460

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W RADKOWIE

z dnia 22 marca 2001 r.

w sprawie budżetu gminy na 2001 rok

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 116 ust. 4, art. 124, art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 r. (Dz. U. Nr 155, poz. 1014 z późn. zm.) oraz art. 87 ust. 2a, ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 1994 r. Nr 49, poz. 196 z późn. zm.) Rada Miejska w Radkowie uchwala, co następuje:

 

 


§ 1

I.          Ustala się dochody budżetu gminy

            w wysokości                                                                                    12.026.588 zł

II.         Dochody z budżetu gminy obejmują:

1)    dochody z podatków i opłat                                                                         2.123.950 zł

2)    udziały w podatkach stanowiących

       dochody budżetu państwa                                                                1.480.776 zł

3)    wpływy ze sprzedaży wyrobów

       i składników majątkowych                                                                    892.500 zł

4)    dochody z majątku gminy                                                                                   92.600 zł

5)    subwencję ogólną z budżetu

       państwa                                                                                                          5.334.179 zł

z tego:

            część podstawowa                                                               1.179.698 zł

            część oświatowa                                                                               4.005.535 zł

            część rekompensująca                                                                       148.946 zł

6)    dotacje celowe na zadania

       zlecone                                                                                                           1.370.426 zł

z tego:

            zadania opieki

  społecznej                                                                                                      1.155.000 zł

            zadania administracji

  rządowej                                                                                                              77.361 zł

            zadania bezpieczeństwa

  publicznego                                                                                                               325 zł

            zadania obrony narodowej                                                                       375 zł

            zadania naczelnych

  organów władzy                                                                                                    1.365 zł

            zadania oświetl. ulic,

  placów i dróg                                                                                                   136.000 zł

7)    dotacje na zadania własne gminy                                                      401.880 zł

            dodatki mieszkaniowe                                                                          52.180 zł

   dofinansowanie
inwestycji                                                                                                        349.700 zł

8)    środki z funduszy celowych                                                                    13.612 zł

       z tego:

            zapomogi dla

  kombatantów                                                                                                     13.612 zł

9)    pozostałe dochody                                                                                          316.665 zł

z tego:

            opłata za korzystanie

  z zezwoleń na sprzedaż

  napojów alkoholowych                                                                                   120.765 zł

            różne dochody                                                                                    195.900 zł

Szczegółowe zestawienie dochodów wg źródeł zawiera załącznik nr 1 niniejszej uchwały.

§ 2

I.          Ustala się wydatki budżetu gminy

            w wysokości:                                                                                   11.859.788 zł

II.         Wydatki budżetu gminy obejmują:

1)    wydatki bieżące                                                                                          10.670.363 zł

2)    wydatki inwestycyjne                                                                                     1.189.425 zł

w tym:

   na zadania realizowane na

     podstawie porozumienia

     między miastem Nowa Ruda

     a gminą Radków                                                                                           212.725 zł

III.  Wydatki bieżące budżetu gminy obejmują:

   wynagrodzenia (wynagrodzenia

     + dodatkowe wynagrodzenie

     roczne)                                                                                                            4.976.730 zł

   pochodne od wynagrodzeń                                                              1.184.027 zł

   dotacje                                                                                                                661.500 zł

   wydatki na obsługę długu gminy                                                                        20.000 zł

   zobowiązanie z tytułu udzielonego

     poręczenia, wynikające z zawartej

     umowy i podjętej uchwały Rady

     Miejskiej                                                                                                            117.980 zł

   wydatki na realizację zadań

     określonych w programie profilak-

     tyki i rozwiązywania problemów

     alkoholowych                                                                                                   120.765 zł

   pozostałe wydatki                                                                                         3.589.361 zł

Kwota wydatków określona ust. 1 obejmuje:

1) wydatki na realizację zadań

     własnych                                                                                                          10.489.362 zł

2) wydatki na realizację zadań

     bieżących zleconych gminie                                                                              1.370.426 zł

Szczegółowe zestawienie wydatków wg ww. tytułów zawierają załączniki nr 2, 3, 4, 8, 11.

§ 3

1.  Prognozuje się łączną kwotę długu gminy tytułem zaciągnięcia pożyczki na koniec roku budżetowego w wysokości 83.000 zł.

2.  Łączna kwota udzielonych poręczeń wynosi 472.564 zł na 1 stycznia 2001 r.

Szczegółowe zestawienie zobowiązań gminy z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów i poręczeń zawiera załącznik nr 10 i 11 do niniejszej uchwały.

