364

PREZES

URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

OWR-820/102-A/6/2001/I/MB

Wrocław, dnia 9 kwietnia 2001 r.

 

 

DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c, w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88, poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099) oraz w związku z art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071),

 

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 21 lutego 2001 r.

Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o. o.

z siedzibą w Szklarskiej Porębie,

posiadającego statystyczny numer identyfikacyjny REGON: 230488963,

zwanego w dalszej części decyzji “Przedsiębiorstwem”,

postanawiam

1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez wymienione Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić współczynniki korekcyjne Xw, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w pierwszym roku stosowania taryfy:

a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła – w wysokości plus 3,88%,

b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła – w wysokości minus 304,01%,

3) ustalić okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw, o których mowa w pkt 2 niniejszej decyzji, do 30 czerwca 2002 r.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej z siedzibą w Szklarskiej Porębie, posiadającego koncesje z dnia 13 września 2000 r. na wytwarzanie ciepła nr WCC/889/102/N/3/2000/BP oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 1 grudnia 1999 r. nr PCC/865/102/W/3/99/ALK, w dniu 21 lutego 2001 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez to Przedsiębiorstwo.

Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy – Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej m.in. w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa URE.

Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 lit. b i c ustawy – Prawo energetyczne, do zakresu kompetencji Prezesa URE należy ustalanie współczynników korekcyjnych określających poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 45 ust. 1 – 5 ustawy – Prawo energetyczne, oraz z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053), zwanego w dalszej części “rozporządzeniem taryfowym”.

Bazowe ceny i stawki opłat skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie uzasadnionych kosztów prowadzenia działalności, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy na podstawie porównywalnych kosztów poniesionych przez Przedsiębiorstwo w okresie sprawozdawczym (§ 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego).

Współczynniki korekcyjne, o których mowa w punkcie 2 sentencji decyzji, ustalone zostały adekwatnie do możliwości poprawy efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz stosownie do zmiany warunków prowadzenia przez to Przedsiębiorstwo działalności koncesjonowanych w okresie stosowania taryfy.

Współczynniki korekcyjne Xw uwzględnione zostały w cenach i stawkach opłat ustalonych w taryfie zatwierdzonej niniejszą decyzją.

Wysokość współczynnika Xw dla działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła nie jest wynikiem wysokiego wzrostu kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła, a spowodowana została faktem, że w poprzednim okresie rozliczeniowym subsydiowano opłatę przesyłową pobieranymi opłatami za moc zamówioną i ciepło.

Okres obowiązywania współczynników korekcyjnych Xw – w myśl § 28 ust. 3 rozporządzenia taryfowego – jest równoznaczny z okresem stosowania taryfy.

W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Antymonopolowego – za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji – w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego).

Odwołanie należy przesłać na adres Południowo-zachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki – ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 13, 50-048 Wrocław.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3, w związku z art. 31 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy – Prawo energetyczne, taryfa może zacząć obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

Z upoważnienia Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

POŁUDNIOWO-ZACHODNI ODDZIAŁ TERENOWY

z siedzibą we Wrocławiu

DYREKTOR

WINCENTY RĘKAS

Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Spółka z o.o.

w Szklarskiej Porębie

 

 

TARYFA

DLA CIEPŁA

 

 

Niniejsza taryfa stanowi załącznik do decyzji Prezesa URE

z dnia 9 kwietnia 2001 r. nr OWR-820/102-A/6/2001/I/MB

 

 

 

I

Pojęcia stosowane w taryfie

ustawa – ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, poz. 348 i Nr 158, poz. 1042, z 1998 r. Nr 94, poz. 594, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 88,
poz. 980, Nr 91, poz. 1042 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 489, Nr 48, poz. 555 i Nr 103, poz. 1099),

rozporządzenie taryfowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 października 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania kalkulacji taryf oraz zasad rozliczeń w obrocie ciepłem (Dz. U. Nr 96, poz. 1053),

rozporządzenie przyłączeniowe – rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci ciepłowniczych, obrotu ciepłem, świadczenia usług przesyłowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców (Dz. U. Nr 72, poz. 845),

taryfa – zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez sprzedawcę i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą,

przedsiębiorstwo energetyczne, sprzedawca – Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szklarskiej Porębie, przy ul. 1 Maja 35A, zajmujące się wytwarzaniem ciepła we własnym źródle ciepła oraz przesyłaniem
i dystrybucją ciepła wytworzonego we własnym źródle ciepła,

odbiorca – każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy ze sprzedawcą,

źródło ciepła – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do wytwarzania ciepła,

sieć ciepłownicza – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła ze źródeł ciepła do obiektów, należące do sprzedawcy,

przyłącze – odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub lokalnym źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w budynku,

węzeł cieplny – połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych,

nośnik ciepła – woda dostarczona do napełniania sieci ciepłowniczej i instalacji odbiorczych oraz uzupełniania ubytków wody poza źródłem ciepła,

obiekt – budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi,

układ pomiarowo-rozliczeniowy – dopuszczony do stosowania zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła,

warunki obliczeniowe – obliczeniowa temperatura powietrza atmosferycznego określona dla strefy klimatycznej, w której zlokalizowane są obiekty, do których jest dostarczane ciepło i temperaturę wody użytkowej,

zamówiona moc cieplna – ustalona przez odbiorcę największa moc cieplna, jaka w ciągu roku występuje
w danym obiekcie dla warunków obliczeniowych, uwzględniająca moc cieplną niezbędną dla:

a) pokrycia strat ciepła w obiekcie, zapewniającą utrzymanie normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach znajdujących się w tym obiekcie,

b) zapewnienia utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych znajdujących się w tym obiekcie,

c) zapewnienia prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji, zgodnie z określonymi dla nich warunkami technicznymi i wymaganiami technologicznymi,

sezon grzewczy – okres między wrześniem a majem roku następnego, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów,

nielegalne pobieranie ciepła – pobieranie ciepła bez zawarcia umowy z przedsiębiorstwem energetycznym lub niezgodne z umową.

