 5

Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowice Śl. z dnia 26 stycznia 2001 r. nr I/4/2001.

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

                                              RUDOLF SŁONOPAS