365

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W JELCZU-LASKOWICACH

z dnia 23 lutego 2001 r.

w sprawie budżetu miasta i gminy na 2001 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, e, i oraz pkt 10 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) oraz art. 109, 124 i 128 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014 z późn. zm.) – Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1

 1. Dochody budżetu miasta i gminy
  w wysokości 28.159.304

z tego:

1. Dochody z podatków i opłat 10.673.736

 1. Udziały w podatkach,
 2. stanowiących dochód budżetu

  państwa 3.575.528

 3. Dochody od jednostek
 4. organizacyjnych miasta i gminy 80.700

 5. Dochody z majątku miasta
 6. i gminy 2.208.440

 7. Pozostałe dochody własne 572.000

w tym: opłaty za zezwolenia
na sprzedaż alkoholu
212.000

6. Dotacje celowe na zadania
powierzone i zlecone 1.191.741

7. Subwencja ogólna 7.903.174

tym:

– część oświatowa 7.141.802

– część rekompensująca 738.402

– część podstawowa 22.970

8. Dotacje celowe na finansowanie
zadań bieżących gminy
1.353.985

 1. Dotacje z funduszy celowych na
  dofinansowanie kosztów inwestycji 600.000

Szczegółowy podział dochodów wg źródeł – załącznik nr 1 do uchwały.

 1. Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości 26.439.664

w tym:

 1. Dotacje dla jednostek gospodarki

pozabudżetowej 365.000

2. Dotacje dla innych jednostek

organizacyjnych 1.301.000

z tego:

– dotacja dla podmiotów nie zaliczanych

do sektora finansów publicznych i nie-

działających w celu osiągnięcia zysku

na cele publiczne związane z realizacją

zadań własnych gminy 951.000

– dotacja dla instytucji kultury 160.000

– dotacja dla OSP 190.000

3. Wydatki na finansowanie inwestycji 3.938.000

4. Wynagrodzenia i pochodne 11.647.616

5. Obsługa długu 833.000

6. Rezerwa ogólna i celowa 265.000

Dochody i wydatki budżetu miasta i gminy w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej zawierają załączniki nr 1, 2, 3 do uchwały.

§ 2

Przychody i rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek określone szczegółowo w załączniku nr 4 do uchwały w następujących kwotach:

Przychody – 460.000 (pożyczka z WFOŚiGW)

Rozchody – 2.179.640 (spłata kredytów i pożyczek).

§ 3

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2001 r. stanowi załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4

 1. Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gos-podarstw pomocniczych w następujących kwotach:

 1. Zakłady budżetowe
 2. a) Przychody 3.855.061

  w tym:

  – dotacje z budżetu miasta

  i gminy 365.000

  b) Wydatki 3.859.684

 3. Gospodarstwa pomocnicze

a) Przychody 39.570

b) Wydatki 39.570

 1. Szczegółowy podział kwot, określonych w punkcie 1, na jednostki gospodarki pozabudżetowej w układzie klasyfikacji budżetowej oraz ich rodzaje wyszczególnia się w załączniku nr 6 do uchwały.
 2. Przychody i wydatki środków specjalnych jednostek budżetowych w następujących kwotach:
 3. 1) Przychody 57.093

  2) Wydatki 54.685

 4. Szczegółowy podział kwot określonych w punkcie 3 zawiera załącznik nr 7 do uchwały.
 5. Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwotach:
 6. 1) Przychody 130.639

  2) Wydatki 130.639

 7. Szczegółowy podział kwot GFOŚiGW zawiera załącznik nr 8 do uchwały.
 8. Plan finansowy dochodów i wydatków, związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej, zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 5

Plan dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych gminy określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 6

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do dokonywania zmian w budżecie, polegających na przeniesieniu wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie działów.

§ 7

Upoważnia się Zarząd Miasta i Gminy do zaciągania długu w kwocie 460.000 zł oraz spłaty zobowiązań w kwocie 2.179.640 zł.

§ 8

 1. Ustala się:
 2. – maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych, zaciąganych przez Zarząd Miasta i Gminy w trakcie roku budżetowego na pokrycie niedoboru budżetu gminy, w wysokości 1.500.000 PLN,

  – maksymalną wysokość pożyczek i poręczeń, udzielanych przez Zarząd Miasta i Gminy w roku budżetowym, w wysokości 1.500.000 PLN.

