461

UCHWAŁA RADY GMINY W KOTLI

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy Kotla na rok 2001

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, art. 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) Rada Gminy w Kotli uchwala:

 

 


§ 1

1.         Dochody budżetu gminy

            w wysokości                                                                                             7.721.108,00

            z tego:

1)    dochody z podatków i opłat                        3.387.558,00

2)    udziały w podatkach stanowią-

       cych dochód budżetu państwa                       567.667,00

3)    dochody z majątku gminy                               263.500,00

4)    pozostałe dochody                                          570.600,00

5)    dotacje celowe z budżetu państwa

       na finansowanie zadań zleconych             513.326,00

6)    dotacje celowe z budżetu państwa

       na inwestycje z zakresu administra-

       cji rządowej oraz innych zadań zle-

       conych gminom ustawami                    20.000,00

7)    dotacje celowe z budżetu państwa

       na dofinansowanie bieżących zadań

       własnych                                                            20.000,00

8)    część oświatowa subwencji

       ogólnej                                                          1.690.044,00

9)    część podstawowa subwencji

       ogólnej                                                                  5.000,00


 

10) część rekompensująca subwencji

       ogólnej

   z tyt. utraconych dochodów

       z podatku środków transporto-

       wych                                                            148.324,00

  z tyt. ulg i zwolnień

       ustawowych                                                  39.877,00

11) opłata eksploatacyjna                                   207.000,00

12) dochody z tytułu wydawania

       zezwoleń na sprzedaż napojów

       alkoholowych                                       35.500,00

13) dotacje z funduszy celowych                          92.712,00

14) środki na dofinansowanie

       własnych inwestycji gmin

       z innych źródeł                                              160.000,00

2.  Wydatki budżetu gminy

     w wysokości                                               10.487.623,00

            z tego:

1)    wydatki bieżące                                       5.440.916,00

       w tym:

       – wynagrodzenia i pochodne                 3.188.596,00

2)    dotacje podmiotowe dla

       instytucji kultury                                            257.000,00

3)    wpłaty na zwiększenie części

       podstawowej subwencji ogólnej     2.130.707,00

4)    wydatki majątkowe (inwestycje)     2.659.000,00

       w tym:

       – wydatki na obsługę długu gminy 13.280,00

Dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji oraz wydatki według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w kwocie 2.920.915 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów oraz nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

§ 3

Przychody i rozchody budżetu gminy:

przychody                                                                                                             2.920.915,00

w tym:

          pożyczka                                                                                                           89.000,00

          kredyt bankowy                                                                                          1.831.915,00

          nadwyżka z lat ubiegłych                                                                          1.000.000,00

rozchody                                                                                                                  154.400,00

w tym:

          spłata pożyczek z WFOŚiGW                                                                     154.400,00

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 r. zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 5

Plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2001 r. zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 6

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7

Plan przychodów i wydatków środka specjalnego w Przedszkolu Publicznym w Kotli zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 9

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70.000,00.

§ 10

Upoważnia się Zarząd Gminy do:

1) zaciągania kredytu krótkoterminowego w przypadku nierytmicznej realizacji dochodów w maksymalnej wysokości 100.000,00.

     Zaciągnięty kredyt winien zostać spłacony do 31 grudnia roku budżetowego,

2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach danego działu,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach,

4) zaciągania długu w wysokości     1.920.915 zł

     z tego:

   pożyczka z WFOŚiGW                                     89.000 zł

   kredyt bankowy                                             1.831.915 zł

oraz spłaty zobowiązań w wysokości                  154.400 zł

§ 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

 

 

 

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                       RADY GMINY

                                                TADEUSZ ŁOTOCKI


 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy w Kotli z dnia 29 marca 2001 r. (poz. 461)

 

DOCHODY

wg ważniejszych źródeł

 

Lp.

Wyszczególnienie

§

Przewidywane

wykonanie

w 2000 r.

