350

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ BIELAWY

z dnia 21 lutego 2001 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/352/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zasad gromadzenia i wywozu odpadów
komunalnych oraz zasad ich rozmieszczenia

Na podstawie art. 4 pkt 1, 2, art. 3, art. 6 ust. 2, 4 i 6 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

W załączniku nr 1 do uchwały nr XLVIII/352/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości
i porządku w gminie, zasad gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych oraz zasad ich rozmieszczenia – w § 14 ust. 1 lit. b skreśla się stawkę opłaty
w kwocie 20,00 zł i w to miejsce wpisuje się stawkę w kwocie 22,60 zł (słownie: dwadzieścia dwa złote 60/100).

§ 2

W pozostałym zakresie uchwała nr XLVIII/352/97 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 30 grudnia 1997 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku w gminie, zasad gromadzenia i wywozu odpadów komunalnych oraz zasad ich rozmieszczenia nie ulega zmianie.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY

RADY MIASTA

WALDEMAR WOJCIECHOWSKI