361

UCHWAŁA RADY GMINY MARCINOWICE

z dnia 30 marca 2001 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i określenia granic ich obwodów

Na podstawie art. 17 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, w związku z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. (t.j. Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Marcinowice uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

Ustala się plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Marcinowice i granice ich obwodów:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Marcinowicach, ul. Kolejowa 18.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Marcinowice, Gruszów, Stefanowice, Klecin, Śmiałowice, Krasków, Gołaszyce, Zebrzydów, Kątki, Mysłaków, Sady, Wiry, Wirki, Tąpadła, Jędrzejowice.

2. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Strzelcach.

Obwód szkoły obejmuje następujące miejscowości: Strzelce, Szczepanów, Tworzyjanów, Gola Świdnicka, Biała, Chwałków.

§ 2

Traci moc uchwała nr VI/37/99 Rady Gminy Marcinowice z dnia 27 lutego 1999 r.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 4

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2001 r. i podlega ogłoszeniu na terenie gminy przez rozplakatowanie w miejscach publicznych.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

ZYGMUNT PANUSIAK