Dochody na

2001 r.

1

2

3

4

5

  1.

Dochody z podatków i opłat

 

3.478.700

3.387.558

 

I. Osoby prawne

 

3.066.300

2.754.500

 

   1) podatek od nieruchomości

031

2.900.000

2.600.000

 

   2) podatek rolny

032

135.000

120.000

 

   3) podatek leśny

033

29.000

33.200

 

   4) podatek od środków transportu

034

2.000

1.000

 

   5) opłata administracyjna

045

300

300

 

II. Osoby fizyczne

 

412.400

633.058

 

   1) podatek od nieruchomości

031

210.000

250.000

 

   2) podatek rolny

032

120.000

150.000

 

   3) podatek od środków transportowych

034

16.000

25.000

 

   4) podatek od działaln. gosp. osób, opłacany w formie

       karty podatkowej

 

035

 

1.000

 

1.500

 

   5) podatek od spadków i darowizn

036

10.000

10.000

 

   6) pod. od posiadania psów

037

1.000

1.000

 

   7) opłata skarbowa

041

54.000

195.000

 

   8) opłata targowa

043

300

400

 

   9) opłata administracyjna

045

100

158

  2.

Opłata eksploatacyjna

046

191.000

207.000

  3.

Udziały w podatkach stanowiących dochód bud. państwa

 

601.945

567.667

 

1) udziały  gminy  we  wpływach z podatku dochodowego

    od osób fizycznych

2) wpływy podatku dochodowego od osób prawnych

 

001

002

 

601.145

800

 

566.767

900

  4.

Dochody z majątku gminy

 

285.500

263.500

 

– czynsze z tyt. dzierżawy lokali

– dochody ze sprzedaży mienia

– umowy najmu na mieszkania

– wieczyste użytkowanie gruntów

075

084

075

047

18.000

185.000

80.000

2.300

25.000

160.000

75.000

3.500

  5.

Pozostałe dochody

 

554.000

606.100

 

– sprzedaż wody

– opłata za ścieki

– odsetki,  świadectwa  pochodzenia  zwierząt,   prowizje,

   opłaty cmentarne, prowadzenie spraw AWRSP, opłaty za

   tereny łowieckie

– opłaty za sale, wpływy z zasiłków zwrotnych

– odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych

– wpł. z Kom. Czynu Społecznego – wodociąg Grochowice

– zezwolenia na sprzedaż alkoholu

083

083

083

091

094

097

092

097

048

140.000

50.000

 

26.000

 

5.000

300.000

33.000

168.000

100.000

 

37.100

 

5.500

200.000

60.000

35.500

  6.

Subwencja ogólna

 

1.769.597

1.883.245

 

– część oświatowa subwencji ogólnej

– część podstawowa subwencji ogólnej

– część rekompensująca subwencji ogólnej

   w tym:

   rekompensująca  dochody  utracone  z tytułu  ulg i zwol-

   nień – 39.877 zł

292

1.523.180

42.846

203.571

1.690.044

5.000

188.201

  7.

Dotacje z f-szy celowych na pomoc dla kombatantów

244

7.936

3.712

  8.

Dotacje z f-szy celowych na dofinansowanie inwest.

626

88.000

89.000

  9.

Środki na dofin. własnych inwest. gmin z innych źródeł

629

160.000

10.

Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jedn. sam. teryt.

 

232

 

13.150

 

11.

Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych

 

201

 

673.724

 

513.326

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

12.

Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych

 

203

 

85.750

 

20.000

13.

Dotacje z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom

 

 

631

 

 

33.911

 

 

20.000

 

Razem dochody

 

7.783.213

7.721.108

14.

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 

 

88.000

 

2.920.915

 

– pożyczka/kredyt

– nadwyżka z lat ubiegłych

 

88.000

1.920.915

1.000.000

 

OGÓŁEM

 

7.871.213

10.642.023

 

 

DOCHODY

wg działów

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Przewidywane

wykonanie

w 2000 r.