 3. Określa się wysokość zobowiązań, które Zarząd Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać, na kwotę 1.500.000 PLN.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta i Gminy w Jelczu-Laskowicach.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

Marian Orzechowski

 

 

 Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

Dochody budżetowe wg źródeł powstania

Dział

Rozdział

Paragraf – źródło

Plan 2001

1

2

3

4

Dochody własne

17.110.404

600 – Transport i łączność

60004 – Lokalny transport

zbiorowy

083 – wpływy z usług z komunikacji miejskiej

175.000

700 – Gospodarka mieszka-
niowa

70005 – gospodarka

gruntami i nieruchomościami

 

2.208.440

 

 

047 – wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie
i użytkowanie wieczyste nieruchomości

81.160

 

 

074 – dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych

50.000

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

075 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze

 

 

150.780

 

 

w tym:

 

 

 

najem lokali użytkowych

50.700

 

 

dzierżawa gruntów na cele nierolne

100.080

 

076 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym
w prawo własności

 

077– wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

nieruchomości

1.923.000

w tym:

 

sprzedaż Stacji Uzdatniania Wody dla spółki ZGK

922.640

sprzedaż mieszkań

100.000

sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę lub zabudowanych innych niż lokale mieszkalne

 

900.360

092 – pozostałe odsetki

3.500

750 – Administracja

Publiczna

 

 

347.000

 

75023 – urzędy gmin (miast
i gmin na prawach
powiatu

083 – wpływy z usług (odpłatność za usługi świadczone

na rzecz AWRSP)

35.000

 

 

097 – wpływy z różnych dochodów

100.000

 

75095 – pozostała

działalność

048 – wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

212.000

756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycz-nych i od innych jednostek nie posiadających osobo-wości prawnej

75601 – wpływy

z podatku dochodowego od

osób fizycznych

035 – podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłacany w formie karty podatkowej

220.000

 

75615 – wpływy z podatku

rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywil-noprawnych oraz z podat-ków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

 

 

 

 

 

 

7.881.847

 

031 – podatek od nieruchomości

7.616.690

032 – podatek rolny

97.000

033 - podatek leśny

53.157

034 - podatek od środków transportowych

85.000

 

 

091 – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

30.000

 

75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i daro-wizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lo-kalnych od osób fizycznych

 

 

 

 

 

 

1.845.295

 

 

031 – podatek od nieruchomości

1.232.700

 

 

032 – podatek rolny

230.000

 

 

033 – podatek leśny

495

 

 

034 – podatek od środków transportowych

143.800

 

 

036 – podatek od spadków i darowizn

25.000

 

 

037 – podatek od posiadania psów

1.300

 

 

043 – wpływy z opłaty targowej

120.000

 

 

045 – wpływy z opłaty administracyjnej

27.000

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

 

 

091 – odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat

65.000

 

75618 – wpływy z opłaty skarbowej

041 – wpływy z opłaty skarbowej

726.594

 

75621 – udziały gmin w po-datkach stanowiących do-chód budżetu państwa

 

 

3.575.528

 

 

001 – podatek dochodowy od osób fizycznych

3.545.528

 

 

002 – podatek dochodowy od osób prawnych

30.000

758 – Różne rozliczenia

75814 – różne rozliczenia finansowe

092 – pozostałe odsetki

50.000

853 – Opieka społeczna

85328 – usługi opiekuńcze
i specjalistyczne usługi opie-kuńcze

 

083 – wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze)

 

10.700

854 – Edukacyjna opieka

wychowawcza

85417 – szkolne schroniska

młodzieżowe

083 – wpływy z usług świadczonych przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Chwałowicach

70.000

SUBWENCJE

7.903.174

 

 

758 – Różne rozliczenia

75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

terytorialnego

 

 

292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

 

 

7.141.802

 

75802 – część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin

292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

22.970

 

75805 – część

rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

 

292 – subwencje ogólne z budżetu państwa

 

738.402

Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

1.191.741

750 – Administracja

publiczna

75011 – urzędy

wojewódzkie

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

119.133

751 – urzędy naczelnych

organów władzy

państwowej, kontroli

i ochrony prawa oraz

sądownictwa

75101 – urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli

i ochrony prawa

 

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

 

 

2.908

752 – Obrona narodowa

75212 – pozostałe wydatki obronne

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

375

754 – Bezpieczeństwo

publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

75414 – obrona cywilna

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

325

853 – Opieka społeczna

85314 – zasiłki i pomoc
w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne
i zdrowotne