§ 4

1.  Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych w następujących kwotach:

   przychody                                                                                             2.451.000 zł

     w tym:

   dotacje z budżetu gminy                                                                   190.000 zł

   wydatki                                                                                                 2.323.255 zł

2.  Ustala się plany przychodów i wydatków środków specjalnych w następujących kwotach:

   przychody                                                                                                       124.890 zł

   wydatki                                                                                                           124.890 zł

3.  Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w następujących kwotach:

1) przychody                                                                                                       139.473 zł

2) wydatki                                                                                                           139.473 zł

Szczegółowe zestawienie z ww. tytułów zawiera załącznik nr 5 i 9.

§ 5

Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami, finansowane z otrzymanych na ten cel dotacji w kwocie 1.370.426 zł.

Szczegółowe zestawienie wydatków z ww. tytułów zawiera załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji na 2001 rok.

Szczegółowy wykaz ww. zadań zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się wysokość nadwyżki dochodów w kwocie 166.800 zł nad wydatkami, która przeznaczona zostanie na spłatę kredytów wyszczególnionych w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 8

Tworzy się rezerwę w wysokości 100.00 zł jako rezerwę ogólną.

§ 9

Upoważnia się Zarząd Miejski do:

1.  Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetowego do wysokości 200.000 zł.

2.  Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem:

1) przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

2) wydatków na finansowanie zadań inwestycyjnych.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miejskiemu.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2001 r. i podlega ogłoszeniu  w  Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Dolnośląskiego.

                                                PRZEWODNICZĄCY

                                                   RADY MIEJSKIEJ

                                               STANISŁAW BOŻEK


 

 

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

 

 

Dochody budżetu gminy Radków na 2001 rok

wg źródeł:

 

 

Lp.

Wyszczególnienie

§

Wykonanie

za I półrocze

2000 r.

Wykonanie

za

2000 r.

Plan na

2001 r.

%

6:5

1

Dochody z podatków i opłat

 

829.247

1.689.127

2.123.950

126

 

a) podatek od nieruchomości

031

647.179

1.252.036

1.584.550

126

 

b) podatek rolny

032

88.687

221.121

244.800

111

 

c) podatek leśny

033

16.029

32.219

40.300

125

 

d) podatek od śr. transport.

034

18.888

42.742

47.800

112

 

e) podatek od działalności gospodarczej

    osób fiz. opłacanych w formie karty

    podatkowej

 

 

035

 

 

7.150

 

 

18.587

 

 

53.500

 

 

288

 

f) podatek od sp. i darowizn

036

5.621

8.183

15.000

184

 

g) podatek od posiadania psów

037

567

705

3.000

426

 

h) wpływy z opłaty skarb.

041

43.199

84.669

100.000

119

 

i) wpływy z opłaty targowej

043

1.418

6.409

9.000

141

 

j) wpływy z opłaty miejsc.

044

509

11.434

7.000

62

 

k) wpł. z opłaty eksploatac.

046

11.022

10.000

 

 

l) pod. od czynności cywilnoprawnych

050

10.000

 

2

Udziały gmin w podatku stanowiącym

dochody budżetu państwa

 

 

572.730

 

1.480.857

 

1.480.776

 

100

 

a) wpływy z podatków od osób fizycz-

   nych

 

001

 

539.102

 

1.345.236

 

1.380.776

 

103

 

b) wpływu  z  pod.  dochod.  od  osób

    prawnych 5%

 

002

 

33.628

 

135.621

 

100.000

 

74

3

Wpływy ze sprzedaży wyrobów i skład-

ników majątkowych

 

084

 

518.348

 

830.890

 

892.500

 

108

4

Dochody z majątku gminy

047

075

076

 

73.192

 

131.005

 

92.600

 

71

5

Pozostałe wpływy

(z samo) opodatkowania, darowizny,

odsetki, kary i grzywny)

045

057

069

083

091

 

 

105.981

 

 

501.230

 

 

195.900

 

 

39

6

Wpływy z opłat za zezw. na sprzedaż alkoholu

 

048

 

108.286

 

114.554

 

120.765

 

105

7

Część oświatowa subw. ogól. dla jed. sam. tery.