Plan na

2001 r.

1

2

3

4

5

  1.

010

Rolnictwo i łowiectwo

1.500,00

222.000,00

 

 

– wpływy za świadectwa pochodzenia zwierząt

– wpływy z Kom. Czynu Społecznego – wodociąg Grocho-

   wice

– środki na dofin. inwestycji gmin z innych źródeł (ARiMR)

1.500,00

 

2.000,00

 

60.000,00

160.000,00

  2.

020

Leśnictwo

1.800,00

2.000,00

 

 

– korzystanie z teren. łowieckich

1.800,00

2.000,00

  3.

700

Gospodarka mieszkaniowa

293.300,00

271.500,00

 

 

– sprzedaż mienia

– czynsze dzierżawne oraz umowy najmu na mieszkania

– wieczyste użytkowanie

– prowizje z AWRSP

185.000,00

98.000,00

2.300,00

8.000,00

160.000,00

100.000,00

3.500,00

8.000,00

  4.

750

Administracja publiczna

104.550,00

95.076,00

 

 

– dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone

– dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień

– wpływy z zezwoleń na sprzedaż alkoholu

– prowizje ze sprzedaży znaków opłaty skarbowej

58.000,00

13.150,00

33.000,00

400,00

59.076,00

35.500,00

500,00

  5.

751

Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli, ochrony prawa oraz sądownictwa

 

504,00

 

550,00

 

 

– dotacje na zadania zlecone

504,00

550,00

  6.

752

Obrona narodowa

350,00

375,00

 

 

– dotacje na zadania zlecone

350,00

375,00

  7.

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

300,00

325,00

 

 

– dotacja na zadania zlecone

300,00

325,00

  8.

756

Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

 

4.289.645,00

 

4.181.825,00

 

 

1. Osoby prawne

3.266.300,00

2.971.500,00

 

 

    – podatek od nieruchomości

    – podatek rolny

    – podatek leśny

    – podatek od środków transportowych

    – opłaty administracyjne

    – odsetki od nieterminowych wpłat

    – opłata eksploatacyjna

2.900.000,00

135.000,00

29.000,00

2.000,00

300,00

9.000,00

191.000,00

2.600.000,00

120.000,00

33.200,00

1.000,00

300,00

10.000,00

207.000,00

 

 

2. Osoby fizyczne

421.400,00

642.658,00

 

 

    – podatek od nieruchomości

    – podatek rolny

    – podatek od działalności gosp. osób opłacany w formie

       karty podatkowej

    – podatek od spadków i darowizn

    – podatek od posiadania psów

210.000,00

120.000,00

 

1.000,00

10.000,00

1.000,00

250.000,00

150.000,00

 

1.500,00

10.000,00

1.000,00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        cd. tabeli

1

2

3

4

5

 

 

    – opłata targowa i administracyjna

    – podatek od środków transportowych

    – opłata skarbowa

    – odsetki od nieterminowych wpłat, opłata prolongacyj-

       na

400,00

16.000,00

54.000,00

 

9.000,00

558,00

25.000,00

195.000,00

 

9.600,00

 

 

3. Udziały  w  podatkach  stanowiących  dochód  budżetu

    państwa

 

601.945,00

 

567.667,00

 

 

    – udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego

       od osób fizycznych

    – udziały we wpływach z podatku od osób prawnych

 

601.145,00

800,00

 

566.767,00

900,00

  9.

758

Różne rozliczenia

2.069.597,00

2.083.245,00

 

 

– część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin

– część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

– część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

– odsetki od lokat i środków na rachunkach bankowych

1.523.180,00

42.846,00

203.571,00

300.000,00

1.690.044,00

5.000,00

188.201,00

200.000,00

10.

801

Oświata i wychowanie

61.152,00

 

 

– dotacje na dofinansowanie zadań własnych

61.152,00

11.