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

593.000

 

85316 – zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowaw-cze

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

55.000

 

85319 – Ośrodki pomocy

społecznej

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

211.000

900 – Gospodarka

komunalna i ochrona

środowiska

90015 – oświetlenie ulic, placów i dróg

201 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

 

210.000

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych

853 – Opieka społeczna

85315 – dodatki

mieszkaniowe

203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

584.778

801 – Oświata

i wychowanie

80195 – pozostała

działalność

203 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

769.207

cd. tabeli

1 2 3 4

Pozostałe dotacje

900 – Gospodarka komu-nalna i ochrona środowiska

90001 – gospodarka

ściekowa i ochrona wód

626 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

 

600.000

Ogółem dochody

28.159.304

 

 

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

Budżet na 2001 r.

Wydatki budżetowe w układzie zadaniowym

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału, zadania

Plan na 2001 r.

1

2

3

4

10

 

Rolnictwo

20.000

 

1006

Zarządy melioracji i terenów rolnych

20.000

 

 

składka na rzecz spółek wodnych

20.000

600

 

Transport i łączność

821.000

 

60004

Lokalny transport zbiorowy

450.000

 

 

w tym: PKP

50.000

 

60016

Drogi publiczne gminne

341.000

 

 

rekultywacja i remont

80.000

 

 

oznakowanie poziome i pionowe

30.000

 

 

naprawa nawierzchni dróg i ulic

65.000

 

 

w tym:

 

 

 

remont chodnika Wójcice

15.000

 

 

remonty cząstkowe ulic i chodników

50.000

 

 

utrzymanie dróg w okresie zimy

64.000

 

 

wydatki inwestycyjne:

102.000

 

 

w tym:

 

 

 

budowa ul. Fabrycznej

102.000

 

60095

Pozostała działalność

30.000

 

 

remonty wiat przystankowych

30.000

700

 

Gospodarka mieszkaniowa

735.000

 

70001

Zakłady gospodarki mieszkaniowej

85.000

 

 

dotacja dla ZGM

85.000

 

 

w tym:

 

 

 

na utrzymanie wspólnot mieszkaniowych

65.000

 

 

na utrzymanie lokali socjalnych

20.000

 

 

wydatki inwestycyjne

 

 

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

650.000

 

 

wycena, czynności geodezyjne, notarialne, sądowe

30.000

 

 

opracowanie planu miejscowego

50.000

 

 

wydatki inwestycyjne

570.000

 

 

wykup działek w obrębie Łęg

570.000

750

 

Administracja publiczna

3.409.733

 

75011

Urzędy wojewódzkie –zadania zlecone

119.133

 

 

w tym wynagrodzenia z pochodnymi

108.300

 

75022

Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu

280.000

 

 

wynagrodzenia z pochodnymi pracowników Biura Rady Miejskiej

80.000

 

 

diety radnych

150.000

 

 

pozostałe wydatki

50.000

 

75023

Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)

2.800.000

 

 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

2.100.000

 

 

diety członków zarządu

40.000

 

 

pozostałe wydatki bieżące

660.000

 

 

wydatki inwestycyjne:

0

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

 

75047

Pobór podatków

40.600

 

 

prowizja sołtysów

39.600

 

 

pozostałe wydatki bieżące

1.000

 

75095

Pozostała działalność

170.000

 

 

wydatki związane z promocją gminy

170.000

751

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

2.908

 

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa – zadania zlecone

2.908

 

 

prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców

2.908

752

 

Obrona narodowa

375

 

75212

Pozostałe wydatki obronne – zadanie zlecone

375

754

 

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

245.000

 

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

235.000

 

 

dotacja dla OSP

190.000

 

 

wydatki inwestycyjne:

45.000

 

 

budowa remizo-świetlicy w Kopalinie

45.000

 

75414

Obrona cywilna

10.000

 

 

zakup materiałów

7.000

 

 

zakup usług

2.000

 

 

szkolenia

675

 

 

zadania zlecone

325

757

 

Obsługa długu publicznego

833.000

 

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

833.000

 

 

odsetki od kredytu na SUW

593.000

 

 

odsetki od kredytu na wdrożenie Karty Nauczyciela i spłatę zobowiązań inwestycyjnych

240.000

758

 

Różne rozliczenia

265.000

 

75818

Rezerwy ogólne i celowe

265.000

 

 

rezerwa na nieprzewidziane wydatki

150.000

 

 

rezerwa celowa

 