 

292

 

2.088.088

 

3.393.147

 

4.005.535

 

118

8

Część rekompensująca subw. ogólnej dla gmin

 

292

 

175.185

 

328.608

 

148.946

 

45

9

Część podstawowa subw. ogólnej dla gmin

 

292

 

527.436

 

1.054.873

 

1.179.698

 

112

10

Dotacje na zadania własne gmin

203

96.942

660.467

52.180

8

11

Dotacje na zadania zlecone gminom

201

631

691.440

1.434.119

1.320.426

50.000

96

12

Środki otrzymane z funduszy celowych

244

6.820

13.640

13.612

100

13

Środki otrzymane na dofinansow. inwestycji

 

629

 

 

 

349.700

 

Ogółem dochody

 

5.793.695

11.632.517

12.026.588

104

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

 

 

Wydatki budżetu gminy Radków na 2001 rok

wg klasyfikacji budżetowej

 

Lp.

Dział

Wyszczególnienie

Plan po

zmianach

na 2000 r.

Plan na

2001 r.

Z tego zadania:

%

5:4

własne

zlecone

  1

010

Rolnictwo i łowiectwo

39.000

28.000

28.000

72

  2

020

Leśnictwo

11.000

10.000

10.000

91

  3

600

Transport i łączność

239.007

157.000

157.000

66

  4

630

Turystyka

90.000

108.000

108.000

120

  5

700

Gospodarka mieszkaniowa

506.785

242.000

242.000

48

  6

710

Działalność usługowa

100.000

100.000

  7

750

Administracja publiczna

1.767.676

1.567.484

1.490.123

77.361

89

  8

751

Urzędy naczelnych organów władzy państw, kontroli

 

24.076

 

1.365

 

 

1.365

 

6

  9

752

Obrona narodowa

350

375

375

107

10

754

Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożarowa

 

134.385

 

237.265

 

236.940

 

325

 

177

11

757

Obsługa długu publicznego

32.400

137.980

137.980

426

12

758

Różne rozliczenia

100.000

100.000

13

801

Oświata i wychowanie

4.201.785

4.583.411

4.583.411

109

14

851

Ochrona zdrowia

128.467

130.765

130.765

102

15

853

Opieka społeczna

2.027.988

1.905.792

750.792

1.155.000

94

16

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

931.952

768.126

768.126

82

17

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

 

1.320.068

 

1.292.225

 

1.156.225

 

136.000

 

98

18

921

Kultura i sztuka

390.000

420.000

420.000

108

19

926

Kultura fizyczna i sport

65.000

70.000

70.000

108

 

 

OGÓŁEM

11.909.939

11.859.788

10.489.362

1.370.426

99

 

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Radkowie z dnia 22 marca 2001 r. (poz. 460)

 

 

Budżet gminy Radków na 2001 rok

w układzie działów i rozdziałów

 

Dział

Rozdz.

Wyszczególnienie

Dochody

Wydatki

Ogółem

z tego

bieżące

inwesty-

cyjne

1

2

3

4

5

6

7

010

 

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

1.100

28.000

28.000

 

01008

Budowa i utrzymanie urządzeń melior. wodnych

 

 

15.000

 

15.000

 

 

01024

Kontrola jakości gleb, roślin, produktów rol. i spożywczych

 

 

6.000

 

6.000

 

 

01095

Pozostała działalność

1.100

7.000

7.000

020

 

LEŚNICTWO

5.500

10.000

10.000

 

02095

Pozostała działalność

5.500

10.000

10.000

600

 

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

157.000

157.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

157.000

157.000

630

 

TURYSTYKA

108.000

108.000

 

 

63001

Ośrodki informacji turystycznej

80.700

80.700

 

 

63003

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

 

 

27.300

 

27.300

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

700

 

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

979.600

242.000

242.000

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkan.

112.000

112.000

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

902.600

115.000

115.000

 

70095

Pozostała działalność

77.000

15.000

15.000

710

 

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

100.000

100.000

 

 

71004

Plany zagospodarowania przestrzennego

100.000

100.000

750

 

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

213.926

1.567.484

1.545.484

22.000

 

75011

Urzędy wojewódzkie

77.361

77.361

77.361

 

75022

Rady gmin

60.000

60.000

 

75023

Urzędy gmin

15.800

1.302.123

1.280.123

22.000

 

75047

Pobór podatków

60.000

60.000

 

75095

Pozostała działalność

120.765

68.000

68.000

751

 

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONT. I OCHR. PRAWA I SĄDOWN.