853

Opieka społeczna

602.604,00

437.712,00

 

 

– dotacje na zadania zlecone

– dotacja z f-szy celowych – pomoc dla kombatantów

– dotacja na zadania własne (dodatki mieszkaniowe)

– wpływy z zasiłków celowych zwrotnych

573.668,00

7.936,00

18.000,00

3.000,00

411.000,00

3.712,00

20.000,00

3.000,00

12.

900

Gospodarka komunalna

355.911,00

424.000,00

 

 

– dotacje na zadania zlecone

– dotacje z f-szy celowych (WFOŚiGW)

– opłaty komunalne

– woda, ścieki

71.911,00

88.000,00

5.000,00

191.000,00

62.000,00

89.000,00

5.000,00

268.000,00

13.

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.000,00

2.500,00

 

 

– opłaty za salę

2.000,00

2.500,00

 

 

RAZEM DOCHODY

7.783.213,00

7.721.108,00

14.

 

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej

 

88.000,00

 

2.920.915,00

 

 

– pożyczka/kredyt

– nadwyżka z lat ubiegłych

88.000,00

1.920.915,00

1.000.000,00

 

 

RAZEM DOCHODY

7.871.213,00

10.642.023,00

 

 

WYDATKI

wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                w zł

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Plan

wydatków

na 2001 r.

Wydatki

bieżące

W tym:

wynagro-

dzenia

i pochodne

Wydatki

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

010

 

Rolnictwo i łowiectwo

455.500

45.500

 

410.000

 

01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnej

40.000

40.000

 

 

 

 

– konserwacja rowów szczegółowych

– utrzymanie kanalizacji burzowej

 

30.000

10.000

 

 

 

01095

Pozostała działalność

415.500

5.500

 

410.000

 

 

– składki należne izbom rolniczym

– budowa wodociągu Grochowice

– wodociąg Głogówko – Moszowice – Kulów

   (dokumentacja)

 

5.500

 

 

330.000

 

80.000

600

 

Transport

169.000

102.000

 

67.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

160.000

100.000

 

60.000

 

 

– utrzymanie dróg gminnych,

   dróg rolniczych,

   zimowe utrzymanie

   oznakowania

– budowa chodnika Kotla

40.000

40.000

 

20.000

 

 

 

 

 

 

60.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

60095

Pozostała działalność

9.000

2.000

 

7.000

 

 

– remonty i malowanie przystanków PKS

– zakup wiat PKS

 

2.000

 

 

7.000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

133.000

133.000

2.100

 

 

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalne

 

75.000

 

75.000

 

 

 

 

– dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z po-

   chodnymi (palacze)

– zakup opału, energia, remonty

– zaliczki  na  utrzymanie  zasobów  mieszkanio-

   wych najemców

 

 

 

2.100

17.900

 

55.000

 

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

58.000

58.000

 

 

 

 

– wyceny nieruchomości, obsługa geodezyjna

– opłaty  sądowe, za wyłączenie gruntów z pro-

   dukcji rolnej

 

50.000

 

8.000

 

 

750

 

Administracja publiczna

1.271.159

1.206.159

937.860

65.000

 

 

ZADANIA ZLECONE

59.076

59.076

58.360

 

 

75011

Urzędy wojewódzkie

59.076

59.076

58.360

 

 

– wynagrodzenia osobowe

– składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.

– wydatki rzeczowe

 

48.500

9.860

716

 

 

 

 

ZADANIA WŁASNE

1.212.083

1.147.083

876.000

65.000

 

75022

Rady gmin

48.000

48.000

 

 

 

 

– diety  Przew.  Rady,  Wiceprzewodniczących

   Rady, radnych

– wydatki rzeczowe, podróże służbowe, szkole-

   nia

 

 

44.000

 

4.000

 

 

 

75023

Urzędy gmin

1.123.583

1.058.583

876.000

65.000

 

 

– diety członków Zarządu i Z-cy Wójta

– wynagrodzenia osobowe,  dodatkowe  wynagr.

   roczne  (pracown.  administracji,  obsługi,  kie-

   rowcy OSP, nagrody jubileuszowe)

– składki na ubezp. społeczne i F.P.