 

 

w tym: na

 

 

 

wspieranie inicjatyw samorządów wsi i osiedli

115.000

801

 

Oświata i wychowanie

10.015.420

 

80101

Szkoły podstawowe

6.474.420

 

 

wynagrodzenia wraz z pochodnymi

5.391.960

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

262.560

 

 

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

26.730

 

 

zakup energii

270.720

 

 

zakup usług remontowych

-

 

 

pozostałe wydatki

522.450

 

 

wydatki inwestycyjne:

0

 

 

w tym:

 

 

 

budowa szkoły w Minkowicach

0

 

 

PSP nr 1

817.460

 

 

płace z pochodnymi

681.760

 

 

pozostałe wydatki

135.700

 

 

PSP nr 2

2.180.300

 

 

płace z pochodnymi

1.876.300

 

 

pozostałe wydatki

304.000

 

 

PSP nr 3

1.745.020

 

 

płace z pochodnymi

1.479.200

 

 

pozostałe wydatki

265.820

 

 

PSP Minkowice

800.410

 

 

płace z pochodnymi

648.200

 

 

pozostałe wydatki

152.210

 

 

PSP Miłoszyce

555.330

 

 

ace z pochodnymi

433.200

 

 

pozostałe wydatki

122.130

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

 

 

PSP Wójcice

375.900

 

 

płace z pochodnymi

273.300

 

 

pozostałe wydatki

102.600

 

80104

Oddziały klas “0” w przedszkolach i szkołach podstawowych

512.600

 

 

wynagrodzenia z pochodnymi

385.860

 

 

pozostałe wydatki

126.740

 

 

w tym:

 

 

 

PSP nr 1

72.420

 

 

płace z pochodnymi

54.050

 

 

pozostałe wydatki

18.370

 

 

PSP nr 2

124.600

 

 

płace z pochodnymi

85.000

 

 

pozostałe wydatki

39.600

 

 

PSP nr 3

235.600

 

 

płace z pochodnymi

197.600

 

 

pozostałe wydatki

38.000

 

 

PSP Minkowice

 

 

 

płace z pochodnymi

 

 

 

pozostałe wydatki

 

 

 

PSP Miłoszyce

42.280

 

 

płace z pochodnymi

25.010

 

 

pozostałe wydatki

17.270

 

 

PSP Wójcice

37.700

 

 

płace z pochodnymi

24.200

 

 

pozostałe wydatki

13.500

 

80110

Gimnazja

2.264.200

 

 

płace z pochodnymi

1.913.250

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

76.100

 

 

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

24.500

 

 

zakup energii

93.800

 

 

zakup usług remontowych

 

 

 

zakup pozostałych usług

34.850

 

 

pozostałe wydatki

121.700

 

 

w tym:

 

 

 

PG nr 1

482.650

 

 

płace z pochodnymi

395.400

 

 

pozostałe wydatki

87.250

 

 

PG nr 2

1.528.850

 

 

płace z pochodnymi

1.311.750

 

 

pozostałe wydatki

217.100

 

 

PG nr 3

 

 

 

płace z pochodnymi

 

 

 

pozostałe wydatki

 

 

 

PG Minkowice

252.700

 

 

płace z pochodnymi

206.100

 

 

pozostałe wydatki

46.600

 

80113

Dowożenie uczniów do szkół

137.400

 

 

ace z pochodnymi

4.400

 

 

pozostałe wydatki

133.000

 

 

wydatki inwestycyjne – zakupy

0

 

80114

Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

499.700

 

 

płace z pochodnymi

410.200

 

 

pozostałe wydatki bieżące

71.500

 

 

wydatki inwestycyjne – zakupy

18.000

 

80195

Pozostała działalność

127.100

 

 

odpis na fundusz socjalny emerytów i rencistów

 

 

 

konkursy w szkołach

12.100

 

 

zakup pozostałych usług

115.000

 

 

w tym: lekcje WF na pływalni

65.000

 

 

godziny pozalekcyjne

50.000

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

851

 

Ochrona zdrowia

334.000

 

85121

Lecznictwo ambulatoryjne

122.000

 

 

Utrzymanie punktów lekarsko-pielęgniarskich (Jelcz, Miłocice, Wójcice)

22.000

 

 

usługi rehabilitacyjne

75.000

 

 

usługi stomatologiczne w szkołach

25.000

 

 

wydatki inwestycyjne

0

 

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

212.000

 

 

