353

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 21 marca 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXIX/238/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r. w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie miasta
Bielawy

Na podstawie art. 12 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks Pracy (Dz. U. Nr 24, poz. 142 ze zmianami), art. 40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r.
Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W załączniku nr 3 do uchwały nr XXIX/238/2000 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
w sprawie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych, usługowych oraz piekarni na terenie miasta Bielawy zmienia się treść
pkt 6, który otrzymuje brzmienie:

“Dopuszcza się wydanie zgody na wydłużenie godzin otwarcia placówek handlu detalicznego i zakładów gastronomicznych usytuowanych w:

a) domach jednorodzinnych wolno stojących – pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z placówką,

b) zabudowie szeregowej mieszkaniowej (mieszkaniowo-handlowo-usługowej) – pod warunkiem przedłożenia pisemnej zgody wszystkich właścicieli segmentu szeregowego i zarządców nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z placówką”.

Pozostała treść załącznika nr 3 pozostaje bez zmian.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIEJSKIEJ

WALDEMAR WOJCIECHOWSKI