 

1.365

 

1.365

 

1.365

 

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kont. i ochrony prawa

 

1.365

 

1.365

 

1.365

 

752

 

OBRONA NARODOWA

375

375

375

 

75212

Pozostałe wydatki obronne

375

375

375

754

 

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRO-NA PRZECIWPOŻAROWA

 

325

 

237.265

 

237.265

 

 

75403

Jednostki terenowe policji

 

18.500

18.500

 

75412

Ochotnicze straże pożarne

 

71.500

71.500

 

75414

Obrona cywilna

325

325

325

 

75416

Straż miejska

146.940

146.940

756

 

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZ. I OD INNYCH JEDN. NIE- POS. OSOB. PRAWNEJ

 

3.699.226

 

 

 

 

75601

Wpływy z podatków od osób fizycznych

53.500

 

75615

Wpływy z podatku rol., leśn., pod. od czyn. cywilnoprawn. oraz podatków
i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych

 

1.467.900

 

 

 

 

75616

Wpływy z pod. rol., leśnego, pod. od spad. i darowizn, pod. od czynności cywilnopr. oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

 

586.050

 

 

 

 

75618

Wpływy z opłaty skarbowej

101.000

 

75619

Wpływy z różnych rozliczeń

10.000

 

75621

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

 

1.480.776

 

 

 

757

 

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

137.980

137.980

 

75702

Obsługa papierów wartośc., kredytów i pożyczek

 

 

20.000

 

20.000

 

 

75704

Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwaranc. udzielonych przez jednostkę sam. terytorialnego

 

 

 

 

117.980

 

 

117.980

 

 

758

 

RÓŻNE ROZLICZENIA

5.334.179

100.000

100.000

 

75801

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytor.

 

4.005.535

 

 

 

 

75802

Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

 

1.179.698

 

 

 

 

75805

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

 

148.946

 

 

 

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

100.000

100.000

801

 

OŚWIATA I WYCHOWANIE

49.700

4.583.411

4.413.711

169.700

 

80101

Szkoły podstawowe

49.700

3.043.158

2.993.458

49.700

 

80104

Oddziały klas „O” w przedszkolach i szko-łach podstawowych

 

 

210.114

 

210.114

 

 

80110

Gimnazja

926.200

806.200

120.000

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

7

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

 

91.329

91.329

 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

 

 

305.160

 

305.160

 

 

80195

Pozostała działalność

7.450

7.450

851

 

OCHRONA ZDROWIA

130.765

130.765

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

120.765

120.765

 

85195

Pozostała działalność

10.000

10.000

853

 

OPIEKA SPOŁECZNA

1.226.992

1.905.792

1.905.792

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

 

978.000

 

1.078.000

 

1.078.000

 

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

52.180

452.180

452.180

 

85316

Zasiłki rodzinne, rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze

 

38.000

 

38.000

 

38.000

 

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

139.000

249.000

249.000

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiek.

 

6.200

 

35.000

 

35.000

 

 

85395

Pozostała działalność

13.612

53.612

53.612

854

 

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW-CZA

 

78.300

 

768.126

 

768.126

 

 

85401

Świetlice szkolne

203.240

203.240

 

85404

Przedszkola

78.300

564.886

564.886

900

 

GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA

 

436.000

 

1.292.225

 

294.500

 

997.725

 

90001

Gospodarka ściek. i ochrona wód

300.000

947.725

947.725

 

90002

Gospodarka odpadami

 

3.000

3.000

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

79.000

79.000

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

52.500

52.500

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

136.000

210.000

160.000

50.000

921

 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

 

 

420.000

 

420.000

 

 

92109

Domy i ośrod. kult., św. i kluby

140.000

140.000

 

92116

Biblioteki

255.000

255.000

 

 

92120

Ochrona i konserwacja zabytków

10.000

10.000

 

92195

Pozostała działalność

15.000

15.000

926

 

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

70.000

70.000

 

92604

Instytucje kultury fizycznej

40.000

40.000

 

 

92605

Zad. w zakresie kultury fizycznej

 

30.000

30.000

 

 

I

OGÓŁEM

12.026.588

11.859.788

10.670.363

1.189.425

 

II

WYNIK BUDŻETU

166.800

 

 

 

 

 

niedobór

166.800

 

 

 

 

III

FINANSOWANIE

Pożyczki

– przypad. do spłaty w roku bież.

166.800

 

166.800

 

 

 

SUMA BILANSUJĄCA

11.859.788

11.859.788

10.670.363

1.189.425

 

 

   ROZCHODY BUDŻETOWE

 

 

 

 

ROZCHODY OGÓŁEM