360

UCHWAŁA RADY GMINY W WALIMIU

z dnia 29 marca 2001 r.

w sprawie wysokości stawek czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej
za najem lokali mieszkalnych obowiązujących na
terenie gminy Walim

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 pkt 3, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 26a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 120 z 1998 r.,
poz. 787 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy w Walimiu uchwala, co
następuje:

 

 

 

§ 1

Podwyższa się stawkę miesięczną czynszu o 0,13 zł, tj. z kwoty 1,17 zł na kwotę 1,30 zł za 1 m2 powierzchni użytkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy Walim.

§ 3

Uchwała podlega rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń oraz opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

MARIUSZ BOGDAŃSKI