II

Zakres działalności związanej z zaopatrzeniem w ciepło

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Szklarskiej Porębie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, przesyłania i dystrybucji ciepła na terenia miasta Szklarska Poręba.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
w Szklarskiej Porębie posiada udzielone przez Prezesa Urzędu Regulac
ji Energetyki koncesje na:

– wytwarzanie ciepła nr WCC/889/102/N/3/2000BP z dnia 13 września 2000 r.,

– przesyłanie i dystrybucję ciepła nr PCC/865/102/W/ /3/99/ALK z dnia 1 grudnia 1999 r.

III

Podział odbiorców ciepła na grupy taryfowe

Na podstawie § 10 rozporządzenia taryfowego

w niniejszej taryfie ustalono jedną grupę odbiorców ciepła, którym ciepło dostarczane jest ze źródła ciepła sprzedawcy, za pośrednictwem sieci ciepłowniczej sprzedawcy.

IV

Rodzaje cen i stawek opłat

1. Rodzaje oraz wysokość cen i stawek opłat

 

Lp.

Wyszczególnienie

Jednostki

Wysokość cen

i stawek opłat netto

Wysokość cen
i stawek opłat brutto

1.

Cena za zamówioną moc cieplną

zł/MW/rok

rata miesięczna

108 311,61

9 025,97

132 140,16

11 011,68

2.

Cena ciepła

/GJ

42,31

51,62

3.

Cena nośnika ciepła

zł/m3

10,46

12,76

4.

Stawka opłaty abonamentowej

zł/ punkt pomiarowy/ rok

rata miesięczna

60,00

 

5,00

73,20

 

6,10

5.

Stawka opłaty stałej za usługi przesyłowe

zł/MW/rok

rata miesięczna

12 114,28

1 009,52

14 779,42

1 231,61

6.

Stawka opłaty zmiennej za usługi przesyłowe

zł/GJ

4,86

5,93

Ceny i stawki opłat brutto zawierają podatek od towarów i usług w wysokości 22%

 

 

2. Stawki opłat za przyłączenie do sieci ciepłowniczej

1. Przedsiębiorstwo nie planuje przyłączenia nowych odbiorców, a w przypadku wystąpienia potrzeby przyłączenia odbiorcy, stawki opłat za przyłączenie będą kalkulowane na podstawie kosztów wynikających z kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami) obowiązujących w dniu zawarcia umowy o przyłączenie, przy odpowiednim uwzględnieniu postanowień art. 7 ust. 5 i 6 ustawy.

2. W razie powierzenia wykonania usługi z zakresu przyłączenia do sieci osobie trzeciej w drodze przetargu, podstawą kalkulacji stawek opłat za przyłączenie jest koszt prac projektowych i budowlano-montażowych, niezbędnych do wykonania przyłączenia, określony w złożonej w toku przetargu ofercie, pod warunkiem, że nie będzie wyższy niż koszt ustalony przy zastosowaniu norm i cen, o których mowa w pkt 1.

V

Sposób obliczania opłat

Miesięczna rata opłaty za zamówioną moc cieplną – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 ceny za zamówioną moc cieplną dla danej grupy taryfowej.

Opłata za dostarczone ciepło – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz ceny ciepła dla danej grupy taryfowej.

Opłata za nośnik ciepła – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór nośnika ciepła, stanowi iloczyn ilości nośnika ciepła dostarczonego do napełniania i uzupełniania ubytków wody w instalacjach odbiorczych, ustalonej na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego w węźle cieplnym, oraz ceny nośnika ciepła dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty stałej za usługi przesyłowe – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn zamówionej mocy cieplnej oraz 1/12 stawki opłaty stałej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Opłata zmienna za usługi przesyłowe – pobierana za każdy miesiąc, w którym nastąpił pobór ciepła, stanowi iloczyn ilości dostarczonego ciepła, ustalonej na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego zainstalowanego na przyłączu do węzła cieplnego lub zewnętrznych instalacji odbiorczych albo w innych miejscach rozgraniczenia eksploatacji urządzeń i instalacji określonych w umowach, oraz stawki opłaty zmiennej za usługi przesyłowe dla danej grupy taryfowej.

Miesięczna rata opłaty abonamentowej – pobierana w każdym miesiącu, stanowi iloczyn liczby punktów pomiarowych i 1/12 stawki opłaty abonamentowej dla danej grupy taryfowej.

VI

Warunki stosowania cen i stawek opłat

Ustalone w niniejszej taryfie ceny i stawki opłat obowiązują przy zachowaniu standardów jakościowych obsługi odbiorców określonych w rozdziale 6 rozporządzenia przyłączeniowego.

W przypadkach:

– uszkodzenia lub stwierdzenia nieprawidłowych wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego,

– niedotrzymania przez przedsiębiorstwo energetyczne standardów jakościowych obsługi odbiorców,

– niedotrzymania przez strony warunków sprzedaży ciepła,

– nielegalnego pobierania ciepła,

– udzielania bonifikat i naliczania upustów przysługujących odbiorcy,

stosuje się odpowiednio postanowienia określone w rozdziale 4 rozporządzenia taryfowego.

VII

Wprowadzanie zmian cen i stawek opłat

Taryfa po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostaje skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i może obowiązywać nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia jej publikacji.

Wszyscy odbiorcy będą powiadamiani pisemnie o wprowadzeniu nowych cen i stawek opłat z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od daty planowanego ich wprowadzenia.

 

WICEPREZES ZARZĄDU

KRYSTYNA KOLIŃSKA-GRYSKA