355

UCHWAŁA RADY GMINY W KUNICACH

z dnia 31 stycznia 2001 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych radnych dla wyborów Rady Gminy w Kunicach

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95,
poz. 602, Nr 160, poz. 1060), w związku z § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2000 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin (Dz. U. Nr 117, poz. 1230), na wniosek Wójta Gminy w Kunicach, Rada Gminy w Kunicach uchwala, o następuje:

 

 

§ 1

W załączniku do uchwały nr 151/80/89 Zarządu Gminy w Kunicach z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów oraz liczby wybieranych radnych dla wyborów do Rady Gminy w Kunicach na końcu tabeli dopisuje się następujące wyrazy:

12

Piotrówek

1

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

 

 

PRZEWODNICZĄCA

RADY GMINY

JANINA WĄGRODNA