– podróże służbowe, ryczałty samochodowe

– ekwiwalenty

– zakup art. biurowych, środków czystości, wy-

   posażenia, opału, paliwa do samochodu, prze-

   pisów prawnych

– energia, woda

– prenumerata prasy, rozm. telefoniczne, kon-

   serwacja ksero, sieci komputerowej, opłaty

   pocztowe

– szkolenia pracowników, badania okresowe,

   prowizje bankowe

– wydatki okolicznościowe, promocja gminy

– odpis na f-sz świad. socjalnych

– ubezpieczenie mienia, koszty egzekucyjne,

   składki na Związek Gmin Wiejskich

– zakup sprzętu komputerowego, oprogramowa-

   nia, modernizacja sprzetu

– rem. dachów budynków UG

 

23.000

 

 

730.000

146.000

6.500

1.500

 

 

37.000

6.000

 

 

58.000

 

18.000

10.000

14.583

 

8.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.000

40.000

 

75047

Pobór podatków

40.500

40.500

3.500

 

 

 

– wynagrodzen. agencyjno-prowizyjne

   (inkaso za pobór podat.)

– składki na ubezp. społ.

– wynagrodzenia wypł. na podstawie umów zle-

   ceń  za  opinie  prawne  w sprawach podatko-

   wych

– zakup art. biurowych, druków

– opłata pocztowa

 

 

23.000

3.500

 

 

10.000

1.500

2.500

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

550

 

550

 

 

 

 

ZADANIA ZLECONE

550

550

 

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

 

550

 

550

 

 

 

 

– wynagr. za prowadzenie aktualizacji rejestru

   wyborców

– składki na ubezp. społ.

 

 

467

83

 

 

752

 

Obrona narodowa

375

375

 

 

 

 

ZADANIA ZLECONE

375

375

 

 

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

 

 

 

 

– zakup art. biurowych

 

375

 

 

754

 

Bezpieczeństwo  publiczne  i  ochrona  przeciw-

pożarowa

 

85.325

 

50.325

 

 

35.000

 

 

ZADANIA ZLECONE

325

325

 

 

 

75414

Obrona cywilna

325

325

 

 

 

 

zakup wyposażenia

 

325

 

 

 

 

ZADANIA WŁASNE

85,000

50.000

 

35.000

 

75403

Jednostki teren. Policji

5.000

5.000

 

 

 

 

– dofin. zakupu paliwa na dodatkowe patrole

 

5.000

 

 

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

80.000

45.000

 

35.000

 

 

– ryczałt za gaszenie pożarów

– zakup paliwa, wyposażenia, umundurowania,

   rem. bieżące

– energia, ubezpieczenia kierowców i pojazdów

– zakup motopompy

– budowa kanału samochodowego OSP Kotla

 

5.000

 

35.000

5.000

 

 

 

 

 

15.000

20.000

758

 

Różne rozliczenia

2.200.707

2.200.707

 

 

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

2.130.707

2.130.707

 

 

 

 

– wpłaty gmin do budżetu państwa

 

2.130.707

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

70.000

70.000

 

 

 

 

– rezerwy

 

70.000

 

 

801

 

Oświata i wychowanie

4.188.109

2.503.109

1.879.494

1.685.000

 

80101

Szkoły podstawowe

1.602.947

1.597.947

1.257.136

5.000

 

 

Szkoła Kotla

1.141.587

1.141.587

883.488

 

 

– wynagrodzenia osobowe, dod. wynagrodzenia

   roczne

 

 

716.187

 

 

 

 

– dod. motywacyjny 5% dla nauczycieli

   dla dyrektora

– skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P.

– dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zdrowotne

– podróże służbowe, ryczałty

– f-sz świad. socjalnych

– zakupy art. biurowych, śr. czystości, opału

– energia, woda

– rozm. telefoniczne, remonty bieżące, szkolenia,

   ubezpieczenia, utrzymanie pracow. komputero-

   wej, szkolenia

– pomoce dydaktyczne

– utrzym. sali gimnastycz.

– remont parkietu

– wynagr. za opiekę pozalekcyjną

 

19.892

1.808

145.601

70.670

7.000

50.129

34.000

13.200

 

 

66.100

2.000

5.000

5.000

5.000

 

 

 

 

Szkoła Chociemyśl

461.360

456.360

373.648

5.000

 

 

– wynagrodzenia osobowe, dodat. wynagr.

   roczne

– dot. motywacyjny 5%

   dla nauczycieli

   dla dyrektora

– skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P.

– f-sz zdrowotny, dodatki mieszkaniowe,

   wiejski, ekwiwalenty

 

303.753

 

 

6.334

1.808

61.753

 

27.513

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

 

– podróże służbowe

– f-sz świad. socjalnych

– zakupy art. biurowych, śr. czystości, opał

– energia, woda

– rozm.  telefon.,  wywóz  nieczystości,  usługi

   kominiarskie, badania okresowe,  pomoce dy-

   daktyczne, ubezpieczenia, rem. bieżące

– pomoce dydaktyczne

– wydatki na zakupy inwestycyjne

   (zakup kserokopiarki)

 

1.500

17.284

13.750

5.845

 

 

14.820

2.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.000

 

80104

Oddziały klas „O” w przedszkolach i szkołach podstawowych

 

137.080

 

137.080

 

122.395

 

 

 

Szkoła Kotla

30.734

30.734

27.530

 

 

 

– dod. mieszkaniowe, wiejski f-sz zdrowotny

– wynagrodzenia  osobowe,  dodatkowe  wyna-

   grodz. roczne

– dot. motywacyjny 5%

– składki na ubezp. społeczne i F.P.

– f-sz świad. socjalnych

 

1.820

 

23.540

450

3.540

1.384

 

 

 

 

Szkoła Chociemyśl

46.976

46.976

43.165

 

 

 

– dodatek wiejski, mieszkaniowy, f-sz zdrowotny

– wynagrodzenia  osobowe,  dodatkowe  wyna-

   grodz. roczne

– dot. motywacyjny 5%

– składki na ubezp. społeczne i F.P.

– f-sz świad. socjalnych

 

2.256

 

35.079

450

7.636

1.555

 

 

 

 

Przedszkole

58.370

59.370

51.700

 

 

 

– dod. mieszkaniowe, wiejskie

– wynagrodzenia osobowe

– dot. motywacyjny 5%

– składki na ubezpieczenia społeczne i F.P.

– f-sz świad. socjalnych

 

4.900

40.658

1.342

9.700

2.770

 

 

 

80110

Gimnazja

2.202.977

522.977

405.358

1.680.000

 

 

– wynagrodzenia osobowe, dod. wynagrodz.

   roczne

– dod. motywacyjny 5%

   dla nauczycieli

   dla dyrektora

– skł. na ubezpieczenia społeczne i F.P.

– dodatki mieszkaniowe, wiejski f-sz zdrowotny,

   zasiłki na zagospodarowanie, ekwiwalent

– wynagrodzenie wypł. na podstawie umowy

   zlecenia – j. angielski

– zakupy wyposażenia, artykuły biurowe

– energia, podróże służb.

– rem. bieżące, prenumeraty, rozm. telefon., ba-

   dania okresowe, wywóz nieczystości, szkolen.

– pomoce dydaktyczne

– f-sz świadczeń socjal.

– rozbudowa SP Kota – gimnazjum