Realizacja planu rozwiązywania problemów patologii i alkoholizmu

212.000

853

 

Opieka społeczna

3.307.150

 

 

środki samorządowe

1.863.372

 

 

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych

859.000

 

 

dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych – dodatki mieszkaniowe

584.778

 

85315

Dodatki mieszkaniowe

1.407.162

 

 

środki samorządowe

822.384

 

 

dotacje z budżetu państwa

584.778

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

1.053.000

 

 

środki samorządowe

460.000

 

 

dotacje z budżetu

593.000

 

85316

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

55.000

 

 

środki z budżetu państwa

55.000

 

85319

Ośrodki pomocy społecznej

441.000

 

 

środki samorządowe

230.000

 

 

dotacje z budżetu państwa

211.000

 

 

płace z pochodnymi

380.000

 

 

pozostałe wydatki

61.000

 

85328

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

285.988

 

 

środki samorządowe

285.988

 

 

wynagrodzenia z pochodnymi

273.488

 

 

pozostałe wydatki

12.500

 

85395

Pozostała działalność

65.000

 

 

dożywianie uczniów

65.000

854

 

Edukacyjna opieka wychowawcza

1.330.078

 

85401

Świetlice szkolne

332.600

 

 

wynagrodzenia z pochodnymi

308.600

 

 

pozostałe wydatki

24.000

 

 

w tym:

 

 

 

PSP nr 1

58.380

 

 

płace z pochodnymi

55.500

 

 

pozostałe wydatki

2.830

 

 

PSP nr 2

78.170

 

 

płace z pochodnymi

74.300

 

 

pozostałe wydatki

3.870

 

 

PG nr 2

15.910

 

 

płace z pochodnymi

15.110

 

 

pozostałe wydatki

800

 

 

PSP nr 3

115.500

 

 

płace z pochodnymi

109.700

 

 

pozostałe wydatki

5.800

 

 

PSP i PG Minkowice

39.700

 

 

płace z pochodnymi

30.500

 

 

pozostałe wydatki

9.200

 

 

PSP Miłoszyce

10.560

 

 

płace z pochodnymi

9.960

 

 

pozostałe wydatki

600

 

 

PSP Wójcice

14.380

 

 

płace z pochodnymi

13.480

 

 

pozostałe wydatki

900

 

85404

Przedszkola

720.000

 

 

dotacja dla przedszkoli niepublicznych

700.000

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

 

 

remonty placówek

20.000

 

85412

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

50.000

 

85414

Stołówki szkolne

91.478

 

 

ogółem wydatki:

91.478

 

 

w tym:

 

 

 

płace z pochodnymi

82.058

 

 

pozostałe wydatki bieżące

9.420

 

 

PSP 1

17.907

 

 

w tym:

 

 

 

płace z pochodnymi

15.907

 

 

pozostałe wydatki

2.000

 

 

PSP 2

26.461

 

 

w tym:

 

 

 

płace z pochodnymi

23.251

 

 

pozostałe wydatki

3.210

 

 

PSP 3

31.150

 

 

w tym:

 

 

 

płace z pochodnymi

28.150

 

 

pozostałe wydatki

3.000

 

 

PSP Minkowice

12.900

 

 

w tym:

 

 

 

płace z pochodnymi

11.750

 

 

pozostałe wydatki

1.150

 

 

PSP Wójcice

3.060

 

 

w tym:

 

 

 

płace z pochodnymi

3.000

 

 

pozostałe wydatki

60

 

85417

Szkolne schroniska młodzieżowe

130.000

 

 

płace z pochodnymi

69.900

 

 

pozostałe wydatki

60.100

 

85495

Pozostała działalność – organizacja Dnia Dziecka

6.000

900

 

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

4.105.000

 

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

3.345.000

 

 

w tym:

 

 

 

remont kanalizacji ul. Piastowska

0

 

 

utrzymanie przepompowni wód powodziowych

10.000

 

 

utrzymanie pompowni wód deszczowych

0

 

 

konserwacja kanalizacji burzowej

105.000

 

 

pozostałe (podatek VAT)

27.000

 

 

wydatki inwestycyjne

3.203.000

 

 

odsetki od kredytu BOŚ – oczyszczalnia

480.000

 

 

odsetki od pożyczki WFOŚiGW

12.000

 

 

odsetki od pożyczki WFOŚiGW

96.000

 

 

budowa oczyszczalni i kanalizacji

2.610.000

 

 

PB kan. burzowej os. Fabrycznego

5.000

 

90002

Gospodarka odpadami

 

 

90003

Oczyszczanie miast i wsi

60.000

 

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

60.000

 

90013

Schroniska dla zwierząt

15.000

 

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

610.000

 

 

oświetlenie ulic i dróg gminnych

350.000

 

 

oświetlenie dróg i ulic niebędących w zarządzie gminy

210.000

 

 

uzupełnienie oświetlenia na drogach gminnych

50.000

 

 

wydatki inwestycyjne:

0

 

 

uzupełnienie oświetlenia na drogach niebędących w zarządzie gminy

0

 

90095

Pozostała działalność

15.000

 

 

awarie i inne zadania

15.000

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

435.000

 

92105

Pozostałe zadania w zakresie kultury

240.000

 

 

koszty imprez kulturalnych

230.000

 

 

 

cd. tabeli

1

2

3

4

 

 

koszty utrzymania obiektów kultury

10.000

 

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

350.000

 

 

remonty świetlic

35.000

 

92116

Biblioteki

160.000

 

 

dotacja dla Biblioteki Miejskiej

160.000

926

 

Kultura fizyczna i sport

581.000

 

92601

Obiekty sportowe

330.000

 

 

Pływalnia Miejska – dotacja

280.000

 

 

remont Hali Sportowej

50.000

 

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

251.000

 

 

dotacje dla stowarzyszeń

251.000

 

 

w tym:

 

 

 

dotacja dla LZS

100.000

 

 

dotacja dla Klubu Kolarskiego

90.000

 

 

dotacja dla UKS Dwójka

15.000

 

 

dotacja dla SKS

15.000

 

 

dotacja dla Klubu Pływackiego

6.000

 

 

dotacja dla Klubu Siatkarskiego UNI-LON

15.000

 

 

dotacja dla Klubu “Mikrus”

10.000

 

 

dotacja dla LOK

0

Ogółem wydatki budżetowe

26.439.664

 

 

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

Dział

Rozdział

Nazwa działu, rozdziału

Osobowy

fundusz płac

Nagrody z ZFN

Pochodne od funduszu płac

Wynagrodzenie

agenc.-prowiz.

Razem

1

2

3

4

5

6

7

8

750

 

Administracja publiczna

1.763.884

137.800

386.616

39.600

2.327.900

 

75011

Urzędy wojewódzkie – zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

 

90.000

 

 

18.300

 

 

108.300

 

75022

Rady gmin, miast i miast na prawach powiatu

61.684

4.800

13.516

 

80.000

 

75023

Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)

1.612.200

133.000

354.800

 

2.100.000

 

75047

Pobór podatków

 

 

 

39.600

39.600

801

 

Oświata i wychowanie

6.263.100

535.200

1.307.370

 

8.105.670

 

80101

szkoły podstawowe

4.137.800

350.000

904.160

 

5.391.960

 

80104

oddziały klas “O”

295.300

25.300

65.260

 

385.860

 

80110

gimnazja

1.515.800

128.800

268.650

 

1.913.250

 

80113

dowożenie uczniów

 

4.400

 

 

4.400

 

80114

zespoły ekonomiczno-

-administracyjne

314.200

26.700

69.300

 

410.200

853

 

Opieka społeczna

526.294

37.333

89.861

 

653.488

 

85319

ośrodki pomocy społecznej

299.568

20.543

59.889

 

380.000

 

85328

usługi opiekuńcze

226.726

16.790

29.972

 

273.488

854

 

Edukacyjna opieka

wychowawcza

362.100

27.184

71.274

 

460.558

 

85401

świetlice szkolne

235.850

20.050

52.700

 

308.600

 

85414

stołówki szkolne

72.850

2.534

6.674

 

82.058

 

85417

szkolne schroniska

młodzieżowe

53.400

4.600

11.900

 

69.900

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa

narodowego

77.345

5.755

16.900

 

100.000

 

92117

Biblioteki

77.345

5.755

16.900

 

100.000

Ogółem

8.992.723

743.272

1.872.021

39.600

11.647.616

 

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

Przychody i rozchody związane z finansowaniem niedoboru i spłatą kredytów i pożyczek w 2001 r.

Pozycja

Przychody

Rozchody

952 – przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych

460.000

 

w tym: pożyczka z WFOŚiGW

460.000

 

992 – spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek

 

2.179.640

w tym:

 

 

spłata kredytu w BOŚ

 

600.000

spłata kredytu zaciągniętego w BSK na zakup Stacji Uzdatniania

Wody

 

329.640

spłata kredytu zaciągniętego na wdrożenie Karty Nauczyciela i spłatę zobowiązań związanych z rozbudową Przychodni Zdrowia

spłata pożyczki z WFOŚiGW

 

1.200.000

50.000

Ogółem

460.000

2.179.640

 

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

Wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych przez gminę w roku 2001

Dział

Rozdział

Nazwa zadania inwestycyjnego

Rok rozpocz.

Rok zakończ.

Wartość

kosztorys.

ogółem

Wydatki

w 2001 r.

ogółem

Z tego

Dotacja

z budżetu

państwa

Dotacja

z funduszy

celowych

Kredyt,

pożyczki

Inne

600

60016

Budowa drogi os. Fabryczne

2000–2001

451.329

102.000

700

70005

Zakup działek pod rozwój przemysłu

2001–2005

2.850.000

570.000

 

 

 

 

754

75412

Budowa remizo-świetlicy

w Kopalinie

2000–2003

200.000

45.000

 

80114

Zakup komputerów do ZEA

2001

18.000

18.000

900

90001

Budowa kanalizacji sanitarnej

i oczyszczalni ścieków (kan. Miłoszyce)

1994–2006

21.840.000

2.610.000

600.000

460.000

 

 

PB kanalizacji burzowej na

os. Fabrycznym

2001–2002

70.000

5.000

 

 

 

 

 

 

odsetki od kredytu BOŚ na oczyszczalnię

 

 

480.000

 

 

odsetki od pożyczki WFOŚiGW

 

 

12.000

 

 

odsetki od pożyczki WFOŚiGW

 

 

96.000

Ogółem

 

25.429.329

3.938.000

600.000

460.000

 

Załącznik nr 6 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

Przychody i wydatki zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych na 2001 rok

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Stan fund.

obrot.

na początek

roku

Przychody

ogółem

W tym

dotacje

z budżetu

Wydatki

ogółem

W tym

wynagrodzenia

osobowe

Wpłaty

do

budżetu

Stan fund.

obrot. na

koniec roku

700

70001

Zakład Gospodarki

Mieszkaniowej

34.623

3.074.961

85.000

3.079.584

409.750

30.000

926

92601

Pływalnia Miejska

10.000

780.100

280.000

780.100

380.000

10.000

Razem zakłady budżetowe

44.623

3.855.061

365.000

3.859.684

789.750

40.000

853

85397

Centrum Usług

Socjalnych

39.570

39.570

25.312

 

Załącznik nr 7 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

 

Plan przychodów i wydatków środków specjalnych na 2001 r.

Lp.

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Plan na 2001 r.

801

Oświata

i wychowanie

80101

Szkoły

podstawowe

Przychody

 

1

 

 

stan środków na początek roku

4.449

2

 

 

wpływy z usług

41.500

3

 

 

darowizny

2.000

4

 

 

pozostałe przychody

5.580

 

razem przychody

53.529

801

Oświata

i wychowanie

80110

Gimnazjum

 

 

1

 

 

stan środków na pocz. roku

414

2

 

 

wpływy z usług

150

3

 

 

pozostałe przychody

3.000

 

 

 

razem przychody

3.564

 

Ogółem przychody dz. 801

57.093

801

Oświata

i wychowanie

80101

Szkoły

podstawowe

Wydatki

 

1

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

24.835

2

 

 

zakup usług

11.850

3

 

 

pomoce dydaktyczne

14.500

 

Razem wydatki

51.185

 

stan środków na koniec roku

2.344

801

Oświata

i wychowanie

80110

Gimnazjum

 

 

1

 

 

zakup materiałów i wyposażenia

800

2

 

 

zakup usług

600

3

 

 

pomoce dydaktyczne

2.100

 

Razem wydatki

3.500

 

stan środków na koniec roku

64

 

Ogółem wydatki dz. 801

54.685

 

Ogółem stan środków na koniec roku w dz. 801

2.408

 

 

Załącznik nr 8 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

 

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

Lp.

Dział

Rozdział

Paragraf

Wyszczególnienie

Plan 2001

1

2

3

4

5

6

 

900

90011

 

I. Przychody

130.639

1

 

 

 

stan środków na początek roku

20.639

2

 

 

 

przychody

110.000

 

 

 

 

z tego

 

 

 

 

296

przelewy redystrybucyjne

100.000

 

 

 

 

(przelewy od Wojewody i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska)

100.000

cd. tabeli

1

2

3

4

5

6

 

 

 

092

pozostałe odsetki (odsetki od rachunku bankowego)

5.000

 

 

 

097

wpływy z różnych dochodów

5.000

 

 

 

 

Razem środki finansowe

130.639

 

900

90011

 

II. Wydatki

130.639

1

 

 

 

wydatki na:

 

 

 

 

 

edukacja ekologiczna oraz propagowanie działalności

proekologicznej

25.000

 

 

 

 

urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień,

zakrzewień oraz parków

70.000

 

 

 

 

wspieranie działalności zapobiegającej powstawaniu

zanieczyszczeń i odpadów

20.000

 

 

 

 

pozostałe (prowizja od rachunku)

1.200

 

 

 

 

w tym:

 

 

 

 

3030

różne wydatki na rzecz osób fizycznych

20.000

 

 

 

4210

zakup materiałów i wyposażenia

10.000

 

 

 

4270

zakup usług remontowych

20.000

 

 

 

4300

zakup pozostałych usług

66.200

2

 

 

 

stan środków na koniec roku

14.439

 

 

Załącznik nr 9 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia 23 lutego 2001 r. (poz. 365)

 

 

Dochody i wydatki zadań zleconych Miasta i Gminy Jelcz-Laskowice

z zakresu administracji rządowej na 2001 r. realizowanych na podstawie ustaw

 

Dział

Rozdział

Wyszczególnienie

Dotacja z budżetu państwa § 88

Wydatki

Ogółem

Wynagrodz.

§ 11, 17

Pochodne

§ 41, 42

Zasiłki § 22

Pozostałe

750

 

751

 

 

752

754

853

 

 

 

 

 

 

900

75011

 

75101

 

 

75212

75414

85314

85316

 

85319

 

90015

Zadania zlecone z zakresu

administracji rządowej

Zadania zlecone –

aktualizacja spisów

wyborców

Obrona narodowa

Obrona cywilna

Zasiłki i pomoc w naturze

Zasiłki pielęgnacyjne

i rodzinne

Terenowe ośrodki pomocy

społecznej

Oświetlenie ulic, placów
i dróg nie będących

w zarządzie gminy

119.133

 

 

2.908

375

325

593.000

 

55.000

 

211.000

 

 

210.000

119.133

 

 

2.908

375

325

593.000

 

55.000

 

211.000

 

 

210.000

90.000

 

 

 

 

138.843

 

 

18.300

 

 

 

 

28.227

 

 

 

 

593.000

 

55.000

 

 

 

10.833

 

 

2.908

375

325

 

 

43.930

 

 

210.000

Ogółem

1.191.741

1.191.741

228.843

46.527

648.000

268.371

 

Załącznik nr 10 do uchwały Rady Miejskiej w Jelczu-Laskowicach z dnia23 lutego 2001 r. (poz. 365)

 

Zestawienia dotacji przyznanych jednostkom organizacyjnym niezaliczanym do sektora

finansów publicznych na realizację zadań własnych gminy w roku 2001

Dział

Rozdział

Kwota dotacji

Jednostka organizacyjna

Przeznaczenie dotacji

854

95404

374.182,00

Żłobko-Przedszkole Niepubliczne

ul. Liliowa

Jelcz-Laskowice

dofinansowanie do kosztów utrzymania

 

 

141.660,00

Przedszkole Społeczne

Minkowice

dofinansowanie do kosztów utrzymania

 

 

184.158,00

Przedszkole Niepubliczne

Al. Wolności

Jelcz-Laskowice

dofinansowanie do kosztów utrzymania

926

92605

90.000,00

Kolarski Klub Sportowy

Jelcz-Laskowice

dofinansowanie do kosztów utrzymania sekcji Juniorów

100.000,00

Rada MG Zrzeszenia LZS

dofinansowanie do kosztów sportu

 

 

15.000,00

Klub Siatkarski UNI-LON

dofinansowanie do kosztów szkolenia młodzieży ze szkół podstawowych

 

 

15.000,00

UKS “Dwójka”

dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

 

 

15.000,00

SKS Jelcz-Laskowice

dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

 

 

6.000,00

Klub Pływacki

dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

 

 

10.000,00

Klub “Mikrus”

dofinansowanie do kosztów prowadzenia zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą

Ogółem dotacje

951.000,00